Statut I Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Wybickiegow Kościerzynie

Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie nr 3/2020/2021 z dnia 15 września 2020 r. o zmianie statutu szkoły;
2) uchwałą Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie nr 3/2021/2022 z dnia 30 sierpnia 2021 r. o zmianie statutu szkoły;
3) uchwałą Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie nr 6/2021/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie statutu szkoły.
4) Uchwałą Rady Pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie nr 3/2022/2023 z dnia 13 września 2022 r. o zmianie statutu szkoły.

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, zwany dalej „Statutem”, opracowano na podstawie:
1) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)
3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) szkole bądź liceum – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną określoną w § 2 ust. 1;
2) organie prowadzącym szkołę – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną określoną w § 3 ust. 3;
3) organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub kuratorze oświaty – rozumie się przez to organ wyższego stopnia, określony w § 3 ust. 4;
4) uczniach – rozumie się przez to uczniów jednostki organizacyjnej określonej w § 2 ust. 1;
5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych szkoły oraz studentów szkół wyższych odbywających praktyki pedagogiczne;
6) rodzicach – należy przez to rozumieć zarówno rodziców, jak i prawnych opiekunów uczniów szkoły oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono pod szczególną opiekę oddział szkoły;
8) dzienniku elektronicznym – należy przez to rozumieć dziennik prowadzony w formie elektronicznej i spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 2.

1. Nazwa szkoły brzmi: I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.
2. Siedziba liceum mieści się w Kościerzynie przy ulicy Ignacego Krasickiego 2, 83-400 Kościerzyna.

§ 3.

1. Liceum jest publiczną szkołą średnią na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej (i dotychczasowego gimnazjum, do czasu wygaszenia), realizującą program III etapu edukacyjnego, w której cykl kształcenia wynosi cztery lata.
2. W liceum są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego do czasu zakończenia kształcenia w tych klasach.
3. Organem prowadzącym liceum jest Powiat Kościerski, z siedzibą przy ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty, z siedzibą przy ul. Wały Jagiellońskie 24, 80–853 Gdańsk.

§ 4.

1. Najwyższym źródłem prawa wewnętrznego szkoły jest Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.
2. Działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły określają: szkolny zestaw programów nauczania oraz „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny”.
3. Działalność kolegialnych organów szkoły, o których mowa w § 11, pkt. 2–4, określają regulaminy.
4. W ramach swoich kompetencji Dyrektor Szkoły wydaje akty kierownictwa wewnętrznego w postaci zarządzeń, ustnych lub pisemnych poleceń służbowych, instrukcji, okólników i wytycznych.
5. Kolegialne organy szkoły podejmują uchwały.

II. Cele i zadania szkoły

§ 5.

Celem działalności liceum jest:
1) pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia;
2) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły ponadpodstawowej i zdania egzaminu maturalnego oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności w dalszym życiu;
3) wychowanie młodego człowieka w duchu otwartości na drugiego człowieka, humanizmu i tolerancji, respektującego zasady moralne, społeczne i prawne, dobrego obywatela;
4) przygotowanie ucznia do aktywnego życia we współczesnym świecie i podejmowania jego wyzwań.

§ 6.

Zadaniem liceum jest:
1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
2) przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków osobistych, rodzinnych i obywatelskich;
3) wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczych;
4) nauka zasad skutecznego uczenia się;
5) nauka dobrego wypowiadania się w mowie i piśmie;
6) poznawanie przez ucznia niezbędnych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym podjęcie dalszej edukacji lub znalezienie dobrego miejsca na rynku pracy;
7) rozwijanie zdolności do dostrzegania złożoności świata;
8) rozwijanie zdolności analizy, syntezy i rozumienia poznawanych i przekazywanych treści;
9) zapewnienie wszystkim uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
10) zapewnienie uczniom opieki adekwatnej do ich sytuacji;
11) przygotowanie do udziału w rozwoju społeczności z pełnym szacunkiem dla wartości uniwersalnych, godności człowieka i jedności świata natury;
12) kształcenie oraz przygotowanie młodzieży do nauki w szkołach wyższych.

§ 7.

Cele działalności liceum wypełnia się poprzez:
1) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej;
2) realizację „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”;
3) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, moralnego i emocjonalnego uczniów;
4) umożliwianie podtrzymywania i rozwoju tożsamości narodowej, etnicznej, regionalnej i językowej;
5) stwarzanie warunków do rozwoju tożsamości religijnej;
6) budowanie więzi w społeczności szkolnej;
7) wskazywanie wzorców osobowych;
8) stwarzanie warunków do rozwoju samorządności uczniowskiej;
9) reagowanie na niewłaściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią;
10) diagnozowanie uczniów pod kątem ich postępów w nauce i zachowaniu;
11) poznawanie uczniów i ich środowiska wychowawczego;
12) poznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, szczególnie poprzez realizację indywidualnych programów nauczania, realizację indywidualnego toku nauczania, prowadzenie kół zainteresowań, udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, indywidualizowanie zajęć podczas lekcji, wycieczki, wspólne uczestnictwo w seansach filmowych i spektaklach teatralnych oraz inne formy aktywności kulturalnej;
13) propagowanie zasad uczciwości w nauce, sporcie i działalności pozaszkolnej;
14) integrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym;
15) prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
16) prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych oraz poprzez ich realizację dążenie do zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów;
17) udostępnianie bazy lokalowej i zasobów liceum na potrzeby uczniów;
18) organizację pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
19) współdziałanie z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów, szczególnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
20) opracowanie i wdrożenie szkolnego zestawu programów nauczania z uwzględnieniem ich wymiaru wychowawczego;
21) opracowanie, przestrzeganie i doskonalenie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
22) ujednolicanie działań wychowawczych wszystkich nauczycieli we wszystkich sytuacjach wychowawczych;
23) dążenie do sprawnego przepływu informacji o działaniach liceum i jego organów;
24) zapoznawanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz ich respektowanie;
25) zapoznawanie uczniów z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
26) organizację współpracy z rodzicami uczniów;
27) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych;
28) wdrożenie, realizację i doskonalenie systemu zapewniającego uczniom bezpieczny pobyt w szkole oraz bezpieczeństwo w trakcie zajęć pozaszkolnych;
29) wdrożenie, realizację i doskonalenie systemu zapewniającego uczniom niezbędną pomoc, w tym materialną;
30) organizowanie szkolnego systemu doradztwa zawodowego i w kierunku dalszego kształcenia;
31) prowadzenie oficjalnej strony internetowej liceum;
32) organizację zajęć rewalidacyjnych.

§ 8.

1. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:
1) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli;
4) stworzenie przez Dyrektora Szkoły warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.
2. Innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, grupę, ciąg klas lub grup).
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
4. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na finansowanie planowanych działań.
5. Zasady innowacji, w formie opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji
i zapoznają z nimi Radę Pedagogiczną.
6. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;
2) opinii Rady Pedagogicznej;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

§ 9.

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
4) wpływa na integrację uczniów;
5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;
6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.
3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 10.

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora Szkoły.
3. Cele i sposoby działania wolontariatu szkolnego obejmują:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) działania w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;
5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
6) promocję idei wolontariatu w szkole.
4. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
5. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.
6. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

III. Organy szkoły

§ 11.

Organami liceum są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

§ 12.

1. Organy liceum informują się wzajemnie o swoich postanowieniach dotyczących szkoły.
2. Wspólne zebrania poszczególnych organów liceum lub ich przedstawicieli odbywają się na wniosek jednego z organów. Wspólne zebrania organizowane są przez Dyrektora Szkoły.
3. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
4. Sytuacje konfliktowe oraz spory między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
5. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
6. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

Dyrektor Szkoły

§ 13.

