Organizacja funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki wynikających z epidemii COVID-19.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 12.08.2020 r. (Dz.U. z 13.08.2020 r. poz. 1389)
 • Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Organizacja nauczania zdalnego w I LO.

 • Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzania zajęć dydaktycznych według planu lekcji, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin.
 • W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 • Kontakt uczniów, rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami oraz Dyrekcją I LO odbywa się wyłącznie przez e-dziennik.
 • Nauczyciele mogą prowadzić zdalne nauczania ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z dostępem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, (niezwłocznie) informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy.
 • Zdalne nauczanie odbywa się na platformach i w aplikacjach edukacyjnych indywidualnie wybranych przez nauczycieli, ujętych i zapisanych w PZO.
 • Udostępnianie materiałów edukacyjnych realizowane powinno być za pośrednictwem platform i aplikacji zapisanych w PZO, ewentualnie e-dziennika.
 • Nauczyciele powinni dostosować treści nauczania do narzędzi, które zamierzają wykorzystywać w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych w okresie nauczania zdalnego.

 • Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do systematycznego logowania się na e-dzienniku i monitorowania frekwencji i postępów ucznia poprzez konto rodzica/prawnego opiekuna ucznia.
 • Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi niezbędnego sprzętu (komputer/laptop/tablet/smartfon, sprawny mikrofon i słuchawki, opcjonalnie kamera internetowa) umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych.
 • Rodzic/opiekun prawny ucznia w przypadku, gdy nie może zapewnić uczniowi odpowiedniego sprzętu i łącza internetowego, z którego uczeń mógłby skorzystać w domu, niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę.

Obowiązki uczniów w okresie nauczania zdalnego.

 • Uczeń ma obowiązek rzetelnego, sumiennego i aktywnego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.
 • Frekwencja podczas zajęć odnotowywana jest w e-dzienniku. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia zgodnie z zasadami Statutu I LO w Kościerzynie.
 • Uczeń zobowiązany jest do systematycznego logowania się i sprawdzania wiadomości na e-dzienniku poprzez konto ucznia.
 • Uczeń zobowiązany jest do korzystania z niezbędnego sprzętu (komputer/laptop/tablet/smartfon, sprawny mikrofon i słuchawki, opcjonalnie kamera internetowa) umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych.
 • W przypadku, gdy uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem, z którego mógłby skorzystać w domu, niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę. W takiej sytuacji wychowawca kieruje sprawę do Dyrektora Szkoły, który w miarę możliwości zapewni odpowiedni sprzęt na zasadzie użyczenia.
 • W przypadku gdy uczeń nie posiada warunków do realizacji nauczania na odległość (problemy z łączem internetowym) w warunkach domowych niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę. W takiej sytuacji wychowawca kieruje sprawę do Dyrektora Szkoły, który w miarę możliwości zapewni odpowiednie warunki dostępne na terenie szkoły.

Obowiązki nauczycieli w okresie zdalnego nauczania.

 • Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów uczniów i informowania o nich uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych poprzez e-dziennik.
 • Nauczyciele poprzez e-dziennik na bieżąco informują rodzica/ opiekuna prawnego o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
 • Nauczyciele mogą wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową w sposób określony przez nauczyciela.

Obowiązki wychowawców w okresie nauczania zdalnego.

 • Wychowawca ma obowiązek ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu sprzęt do nauki zdalnej oraz dostęp do łącza internetowego. W przypadku ich braku niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 • Wychowawca ma obowiązek kontaktu z wychowankami poprzez e-dziennik.
 • Wychowawca ma obowiązek reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z nauczaniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni.

Obowiązki pedagoga w okresie nauczania zdalnego.

 • Pedagog ma obowiązek ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami, i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 • Pedagog ma obowiązek organizowania konsultacji online.
 • Pedagog ma obowiązek świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej.