REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego

w Kościerzynie

 

Wstęp

 

Zgodnie z Art. 26 pkt. 3 ratyfikowanej przez Polskę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze wykształcenia, które ma być dane ich dzieciom”.

Zgodnie z Art. 48 pkt. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz w określonych wypadkach jego przekonania”.

Natomiast w Art. 53 pkt. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest mowa iż „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

Kochający odpowiedzialnie rodzice mają nie tylko prawo, ale i moralny obowiązek właściwego kształtowania warunków w jakich ich dzieci wychowują się i zdobywają wiedzę.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców działa na podstawie:
1. art. 83 i 84 i Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2. Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.
3. Regulaminu Rady Rodziców przy I LO w Kościerzynie (z dnia 19.10.2010 r. ze zm.).

§ 2

1. Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, zwana w dalszej części „Radą”, lub RR, jest kolegialnym organem szkoły i składa się z przedstawicieli rad klasowych rodziców i opiekunów prawnych, wybranych w głosowaniu tajnym przez ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów z danej klasy.

2. Członkiem Rady nie może być osoba, której dziecko-podopieczny nie jest uczniem tej szkoły.

3. Wyklucza się możliwość pełnienia funkcji przedstawiciela dwóch i więcej rad klasowych przez tę samą osobę.

4. Rada współdziała ze szkołą i organami nadzorującymi szkołę za pośrednictwem Zarządu.

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest ogólne/walne zebranie rad klasowych rodziców, na którym wybiera się Zarząd i Komisję Rewizyjną.

6. Zarząd Rady i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu tajnym przez zebranie ogólne przedstawicieli rad klasowych rodziców.

7. Zarząd Rady składa się z 5 członków, spośród których, na pierwszym swoim zebraniu wybiera:
- przewodniczącego, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Rodziców
- zastępcę przewodniczącego
- sekretarza
- skarbnika
- członka Zarządu

8. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim zebraniu.

9. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Zarządu Rady w zakresie zgodnym z postanowieniami regulaminu pracy tej komisji.

10. Kadencja Rady i jej organów trwa 1 rok szkolny.

11. Dla zachowania ciągłości funkcjonowania Rady, do czasu wyboru nowych organów rady i ich ukonstytuowania się, RR reprezentują osoby funkcyjne w dotychczasowym składzie, zgodnie z zakresem kompetencji i odpowiedzialności przewidzianymi w Regulaminie RR.

12. Zarząd Rady w uzasadnionych przypadkach może być odwołany przed upływem kadencji przez Zebranie ogólne przedstawicieli rad klasowych rodziców.

13. Rada przewiduje i otwarta jest na porozumiewanie się i współpracę z innymi Radami Rodziców.

14. Do momentu wyboru Przewodniczącego, posiedzenie nowej Rady i nowo wybranego Zarządu prowadzi dotychczasowy Przewodniczący, albo wyznaczony przez niego, lub w razie braku wyznaczenia – obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Zarządu, a w innych przypadkach Dyrektor Szkoły.

II. Tryb pracy i podejmowania uchwał

§ 3

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, lub upoważniony przez niego zastępca:
a) w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku szkolnym,
b) na wniosek dyrektora szkoły, lub statutowych organów szkoły,
c) na wniosek 1/3 członków rad klas Rady.

2. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć, bez prawa głosowania, Dyrektor Szkoły oraz mają prawo uczestniczenia przedstawiciele rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, a także zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

3. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania dyskrecji i tajemnicy, o ile Przewodniczący poczyni takie obostrzenia.

4. Członkowie Rady są zobowiązani do obiektywnych i aktywnych metod pracy.

5. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie i uczestnicy posiedzenia, zawiadamiani są pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia (w sprawach nie cierpiących zwłoki – możliwość zwołania zebrania w terminie krótszym).

6. Materiały na posiedzenie, w szczególności projekty uchwał, doręcza się członkom Rady wraz z zawiadomieniem. W szczególnie uzasadnionych wypadkach materiały mogą być dostarczone bezpośrednio w trakcie obrad.

§ 4

1. Do kompetencji i zadań Rady należy występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
a) wspomaganie szkoły w zakresie realizacji programu wychowawczego i profilaktyki
w oparciu o art. 83 i 84 ustawy Prawo oświatowe
b) ustalenie zakresu pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych,
c) organizowanie imprez kulturalnych o charakterze dochodowym,
d) uczestniczenie w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzszkolnych zgodnie z postanowieniami statutowymi,
e) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły,
f) reprezentowanie rodziców na zewnątrz szkoły,
g) składanie informacji ze swej działalności 1 raz w roku szkolnym na walnym zebraniu rodziców

2. Rada i Zarząd Rady podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki.

4. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.

5. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

6. Sprawy personalne głosowane są tajnie.

7. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady. Za prawidłowe prowadzenie protokolarza odpowiada Sekretarz Zarządu Rady.

8. W sprawach spornych Rada i Zarząd Rady oraz Dyrektor Szkoły, mogą odwołać się do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę.

§ 5

1. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Rady i Zarządu.

2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący:
a) stwierdza prawidłowość obrad i zdolność do podejmowania uchwał,
b) przedstawia projekt porządku obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić każdy z członków Rady,
c) poddaje się pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski, o których mowa w punkcie 2b.

3. Rada może uchwalić w trakcie obrad, uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad wyłącznie z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego, Dyrektora lub członków Rady. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

4. Przewodniczący:
a) czuwa nad sprawnym przebiegiem porządku obrad,
b) prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym punktem,
c) udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem głosów o charakterze formalnym.

§ 6

1. Rada rozpatruje na posiedzeniu i rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie Prawo oświatowe oraz Statucie Szkoły.

2. Głosowanie odbywa się jawnie. Przeprowadza je i oblicza wszystkie głosy Przewodniczący oraz ogłasza jego wynik.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek jednego członka Rady, Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołując w tym celu, ze swego składu 3-osobową Komisję Skrutacyjną. Komisja Skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji, który ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do protokołu obrad.

III. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 7

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze, które pochodzą z:
- dobrowolnych składek rodziców,
- darowizn,
- zysków z imprez dochodowych,
- innych źródeł.

2. Środki o których mowa w punkcie 1, przechowywane są na rachunku oszczędnościowym Rady.
a) Do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym Rady upoważnieni są Przewodniczący i Skarbnik.
b) Rada Rodziców jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej jest zorganizowana do prowadzenia działalności gospodarczej i jako taka posługuje się numerem NIP 591-168-77-83.
c) Siedzibą Rady Rodziców, jako jednostki organizacyjnej zorganizowanej do prowadzenia działalności gospodarczej, jest lokal w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, będący przedmiotem nieodpłatnego użyczenia, w formie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem I LO, a Przewodniczącym RR.
d) Radę Rodziców, jako jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, przed Urzędem Skarbowym oraz bankiem prowadzącym rachunek oszczędnościowy Rady, reprezentują osoby funkcyjne Zarządu RR (Przewodniczący, Skarbnik).

3. Do obsługi księgowo-rachunkowej Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się fachową siłę księgową, z którą zawiera się umowę.

4. Do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowej Zarząd wyznacza Skarbnika Rady.

4a W przypadku gdy Skarbnik Rady posiada kompetencje fachowej siły księgowej, zadania wymienione w p. 3 wykonuje w ramach swych zwykłych obowiązków.

5. Kontrolę finansową sprawuje Komisja Rewizyjna, która 1 raz w roku budżetowym przedstawia Radzie ocenę w zakresie prawidłowości realizacji budżetu.

6. Zgromadzonych środków nie można przeznaczyć na cele socjalne i wynagrodzenia pracowników szkoły.

7. Pozyskane od darczyńców środki celowe, nie mogą być przeznaczone do innego wydatkowania bez zgody darczyńców.

§ 8

1. Wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na Walnym Zebraniu Rad Klasowych rodziców. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Zarząd Rady.

2. Wydatkowanie funduszy ustala Zarząd Rady, zgodnie z propozycjami przedstawicieli rad klasowych rodziców i dyrekcji szkoły.

3. Sposób wydatkowania środków finansowych określa plan wydatków zatwierdzony na posiedzeniu Rady.

IV. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Z posiedzeń Rady i Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz – protokolant. Każdemu członkowi Rady i uczestnikowi obrad przysługuje prawo wglądu do protokołu.

2. Obsługę administracyjno – biurową zapewnia szkoła.

§ 10

1. Wszelkie zmiany regulaminu Rady są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem ich nową treść.

4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.

§ 11

Rada Rodziców posługuję się pieczęcią:

Rada Rodziców
przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Józefa Wybickiego
ul. Ignacego Krasickiego 2
83-400 Kościerzyna
NIP: 591-168-77-83

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Niniejszy Regulamin uchwalono 19.10.2010 r; znowelizowano: 18.04.2013 r. i 15.11.2017 r.

W imieniu Rady Rodziców     Andrzej Miszczak

Przewodniczący RR