1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą liceum oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników, a w szczególności:
1) sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty;
2) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania;
3) jest odpowiedzialny za realizację orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, sformułowanych w odniesieniu do uczniów liceum;
4) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
5) koordynuje działalność organów liceum;
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami statutowymi;
7) dysponuje przyznanymi szkole środkami budżetowymi i pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł oraz odpowiada za właściwe gospodarowanie środkami materialnymi;
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego;
10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia w celu właściwej realizacji tej opieki;
11) współpracuje z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;
12) zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów;
13) wykonuje zadana związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
14) jako administrator danych wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne zapewniające zgodność z prawem zbierania i przetwarzania danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich osób upoważnionych do zbierania i przetwarzania danych;
15) jako administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
16) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w pkt. 15;
17) może powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w przypadku, gdy jego zadań nie wykonuje samodzielnie;
18) po spełnieniu określonych warunków decyduje o organizacji imprez szkolnych;
19) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
19a) podejmuje decyzje w sprawie zmiany oddziału przez ucznia oraz przyjęcia ucznia z innej szkoły w toku edukacji szkolnej;
20) w określonych przypadkach może skreślić ucznia z listy uczniów w drodze decyzji, zgodnie z zasadami, trybem i procedurą zawartą w § 177 ust. 6;
21) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
22) kieruje działalnością pracowników administracyjnych i obsługi;
23) w uzasadnionych przypadkach przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
24) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej decyduje o wystąpieniu z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;
25) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
26) powołuje i odwołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego;
27) może powołać koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole;
28) w drodze zarządzenia ogłasza tekst jednolity Statutu;
29) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
2. Nauczyciel powołany na stanowisko wicedyrektora wypełnia następujące zadania:
1) zastępuje Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności;
2) czuwa nad opracowaniem i realizacją planu dydaktyczno-wychowawczego liceum;
3) hospituje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli i realizuje inne zlecone przez Dyrektora Szkoły zadania wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego;
4) kontroluje dyscyplinę uczniów i nauczycieli;
5) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
6) opracowuje plany dyżurów nauczycieli;
7) sprawdza prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji szkolnej, w tym dziennika elektronicznego i arkuszy ocen.

Rada Pedagogiczna

§ 14.

1. W skład Rady Pedagogicznej jako kolegialnego organu pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły wchodzą wszyscy pracownicy dydaktyczni liceum. Nauczyciela obowiązuje obecność i czynny udział w zebraniach Rady i posiedzeniach komisji wyłonionych przez Radę.
2. Obecność nauczyciela podczas zebrania Rady Pedagogicznej potwierdzana jest na liście obecności.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach ich porządku mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady:
1) współpracujący ze szkołą pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznej lub innych placówek, których wychowankowie są uczniami szkoły;
2) lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-lekarskiej nad uczniami;
3) przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych;
4) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego;
5) członkowie Rady Rodziców;
6) pracownicy administracyjni i obsługi szkoły;
7) prelegenci.
4. Prawo uczestnictwa w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Szkoły mają osoby wykonujące z ramienia kuratora oświaty czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego.
5. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły zwalnia nauczyciela z uczestnictwa w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
6. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 15.

1. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje stanowiące:
1) uchwala zmiany w Statucie;
2) zatwierdza plan pracy szkoły;
3) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego;
5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
6) podejmuje uchwały dotyczące przyznawania uczniom nagród i wyróżnień;
7) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;
8) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli liceum;
9) powołuje i odwołuje komisje stałe i doraźne.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy liceum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) szkolny zestaw programów nauczania;
3) projekt planu finansowego szkoły;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) projekt wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
6) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
3. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły. W przypadku gdy Dyrektor Szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
4. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

§ 16.

1. Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy występuje do Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego szkołę w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
2. Rada Pedagogiczna zwraca się do Rady Rodziców z wnioskiem o opinię w następujących sprawach:
1) zmian prawa szkoły, w tym zmiany Statutu w zakresie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i organizacji imprez szkolnych, a także „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”;
2) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
3. Rada Pedagogiczna zwraca się do Samorządu Uczniowskiego z wnioskiem o opinię w następujących sprawach:
1) zmian prawa szkoły, w tym zmiany Statutu w zakresie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i organizacji imprez szkolnych, a także „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”;
2) przyznania uczniom nagród i innych wyróżnień;
3) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
4. Rada Pedagogiczna wyraża i przekazuje swoje stanowisko w sprawie wniosku Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego na najbliższym posiedzeniu.
5. Rada Pedagogiczna przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły.
6. Rada Pedagogiczna omawia i rozwiązuje konflikty dotyczące nauczycieli, uczniów i Dyrektora Szkoły w przypadku, gdy nie można ich rozwiązać w gronie osób uczestniczących w konflikcie.
7. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie działalności szkoły, Dyrektora Szkoły lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wniosek taki ma dla organu charakter wiążący. Wyniki swojej pracy organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekazuje organowi prowadzącemu szkołę, który ustala ocenę i wydaje zalecenia.
8. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie wicedyrektora.

§ 17.

Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:
1) inicjuje, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;
2) w odpowiednim czasie i w sposób, określony w § 21 ust. 2 i 3, informuje wszystkich członków Rady Pedagogicznej o porządku i terminie zebrania plenarnego;
3) czuwa nad tokiem obrad Rady Pedagogicznej zgodnym z porządkiem przyjętym na początku posiedzenia;
4) otwiera i zamyka dyskusję nad problemami poruszanymi podczas obrad Rady Pedagogicznej;
5) udziela głosu członkom Rady Pedagogicznej według kolejności zgłoszenia;
6) udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego bądź sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy;
7) sprawuje pieczę nad spokojem i kulturą obrad Rady Pedagogicznej, dba o merytoryczny charakter dyskusji;
8) może zwrócić uwagę członkowi Rady Pedagogicznej, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku posiedzenia;
9) w razie ciągłego naruszenia zasad określonych w przepisach pkt. 7 i 8 odbiera głos członkom Rady Pedagogicznej;
10) w razie potrzeby zarządza przerwę w obradach Rady Pedagogicznej;
11) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem;
12) w przypadku naruszenia lub niedopełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie Pedagogicznej lub komisji może:
a) zwrócić nauczycielowi uwagę,
b) udzielić nauczycielowi upomnienia,
c) udzielić nauczycielowi nagany;
13) przynajmniej raz w półroczu przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
14) przedstawia stanowisko Rady Pedagogicznej w sprawie wniosku złożonego przez Radę Rodziców;
15) odpowiada na pytania w sprawach bieżących;
16) w przypadkach określonych w § 25 ust. 3 i § 28 ust. 3 wysuwa spośród członków Rady Pedagogicznej propozycje kandydata na protokolanta oraz składu osobowego komisji stałych i doraźnych;
17) wstrzymuje wykonanie wszystkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

§ 18.

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie wszystkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 19.

Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady;
2) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Szkoły;
3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisji, do których został powołany;
4) zapoznawania się z projektami zmian prawa szkoły przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, podczas którego będą przedmiotem dyskusji;
5) zapoznawania się z treścią protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej i zgłoszenia przewodniczącemu ewentualnych zastrzeżeń lub poprawek w terminie określonym w § 25 ust. 6;
6) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej;
7) składania przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań;
8) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 20.

Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się:
1) z inicjatywy przewodniczącego;
2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) na wniosek organu prowadzącego szkołę;
4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 21.

