Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 12.08.2020 r. (Dz.U. z 13.08.2020 r. poz. 1389)
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

II. WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW:
OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:

 • Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

NAUCZYCIELI:

 • Nauczyciele pracują wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 • Przestrzegają obowiązujących ogólnych zasady higieny: dezynfekcja oraz częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 • Na terenie szkoły zaleca się zasłanianie ust i nosa.
 • Zachowujemy między sobą bezpieczny dystans.
 • Nauczyciele zwracają uwagę, by uczniowie korzystali z własnych podręczników i przyborów.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciele monitorują przestrzegania przez uczniów rotacyjnego korzystania z przestrzeni wspólnych szkoły, w tym szatni, toalet i korytarzy.
 • Nauczyciele reagują na obecność osób postronnych na terenie placówki.
 • Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel), należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, nakazać założenie maseczki i niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę lub sekretariat.
 • Nauczyciele na bieżąco przypominają uczniom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

III. WYTYCZNE DLA UCZNIÓW:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Po wejściu do budynku szkoły zaleca się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Na terenie szkoły zaleca się zasłanianie ust i nosa.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze/torbie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Zaleca się przebywanie uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

IV. WYTYCZNE DLA RODZICÓW.

 • Zaleca się systematyczne monitorowanie i obserwowanie stanu zdrowia ucznia. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

V. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19

 • W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 • W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
 • Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
 • W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 • Zadania określone w ust. 5, wykonuje pracownik obsługi, lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
 • Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 • W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 • O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 • Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę):
  • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
  • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
  • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

W przypadku zmiany stanu zagrożenia następuje wprowadzenie procedur ujętych w rozporządzeniach MEN, MZ i GIS.

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.