1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów;
3) po zakończeniu roku szkolnego;
4) w miarę bieżących potrzeb.
2. O terminie i porządku obrad Rady Pedagogicznej określonych w ust. 1 pkt 1–3 przewodniczący powiadamia nauczycieli najpóźniej na 14 dni, zaś w pozostałych przypadkach na 7 dni przed planowanym zebraniem.
3. Poinformowanie członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku posiedzenia następuje poprzez informację pisemną zamieszczoną na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się w określonym porządku zaproponowanym przez przewodniczącego. Porządek obrad składa się z punktów.
2. Podczas zebrania Rady Pedagogicznej, niezależnie od jej tematyki, rozpatruje się w sposób obligatoryjny następujące punkty porządku obrad:
1) „Zatwierdzenie porządku obrad”;
2) „Wnioski komisji wnioskowej”;
3) „Sprawy bieżące”.
2a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
3. Rada Pedagogiczna w drodze głosowania zatwierdza porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do uzupełnienia porządku obrad poprzez wniosek w tej sprawie, który podlega głosowaniu.
5. Każdorazowo podczas zebrania Rady Pedagogicznej rozpatrzeniu podlegają wnioski członków Rady, które wpłynęły do komisji wnioskowej w okresie od ostatniego jej posiedzenia. W tym celu przewodniczący wprowadza do porządku każdego posiedzenia Rady punkt „Wnioski komisji wnioskowej”.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do zapoznania się przed zebraniem plenarnym Rady z wnioskami złożonymi w komisji wnioskowej
7. Wnioskodawcą może być członek Rady Pedagogicznej, grupa członków Rady Pedagogicznej, komisja Rady Pedagogicznej, zespół przedmiotowy, zespół nauczycielski lub zespół wychowawczy oraz Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski w kwestiach dla nich zastrzeżonych.
8. Wnioski formalne zgłaszane są w trakcie obrad i mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu posiedzenia.
9. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie bądź zamknięcie posiedzenia;
2) zamknięcie dyskusji;
3) przejście do porządku dziennego;
4) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji;
5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania;
6) ograniczenie czasu przemówień;
7) stwierdzenie quorum;
8) przeliczenie głosów.
10. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek po uzasadnieniu go przez wnioskodawcę bądź przedstawiciela grupy wnioskodawców, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3. Rozpatrzenie wniosku obejmuje pytania członków Rady i odpowiedzi wnioskodawcy oraz debatę.
11. Członkowie Rady Pedagogicznej, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad bieżącym punktem porządku obrad, sygnalizują chęć zabrania głosu przez podniesienie ręki.
12. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do ustnego zadawania pytań w sprawach bieżących. W tym celu przewodniczący wprowadza do każdego posiedzenia Rady punkt „Sprawy bieżące”. Na pytania w sprawach bieżących Dyrektor Szkoły może odpowiedzieć natychmiast bądź w szczególnych przypadkach w tym samym punkcie porządku podczas następnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Nad pytaniem i udzieloną odpowiedzią można przeprowadzić dyskusję.

§ 23.

1. Głosowanie ma miejsce po uprzednim oznajmieniu przewodniczącego Rady Pedagogicznej o przystąpieniu do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki.
3. W sprawach dotyczących nauczycieli, uczniów, rodziców i innych osób głosowanie jest tajne. W innych sprawach głosowanie staje się tajne na wniosek członka Rady Pedagogicznej. Wniosek taki nie wymaga uzasadnienia ze strony wnioskodawcy.
4. Głosowanie tajne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny, do której członkowie Rady Pedagogicznej wrzucają wypełnione karty do głosowania. Obliczenia głosów dokonuje wyłoniona wcześniej komisja skrutacyjna.
4a. Głosowanie jawne lub tajne podczas zebrania Rady Pedagogicznej zorganizowanego w trybie zdalnym odbywa się za pomocą ankiety elektronicznej.
5. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Rady Pedagogicznej. Wyniki głosowania tajnego przewodniczący ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
7. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada Pedagogiczna może dokonać reasumpcji głosowania. Wniosek w tej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

§ 24.

Przebieg zebrania Rady Pedagogicznej może być rejestrowany elektronicznie przez protokolanta. Nagrane pliki archiwizowane są na nośniku elektronicznym do momentu przyjęcia przez Radę Pedagogiczną protokołu z jej obrad, po czym niszczone w obecności Dyrektora Szkoły.

§ 25.

1. Z przebiegu zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który stanowi jedyną formę zapisu przebiegu obrad.
2. Szkoła przechowuje wydruki protokołów obrad Rady Pedagogicznej.
3. Protokolanta wybiera corocznie Rada Pedagogiczna na jednym z zebrań plenarnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku niemożności wyłonienia protokolanta propozycję kandydata do objęcia tej funkcji wysuwa przewodniczący, po czym zatwierdza ją Rada Pedagogiczna.
4. Protokół obrad Rady Pedagogicznej sporządza się w terminie do 14 dni od daty zebrania.
5. Protokół zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej obejmuje zapis przebiegu obrad, a także pełne teksty przyjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań i wniosków oraz listę osób biorących udział w posiedzeniu.
6. Każdy uczestnik posiedzenia Rady Pedagogicznej, biorący udział w dyskusji, może zgłosić przewodniczącemu zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego protokołu nie później niż do chwili rozpoczęcia następnego posiedzenia Rady. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki rozstrzyga Rada większością głosów po uprzedniej dyskusji.
7. Przyjęcie protokołu z obrad Rady Pedagogicznej zatwierdza się w drodze głosowania.

§ 26.

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna według określonej procedury obejmującej kolejno:
1) inicjatywę zmian w Statucie;
2) dyskusję nad wstępnym projektem zmian w Statucie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
3) pracę nad projektem zmian w Statucie w komisji prawnej;
4) wniosek o opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w kwestiach zastrzeżonych w § 16 ust. 2 pkt 1 i § 16 ust. 3 pkt 1;
5) dyskusję nad projektem zmian w Statucie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
6) pracę w komisji prawnej nad poprawkami do projektu zmian w Statucie;
7) głosowanie ostatecznego projektu zmian w Statucie.
2. Inicjatywa zmian w Statucie może wyjść od:
1) Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego, których przedstawiciele na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiają wniosek o zmiany w Statucie, spełniający warunki określone w ust. 3;
2) przewodniczącego Rady Pedagogicznej, który umieszcza kwestię zmian w Statucie w porządku zebrania Rady oraz spełnia warunki określone w ust. 3;
3) wnioskodawcy, który przed zebraniem Rady Pedagogicznej zgłasza do komisji wnioskowej wniosek o zmiany w Statucie, spełniający warunki określone w ust. 3.
3. Inicjatywa zmian w Statucie wymaga:
1) przygotowania w formie pisemnej wstępnego projektu zmian;
2) wyjaśnienia potrzeby i celu inicjatywy;
3) przedstawienia rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana;
4) wykazania różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;
5) przedstawienia przewidywanych skutków stosowania projektu zmian.
4. Wyłączną inicjatywę w sprawie zmiany zasad działania Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego posiadają odpowiednio Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.
5. Dyskusję nad wstępnym projektem zmian w Statucie przeprowadza się na tym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na którym ogłoszono inicjatywę w tej sprawie.
6. Komisja prawna w uzgodnionym przez Radę Pedagogiczną terminie opracowuje projekt zmian w Statucie, kierując się przeprowadzoną dotychczas dyskusją, oraz przedstawia go na kolejnym zebraniu Rady Pedagogicznej.
7. Na zebraniu Rady Pedagogicznej, na którym przedstawiono projekt zmian w Statucie, przeprowadza się drugą dyskusję, podczas której członkowie Rady wnoszą gotowe poprawki.
8. Po przedstawieniu poprawek projekt zmian w Statucie wraca do komisji prawnej, która rozpatruje je i w uzgodnionym przez Radę Pedagogiczną terminie tworzy ostateczny projekt zmian.
9. Ostateczny projekt zmian w Statucie podlega głosowaniu na tym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, na którym został ogłoszony.
10. Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;
2) głosowanie ostatecznego projektu zmian w Statucie w brzmieniu zaproponowanym przez komisję prawną.

Komisje Rady Pedagogicznej

§ 27.

Komisje Rady Pedagogicznej są organami powołanymi do:
1) rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Rady Pedagogicznej;
2) wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Radę Pedagogiczną lub Dyrektora Szkoły.

§ 28.

1. Stałymi komisjami powoływanymi przez Radę Pedagogiczną są:
1) komisja socjalna, której zakres działania obejmuje sprawy wydatkowania zakładowego funduszu socjalnego;
2) komisja do spraw wydatkowania funduszy doskonalenia zawodowego;
3) komisja wnioskowa, której zakres działania obejmuje przyjmowanie, rejestrowanie i podawanie do wiadomości członków Rady Pedagogicznej wniosków, ich prezentowanie podczas posiedzeń Rady;
4) komisja prawna, której zakres działania obejmuje opracowywanie projektów zmian w Statucie oraz ustalanie tekstu jednolitego Statutu.
2. Komisje stałe Rada Pedagogiczna powołuje do końca września każdego roku szkolnego. Spośród członków powołanej komisji Rada Pedagogiczna wybiera przewodniczącego, który kieruje jej działalnością.
3. Kandydatów na członków komisji stałych wskazują za ich zgodą członkowie Rady Pedagogicznej. W przypadku niemożności wyłonienia kandydatów propozycje składu osobowego komisji wysuwa przewodniczący Rady Pedagogicznej, po czym zatwierdza je Rada Pedagogiczna.
4. Komisje stałe składają się z co najmniej 4 członków. Przepis ten nie dotyczy komisji wnioskowej, w skład której wchodzi 2 członków Rady Pedagogicznej.
5. Nauczyciel może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.
6. Komisje stałe podczas zebrania Rady Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego składają pisemne sprawozdania z działalności.
7. Działalność komisji jest jawna. Na żądanie członka Rady Pedagogicznej komisja udostępnia wyniki swojej pracy.

§ 29.

1. Dla zbadania konkretnego zagadnienia, wykonania określonego zadania lub wyrażenia opinii w sprawie nie należącej do zakresu działania żadnej komisji stałej Rada Pedagogiczna może powołać komisję doraźną. Skład komisji doraźnej i osobę jej przewodniczącego określa Rada Pedagogiczna według zasad określonych w § 28 ust. 3.
2. Po zakończeniu działalności komisja doraźna składa pisemne sprawozdanie na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§ 30.

1. Komisje Rady Pedagogicznej obradują na posiedzeniach, które odbywają się w terminach określonych przez samą komisję lub jej przewodniczącego.
2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć członkowie Rady Pedagogicznej nie będący członkami komisji. Mogą oni zabierać głos w dyskusji.
3. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z przewodniczących komisji.

Rada Rodziców

§ 31.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w sprawach w tym zakresie.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i trudności w nauce,
c) znajomości zasad oceniania i promowania uczniów,
d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, w tym zwłaszcza dotyczących projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły, możliwości podjęcia działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, oraz wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
f) opiniowania zmian Statutu;
g) opiniowania ustalonych przez Dyrektora Szkoły podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
h) opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
i) opiniowania formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
4) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

§ 32.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców uczniów klasy.
2. W każdym oddziale klasy zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców, składającą się z 3 osób.
3. W skład Rady Rodziców szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony na posiedzeniu plenarnym regulamin.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
1) Zarząd Rady Rodziców;
2) Komisję Rewizyjną.
5. Zarząd Rady Rodziców składa się z 5 członków, spośród których na pierwszym swoim zebraniu wybiera Przewodniczącego Rady Rodziców, zastępcę Przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członka Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców składa się z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają na swym pierwszym posiedzeniu przewodniczącego oraz jego zastępcę.
7. Zarząd może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami szkoły dla wykonania określonych działań.
8. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

§ 33.

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym do pierwszego zebrania rodziców w następnym roku szkolnym.

§ 34.

1. Wybory do Rady Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% i jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 35.

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Zarządu Rady Rodziców.

§ 36.

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej zarząd przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie na wniosek Zarządu Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej, Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej, złożony do Zarządu Rady Rodziców.

§ 37.

1. Na posiedzenie Zarząd Rady Rodziców może zaprosić przedstawiciela Komisji Rewizyjnej, Dyrektora Szkoły i inne osoby.
2. Zarząd działa w oparciu o opracowany przez siebie plan pracy na dany rok szkolny.
3. Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Zarządu.

§ 38.

1. Komisja Rewizyjna sprawdza wykonanie planu finansowo-gospodarczego (preliminarza), obsługę rachunkową środków finansowych oraz celowość i prawidłowość wydatkowania środków z funduszy Rady Rodziców.
2. Posiedzenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Klasowej Rady Rodziców.
3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Zarządowi Rady Rodziców oraz Klasowej Radzie Rodziców, która wnioskowała o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

§ 39.

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 40.

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby zebrań rodziców zaplanowanych w danym roku szkolnym przez Dyrektora Szkoły.

§ 41.

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
1) składek rodziców;
2) wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady Rodziców;
3) dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców;
4) działalności gospodarczej;
5) innych źródeł.

§ 42.

1. Propozycje wysokości składki rodziców na nowy rok szkolny przedkładają klasowe rady rodziców do Zarządu Rady Rodziców najpóźniej do dnia 31 maja mijającego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Zarząd a uchwala Rada Rodziców do dnia 30 września nowego roku szkolnego.
2. Składki rodziców wpłaca się:
1) jednorazowo lub
2) w dwóch ratach do dnia 30 listopada i do dnia 31 marca.
3. Rodzice wnoszą składki poprzez:
1) wpłaty podczas zebrań rodziców;
2) wpłaty dzieci do skarbnika klasy;
3) wpłaty do sekretariatu szkoły;
4) inny sposób wybrany przez klasę.
4. Każdy z rodziców otrzymuje pokwitowanie wpłaconej kwoty.
5. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składka może być wniesiona tylko na jedno z nich. Zarząd Rady Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca.

§ 43.

Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny, sporządzonego przez Zarząd Rady Rodziców i zatwierdzonego przez Radę Rodziców.

§ 44.

1. Roczny preliminarz wydatków sporządza się według zasad określonych w ust. 2.
2. Do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców jest 25% środków zebranych przez rodziców danej klasy. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców Klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej przekazywana jest do dyspozycji Zarządu Rady Rodziców.
3. Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki, pochodzące ze składek rodzicielskich i będące do jego dyspozycji, na następujące cele:
1) pomoc materialną dla dzieci najuboższych;
2) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym;
3) sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
4) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;
5) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców;
6) inne związane z działalnością szkoły i Rady Rodziców.
4. Środki pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców mogą być wydatkowane na cele inne niż określone w ust. 3, zwłaszcza na finansowanie własnych projektów Rady Rodziców.

§ 45.

1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się fachową siłę księgową. Wynagrodzenie księgowego i umowę w tej sprawie zawiera Zarząd Rady Rodziców.
2. Zarząd Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.
3. Zarząd Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

§ 46.

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania a Zarząd Rady Rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 31 ust. 3.
3. W przypadku nierespektowania uprawnień, o których mowa w ust. 2, przez Dyrektora Szkoły, podległych mu pracowników lub Radę Pedagogiczną Zarząd Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły lub kierownictwa pozostałych organów szkoły.
4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenie, Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 47.

Członkowie klasowych rad rodziców, Zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli organy, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały zgodnie z § 35.

§ 48.

Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści: „Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego, Kościerzyna, ul. I. Krasickiego 2”, a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.

Samorząd Uczniowski

§ 49.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 50.

1. Samorząd Uczniowski funkcjonuje na dwóch poziomach życia szkoły i składa się z następujących organów:
1) na poziomie oddziału – Samorząd Klasowy;
2) na poziomie ogólnoszkolnym – Rada Samorządu Uczniowskiego oraz wyłaniany przez nią Zarząd, które reprezentują interesy wszystkich uczniów liceum.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego, określone w ust. 1 są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.
4. Samorząd Klasowy jest reprezentacją uczniów oddziału wobec nauczycieli oraz innych organów Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Klasowy składa się z:
1) gospodarza klasy, który reprezentuje uczniów oddziału w Radzie Samorządu Uczniowskiego oraz we wszelkich sprawach w stosunku do nauczycieli;
2) zastępcy gospodarza klasy, zastępującego gospodarza podczas jego nieobecności;
3) skarbnika klasy, odpowiedzialnego za zbiórkę środków finansowych przeznaczonych na organizację wycieczek, biwaków i innych imprez szkolnych oraz na realizację pozostałych zadań ustalonych przez klasę;
4) łącznika z biblioteką szkolną, zajmującego się powiadamianiem uczniów klasy o wszelkich sprawach związanych z działalnością biblioteki szkolnej.
5. Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz wszyscy gospodarze klasy.
6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jako organ wykonawczy i kontrolny Samorządu tworzą:
1) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu;
2) zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, który zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności;
3) skarbnik, który rozporządza środkami finansowymi gromadzonymi przez Samorząd Uczniowski;
4) przewodniczący sekcji Samorządu Uczniowskiego.
7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez uczniów szkoły w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych.
8. Kadencja przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego trwa maksymalnie dwa lata.
9. Na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego może być wybrana osoba, będąca w dniu wyborów uczniem szkoły.
10. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.
11. Dla realizacji swoich zadań Zarząd Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje stałe i doraźne, które zajmują się sprawami nie należącymi do zakresu działania żadnej sekcji stałej. Zarząd określa skład osobowy sekcji oraz powołuje ich przewodniczących, którzy kierują pracami sekcji.
12. Stałymi sekcjami powoływanymi przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego są:
1) sekcja kultury, której zakres działania obejmuje organizowanie imprez kulturalnych na terenie szkoły i poza nią;
2) sekcja sportu, zajmująca się organizacją szkolnych imprez sportowych oraz prowadzeniem lig szkolnych;
3) redakcja gazety szkolnej, przygotowująca i rozprowadzająca wydanie gazety szkolnej;
4) redakcja radiowęzła szkolnego, która przygotowuje i prowadzi audycje radiowe podczas przerw międzylekcyjnych oraz pod nadzorem wicedyrektora nadaje informacje szkolne.

§ 51.

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia;
7) prawo do utworzenia Rady Szkoły.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego przedstawia Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Brak w ustalonym terminie opinii na wniosek Dyrektora Szkoły bądź Rady Pedagogicznej oznacza pełną akceptację działań podejmowanych przez te organy szkoły.
3. W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego na temat opiniowanych spraw przewodniczący Samorządu zwraca się do Rady Samorządu o dodatkowe informacje lub zbiera je za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach zgodnie z zaaprobowaną przez Dyrektora Szkoły procedurą ankietowania.
4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przedstawia organowi szkoły, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
5. Kopie udzielonych opinii umieszcza się w księdze protokołów Samorządu Uczniowskiego.

§ 52.

1. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
2. Listę uczestników zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jego prawomocność ustala każdorazowo prze¬wodni¬czący Samorządu, a w przypadku jego nieobecności sekretarz Samorządu.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego przed podjęciem uchwały, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego referendum w danej sprawie.

§ 53.

1. Decyzję o organizacji referendum ogólnoszkolnego podejmuje w drodze uchwały Rada Samorządu Uczniowskiego, zlecając jego organizację Zarządowi Samorządu. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego informuje Dyrektora Szkoły o organizacji referendum oraz w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala sposób jego przeprowadzenia.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego redaguje treść pytań lub wariantów rozwiązania sprawy poddanej pod referendum oraz ustala wzór karty do głosowania według następujących zasad:
1) jeżeli referendum polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, na karcie do głosowania zamieszcza się wyrazy „Tak” i „Nie”;
2) gdy referendum polega na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami rozwiązania, przy każdym z wariantów umieszcza się po lewej stronie numer wariantu;
3) w przypadku poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy, na karcie do głosowania zamieszcza się kolejno wszystkie postawione pytania lub zaproponowane warianty rozwiązania;
4) na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania.
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ogłasza referendum najpóźniej 7 dni przed jego terminem, podając treść postawionych pytań oraz wyjaśniając sposób głosowania.
4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego powołuje ze swego składu komisję wyborczą, złożoną z 3 osób. Do zadań komisji wyborczej należy:
1) ustalenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum a podczas referendum rejestrowanie osób, które oddały głos;
2) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem referendum oraz przestrzeganiem przepisów regulujących zasady i tryb przeprowadzenia referendum;
3) niezwłocznie po zakończeniu głosowania ustalenie wyników głosowania a w razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy ustalenie wyników głosowania oddzielnie w odniesieniu dla każdego pytania lub wyboru wariantu rozwiązania;
4) sporządzenie w księdze protokołów Samorządu Uczniowskiego protokołu z przebiegu referendum;
5) podanie do wiadomości publicznej wyniku referendum.
5. W protokole z przebiegu referendum, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji wyborczej, uwzględnia się liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania;
2) osób, którym wydano karty do głosowania;
3) kart nieważnych, o których mowa w § 54 ust. 9;
4) kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu);
5) głosów nieważnych, o których mowa w § 54 ust. 6 i 7;
6) głosów ważnych, w tym osobno pozytywnych „Tak” oraz negatywnych „Nie”, oddanych w odpowiedzi na postawione pytanie lub za wyborem określonego wariantu rozwiązania.

§ 54.

1. Referendum polega na udzieleniu na karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.
2. Referendum odbywa się w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim.
3. Prawo udziału w referendum posiadają osoby będące w dniu referendum uczniami liceum.
4. Głosować można tylko osobiście.
5. Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „x” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „Tak” albo odpowiedzi negatywnej „Nie”, lub dokonuje wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami rozwiązania, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce obok numeru wariantu, za którym się opowiada.
6. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie, głos uważa się za nieważny.
7. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratkach odpowiadającym dwóm lub więcej numerom wariantów rozwiązania albo nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek odpowiadających numerowi wariantu, głos uważa się za nieważny.
8. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
9. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone.

§ 55.

1. Przeciwko ważności referendum może być wniesiony protest ze względu na zarzut naruszenia przepisów dotyczących przebiegu głosowania lub wyniku referendum.
2. Protest przeciwko ważności referendum może wnieść osoba znajdująca się w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum oraz członkowie komisji wyborczej.
3. Protest wnosi się do Rady Samorządu Uczniowskiego na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku referendum przez komisje wyborczą.
4. Rada Samorządu Uczniowskiego rozstrzyga o ważności referendum, podejmując w tej sprawie uchwałę nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyniku referendum. Unieważnienie wyników referendum zobowiązuje Radę Samorządu Uczniowskiego do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu ponownego głosowania.

§ 56.

1. Samorząd Uczniowski posiada wyłączne prawo inicjatywy dotyczącej zmian zasad działania Samorządu.
2. W przypadku procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany zasad działania Samorządu Uczniowskiego jego przedstawiciele mają prawo uczestnictwa w ogniwach, określonych w § 26 ust. 1 pkt 1–6.
3. Procedura uchwalenia zmian zasad działania Samorządu Uczniowskiego obejmuje następujące po sobie czynności:
1) uchwalenie projektu zmian przez Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady, ewentualnie poprzedzone ogólnoszkolnym referendum w tej sprawie;
2) przedstawienie projektu zmian w formie wniosku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
3) uchwalenie projektu zmian według procedury określonej w § 26.

§ 57.

Samorząd Klasowy posiada następujące kompetencje:
1) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem Samorządu Uczniowskiego;
2) organizuje życie klasy, a zwłaszcza uczestniczy w organizacji wycieczek, biwaków i innych imprez szkolnych;
3) bierze udział w tworzeniu klasowego programu wychowawczego oraz opiniuje oceny z zachowania;
4) pomaga wychowawcy w rozwiązywaniu wewnętrznych problemów klasy;
5) przy udziale wychowawcy organizuje pomoc koleżeńską w klasie.

§ 58.

Rada Samorządu Uczniowskiego:
1) dokonuje wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
2) w drodze uchwały formułuje wnioski i opinie w ramach kompetencji, o których mowa w § 51 ust. 1, w szczególności podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Rady Pedagogicznej o zmianę przepisów prawa szkoły;
3) ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym;
4) opiniuje wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia.

§ 59.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
1) kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego;
2) wykonuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego;
3) dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia;
4) czuwa nad terminową realizacją planu pracy;
5) zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z organizacji działalności kulturalnej Samorządu oraz dochodów ze sprzedaży gazety szkolnej;
6) odpowiada za organizację referendum ogólnoszkolnego;
7) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych;
8) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów;
9) występuje z wnioskami i opiniami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji;
10) inicjuje i uczestniczy w procesie uchwalania zmian zasad działania Samorządu Uczniowskiego według procedury i w zakresie określonym w § 56 ust. 2 i 3;
11) wydaje gazetę szkolną.

§ 60.

1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uczniów klasy.
2. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy ustala podział kompetencji.

§ 61.

1. Wybór członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywa się w każdym roku szkolnym według określonej procedury z zastrzeżeniem ust. 7. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego
2. Kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zgłaszają Samorządy Klasowe w terminie do dnia 31 września. Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego muszą spełniać następujące warunki:
1) uczęszczać do klasy pierwszej lub drugiej;
2) prezentować postawę zachęcającą uczniów do pozytywnych działań;
3) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania;
4) uzyskać pozytywną opinię wychowawcy.
3. Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić maksymalnie dwie kandydatury na członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
4. Rada Samorządu Uczniowskiego zarządza wybory w terminie przypadającym na drugi tydzień października.
5. Wyboru członków Zarządu dokonują wszyscy członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu równym i tajnym. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje komisję wyborczą złożoną z 4 członków, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
6. Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostają osoby, które uzyskały największą liczbę gło¬sów.
7. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedłużyć kadencję członków Zarządu o kolejny rok po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W takim przypadku przeprowadza się wybory uzupełniające w miejsce osób, które ukończyły naukę w szkole.
8. Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego rozdzielają między siebie poszczególne funkcje, w terminie 7 dni od dnia wyborów. Jeden z członków Zarządu pełni dodatkowo funkcję protokolanta.

§ 62.

1. Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje w terminie do końca października Zarząd Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając opinię Rady Samorządu.
2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Samorządu Uczniowskiego.
3. Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
1) udzielanie pomocy w realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego;
2) nadzór nad działalnością Samorządu Uczniowskiego zgodną z prawem szkoły;
3) zwolnienie uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością w Samorządzie.

§ 63.

1. Z posiedzeń organów Samorządu Uczniowskiego na poziomie ogólnoszkolnym sporządza się protokół, który wpisywany jest do księgi protokołów Samorządu Uczniowskiego.
2. W księdze protokołów rejestruje się wszelkie wnioski i opinie przedstawiane innym organom szkoły, protokoły z posiedzeń organów Samorządu Uczniowskiego i protokoły z przebiegu referendum.

IV. Organizacja szkoły

§ 64.

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają przepisy ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratora oświaty.
2. Zajęcia edukacyjne realizowane są przez pięć dni w tygodniu, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00–18.00, zgodnie z zasadami określonymi w arkuszu organizacyjnym.
2a. Za zgodą Dyrektora Szkoły w liceum mogą odbywać się inne zajęcia edukacyjno-wychowawcze, w tym w ramach realizacji projektów edukacyjnych, poza dniami i godzinami określonymi w ust. 2.
3. Rok szkolny składa się z dwóch okresów zwanych półroczami. Datę końca pierwszego półrocza ustala się corocznie w zależności od terminu ferii zimowych.

§ 65.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum.
2. W arkuszu organizacyjnym liceum zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
2) liczbę nauczycieli ogółem, w tym liczbę nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
5) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
8) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Arkusz organizacyjny liceum, uwzględniający szkolny plan nauczania i plan finansowy szkoły, opracowuje Dyrektor Szkoły najpóźniej do dnia 21 kwietnia każdego roku. Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną arkusz organizacyjny liceum do 29 maja danego roku zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 66.

1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem wynikającym z arkusza organizacyjnego i programem dla danej klasy dopuszczonym do użytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w danym oddziale wynosi maksymalnie 34.

§ 67.

1. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
1a. Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie szkoły. Ze względu na potrzeby lokalowe Dyrektor Szkoły może zorganizować zajęcia lekcyjne w innych budynkach na terenie Kościerzyny.
2. Zajęcia w zakresie rozszerzonym prowadzi się w systemie oddziałowym i międzyoddziałowym.
3. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
4. W poszczególnych oddziałach realizuje się na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty: język polski, język angielski, język niemiecki, historię, wiedzę o społeczeństwie, informatykę, matematykę, fizykę i astronomię, chemię, biologię oraz geografię.
5. Jako dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkole realizuje się przedmioty „chór szkolny” oraz „zajęcia rozwijające kreatywność”. Uczniowie uzyskują z tych przedmiotów śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne.
6. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi, na podstawie deklaracji złożonej w klasie I, naukę języka kaszubskiego.
7. W ramach lekcji wychowania fizycznego, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, w klasie pierwszej realizowane są zajęcia na basenie pływackim.

§ 68.

W procesie rekrutacji uczeń wybiera oddział, w którym w toku dalszej nauki będzie realizować określone przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym.

§ 68a.

1. Prawo zmiany oddziału w toku edukacji szkolnej przysługuje uczniom klasy pierwszej i drugiej na wniosek rodziców skierowany do Dyrektora Szkoły, po spełnieniu warunków określonych w ust. 2-4.
2. Dyrektor Szkoły rozpatruje wnioski dotyczące zmiany oddziału przez uczniów klasy drugiej złożone w terminie do dnia 30 września.
3. Zgodę na zmianę oddziału przez ucznia w toku nauki wydaje Dyrektor Szkoły po spełnieniu określonych warunków, w szczególności:
1) gdy liczba uczniów w oddziale przyjmującym jest niższa od maksymalnej liczby uczniów, określonej w § 66 ust. 2;
2) przedstawienia pozytywnych opinii w sprawie możliwości uzupełnienia przez ucznia różnic programowych wynikających ze zmiany oddziału.
4. Nauczyciele przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym w oddziale przyjmującym wydają opinie w sprawie możliwości uzupełnienia przez ucznia różnic programowych wynikających ze zmiany oddziału w drodze konsultacji z innymi nauczycielami tego przedmiotu lub na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji przeprowadzonego w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku o zmianę oddziału.

§ 69.

1. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
1a. (uchylony)
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego:
1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;
2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.
4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:
1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

§ 69a.

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Podstawowym narzędziem do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym jest platforma Microsoft Teams.
3. Nauczyciel może wykorzystywać inne narzędzia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom informację o ustalonych narzędziach.
4. W okresie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danego oddziału przy wykorzystaniu kamery internetowej i mikrofonu.
5. Potwierdzenie obecności ucznia podczas zajęć w trybie zdalnym następuje poprzez korzystanie z kamery internetowej i zgłoszenie się ucznia po wywołaniu jego imienia i nazwiska.

§ 70.

1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny” tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
2. „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny” obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny” opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
4. Diagnozę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza Dyrektor Szkoły albo upoważniony przez niego zespół pracowników szkoły.
5. „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny” uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
6. „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny” opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski.
7. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
8. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 71.

1. Postępy w nauce i zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych podlegają ocenie.
2. Szczegółowe zasady i tryb oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

§ 72.

1. Podział na grupy oddziałowe jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone
w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy można uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
2. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 73.

1. Niektóre zajęcia mogą być przeprowadzane poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Do tego typu zajęć należą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań, wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz inne formy uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym.
2. Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów.
3. Szkoła organizuje zajęcia międzyoddziałowe lub międzyklasowe dla uczniów uczących się języka kaszubskiego.

§ 74.

1. Każdy nauczyciel może prowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjne.
2. W terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły nauczyciel określa tematykę zajęć dodatkowych, o których mowa w ust. 1.
3. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości uczniów zestaw zaproponowanych przez nauczycieli zajęć dodatkowych.
4. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolny.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w dzienniku elektronicznym.

§ 75.

1. Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcących nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie).
2. Czas i formę praktyki określa porozumienie między Dyrektorem Szkoły (za zgodą nauczycieli-opiekunów osób odbywających praktykę) a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 76.

1. Liceum udostępnia uczniom następujące pomieszczenia i obiekty: izby lekcyjne i pracownie, bibliotekę, salę gimnastyczną, boisko szkolne, szatnię, poczekalnię oraz gabinet pomocy lekarskiej
2. Nauczycielom i innym pracownikom udostępnia się zgodnie z powierzonymi obowiązkami następujące pomieszczenia: pracownie przedmiotowe, pokój nauczycielski, pokój socjalny z kuchnią, dyżurkę woźnego i sprzątaczek, warsztat woźnego, magazyn, pomieszczenia biurowe (sekretariat, administracja, gabinety Dyrektora Szkoły i wicedyrektora) oraz archiwum.
3. Za pomieszczenia wymienione w ust. 2 odpowiedzialni są pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.

§ 77.

1. Zadaniem archiwum szkoły jako archiwum zakładowego samorządowej jednostki organizacyjnej jest przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji szkoły, stanowiącej materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną.
2. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem dokumentacji wymienionej w ust. 1 sprawuje Dyrektor Szkoły. W tym zakresie postępuje on zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

§ 78.

1. Wszyscy nauczyciele, pracownicy administracji obsługi oraz uczniowie dysponują zbliżeniową kartą elektroniczną, umożliwiającą wejście do budynku i wyjście z budynku szkoły.
2. Zbliżeniowa karta elektroniczna pełni funkcję szkolnego dowodu tożsamości.
3. Do korzystania ze zbliżeniowej karty elektronicznej upoważniony jest wyłącznie jej właściciel.
4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia zbliżeniowej karty elektronicznej jej właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu oraz uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej przez Dyrektora Szkoły.

§ 79.

Pracownik szkoły w związku z pełnionymi obowiązkami otrzymuje pisemne, imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

V. Biblioteka szkolna

§ 80.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego liceum, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz upowszechnianiu wiedzy o regionie.
2. Nadzór nad pracą biblioteki szkolnej sprawuje Dyrektor Szkoły.

§ 81.

Do podstawowych zadań biblioteki szkolnej należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych oraz innych bibliotek na terenie miasta;
3) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie edukacji medialnej oraz przysposobienia czytelniczo-informacyjnego.

§ 82.

1. Biblioteka szkolna powiększa swój zasób oraz unowocześnia system informatyczny ze środków finansowych:
1) zarezerwowanych w budżecie szkoły;
2) przekazanych przez Radę Rodziców;
3) uzyskanych w drodze darowizny od innych instytucji i osób prywatnych.
2. Biblioteka szkolna przyjmuje w drodze darowizny księgozbiory osób prywatnych i instytucji.

§ 83.

Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel-bibliotekarz. W celu realizacji zadań określonych w § 81 nauczyciel bibliotekarz:
1) dba o bezpieczeństwo i właściwy stan materiałów bibliotecznych przechowywanych w bibliotece;
2) dokonuje zakupu nowych pozycji książkowych z uzyskanych środków;
3) prowadzi ewidencję księgozbioru biblioteki oraz innych materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) opracowuje materiały biblioteczne przez klasyfikowanie i katalogowanie zgodne z obowiązującymi przepisami;
5) prowadzi ewidencję czytelników, zakładając i regularnie wypełniając karty czytelnika;
6) udziela czytelnikom informacji dotyczących działania innych bibliotek na terenie miasta, zwłaszcza Biblioteki Pedagogicznej i Biblioteki Miejskiej;
7) we współpracy z innymi bibliotekami informuje czytelników o spotkaniach autorskich;
8) informuje użytkowników biblioteki o sposobie korzystania z katalogów;
9) udostępnia zbiory biblioteczne według zasad określonych w § 88 oraz niepodlegające opracowaniu materiały informujące o zasadach rekrutacji w uczelniach wyższych;
10) w każdym roku szkolnym przeprowadza analizę czytelnictwa;
11) współpracuje z innymi nauczycielami w rozwijaniu kultury czytelniczej;
12) organizuje zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w udostępnianiu zbiorów;
13) czuwa nad stanem technicznym i przestrzeganiem zasad użytkowania komputerów w pracowni multimedialnej;
14) zgłasza nauczycielowi, będącemu opiekunem pracowni komputerowej, wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputerów;
15) prowadzi zajęcia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w oddziałach szkolnych rozpoczynających naukę w liceum oraz zajęcia edukacji medialnej według planu zajęć;
16) na zakończenie roku szkolnego stwierdza rozliczenie ucznia z biblioteką.

§ 84.

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej ustala Dyrektor Szkoły. O czasowym zawieszeniu działalności biblioteki bądź o zmianie godzin udostępniania, Dyrektor Szkoły uprzedza czytelników osobnym zawiadomieniem publicznie uwidocznionym.

§ 85.

Biblioteka udostępnia swe zbiory:
1) na miejscu w czytelni;
2) przez wypożyczenie do domu.

§ 86.

Osobami uprawnionymi do korzystania z biblioteki są:
1) pracownicy liceum;
2) emerytowani pracownicy liceum;
3) uczniowie;
4) absolwenci liceum za zgodą pracownika biblioteki;
5) rodzice.

§ 87.

1. Osoby przebywające w bibliotece obowiązuje:
1) pozostawienie w szatni wierzchnich okryć;
2) wpisanie się czytelnie do księgi odwiedzin w przypadku korzystania ze zbiorów czytelni lub pracowni multimedialnej;
3) zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i napojów;
4) uzyskanie zgody pracownika biblioteki na kopiowanie zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu;
5) zakaz używania aparatów telefonicznych i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących i odtwarzających obraz i dźwięk.
2. Czytelnicy zobowiązani są troskliwie obchodzić się z materiałami, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne.
3. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia dzieł nie ujawnione w chwili wypożyczenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.
4. Poza bibliotekę nie wypożycza się egzemplarzy wchodzących w skład księgozbioru czytelni. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z nauczycielem-bibliotekarzem.

§ 88.

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć:
1) pracownicy liceum – 20 woluminów;
2) emerytowani pracownicy liceum – 5 woluminów;
3) uczniowie liceum – 5 woluminów, z zastrzeżeniem § 163 ust. 2;
4) absolwenci liceum – 3 woluminy;
5) rodzice – 3 woluminy.
2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres maksymalnie jednego miesiąca. Przepis ten nie dotyczy osób wymienionych w § 86 pkt 1 i 2.
3. Termin zwrotu książki może być prolongowany o kolejny miesiąc, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.
4. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie na książki, biblioteka może skrócić okres ich wypożyczenia.
5. Czytelnik może złożyć rezerwację na pozycję, która aktualnie jest wypożyczona.
6. W przypadku niedotrzymania terminów zwrotu wypożyczonych materiałów, określonych w ust. 2, biblioteka stosuje następujące sankcje:
1) wniosek nauczyciela-bibliotekarza do Dyrektora Szkoły o karę dyscyplinarną dla ucznia;
2) zawieszenie prawa wypożyczania książek do czasu oddania przetrzymanych woluminów i uiszczenia kary pieniężnej.
7. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczne wydanie. W razie niemożności jego nabycia czytelnik winien:
1) kupić dzieło wskazane przez pracownika biblioteki lub
2) pokryć wartość uszkodzonego lub zagubionego woluminu według oszacowania biblioteki.

§ 89.

1. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie zobowiązani są do uregulowania wszystkich zaległości w stosunku do biblioteki. W tym celu najpóźniej 14 dni przed zakończeniem roku szkolnego otrzymują oni karty obiegowe, na których uzyskują w bibliotece potwierdzenie zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych. Uczniowie przekazują je wychowawcy najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
2. Brak rozliczenia ucznia z biblioteką szkolną jest podstawą do obniżenia oceny zachowania.

§ 90.

1. Pracownia multimedialna składająca się ze stanowisk komputerowych stanowi integralną część biblioteki szkolnej.
2. Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez jednego użytkownika w ciągu jednej godziny lekcyjnej, jeżeli są inni oczekujący na dostęp do komputera. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany zakończyć sesję i udostępnić miejsce osobie oczekującej.
3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabronione jest:
1) wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw oraz w celach zarobkowych;
2) wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
3) instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejących;
4) instalowanie i używanie własnych nośników elektronicznych.
4. W przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 2 i 3 nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi- bibliotekarzowi.

VI. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 91.

W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.

Nauczyciele

§ 92.

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należy:
1) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa życia i zdrowia podczas prowadzonych przez siebie zajęć oraz w czasie przerw międzylekcyjnych;
2) realizowanie zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) prowadzenie zajęć dodatkowych, o których mowa w § 74 ust. 1;
4) uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej;
5) dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
6) prowadzenie dokumentacji szkolnej;
7) aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
9) obiektywne i sprawiedliwe traktowanie i ocenianie uczniów;
10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń życiowych i szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
11) systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
12) dbałość o pomoce dydaktyczne i wykorzystywanie sprzętu szkolnego zgodnie z przeznaczeniem;
13) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
14) kierowanie się poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych i prywatności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub przy współudziale uczniów;
16) doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły;
17) zachowanie w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów;
18) współpraca z rodzicami;
19) respektowanie prawa ucznia.
3. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań;
3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;
4) składania do wychowawcy klasy wniosków w sprawie ustalenia oceny z zachowania;
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

§ 93.

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły na przewodniczącego zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu ich wyposażenia;
5) tworzenie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 94.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół zwany zespołem nauczycielskim.
2. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programów realizowanych w zakresie rozszerzonym, korelację treści programów nauczania realizowanych w danym oddziale oraz kształtowanie metod i sposobów nauczania uczniów wybitnie uzdolnionych, o których mowa w § 163, w tym zwłaszcza ustalanie jednolitej procedury sprawdzania ich wiedzy i umiejętności.

§ 95.

1. W celu realizacji „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego” Dyrektor Szkoły powołuje zespół wychowawczy. W skład zespołu wchodzą: wicedyrektor, pedagog szkolny, przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa w szkole i przynajmniej po jednym wychowawcy z każdego z poziomów nauczania.
2. Do zadań zespołu wychowawczego należy opracowanie szczegółowych założeń „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”, sposobów jego wykonania i czuwanie nad właściwą jego realizacją.

§ 96.

Wszyscy nauczyciele realizują zadania opiekuńcze na terenie szkoły i poza nią poprzez:
1) stałą obecność w gabinecie podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zajęć nadobowiązkowych;
2) egzekwowanie przestrzegania regulaminów poszczególnych pracowni;
3) kontrolę obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych;
4) reagowanie na problemy zdrowotne uczniów podczas zajęć;
5) sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez szkolnych przez nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły;
6) dyżury nauczycielskie na terenie szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;
7) egzekwowanie obowiązku posiadania przez uczniów na terenie szkoły zbliżeniowej karty elektronicznej;
8) aktualizowanie informacji o uczniach;
9) uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów;
10) zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz bezpośrednie kierowanie ewakuacją w przypadku zagrożenia.

§ 97.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków do uczenia się i kształtowania pozytywnego stosunku uczniów do szkoły, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
4) pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych na terenie szkoły.
2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 wychowawca:
1) otacza opieką każdego wychowanka;
2) organizuje życie zbiorowe klasy;
3) ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy zgodnie ze „Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym”;
4) współdziała z nauczycielami uczącymi jego wychowanków;
5) współpracuje z rodzicami w celu włączenia ich w życie klasy i szkoły;
6) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego sprzyjające rozwojowi jednostki i integracji zespołu uczniowskiego;
7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i z placówkami udzielającymi fachowej pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
8) wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych i otrzymuje od nich pomoc w swej pracy wychowawczej;
9) współdziała z rodzicami w celu uzyskania od nich i przekazania im rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
10) na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania z zachowania.

§ 98.

Wychowawca klasy jest zobowiązany do współpracy z rodzicami poprzez:
1) zapoznanie rodziców na pierwszym zebraniu ze Statutem, w tym szczególnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, a także przypominanie ich postanowień;
2) zapoznanie rodziców ze „Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym”;
3) staranne przygotowanie programu zebrań rodziców;
4) ustalenie z rodzicami sposobów wzajemnych kontaktów;
5) informowanie rodziców o decyzjach i przedsięwzięciach organów szkoły;
6) niezwłoczne powiadamianie rodziców o zaistniałych problemach wychowawczych i edukacyjnych;
7) w odpowiednim terminie powiadamianie rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotów objętych programem nauczania;
8) działania zmierzające do rozeznania w sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej uczniów.

§ 99.

1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.
2. Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu sprawy i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zmienić wychowawcę, jeżeli wniosek na piśmie w tej sprawie złoży co najmniej 2/3 uczniów klasy lub ich rodziców.

§ 100.

Nauczyciel w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli-konsultantów, a także rodziców swoich uczniów. Nauczycielowi początkującemu do czasu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego Dyrektor Szkoły wyznacza spośród doświadczonych nauczycieli opiekuna, który jest zobowiązany do udzielania porad w rozwiązywaniu trudnych problemów pedagogicznych.

§ 101.

Dyrektor Szkoły zatrudnia pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa. Podział obowiązków wynikających z udzielanej przez nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły.

§ 102.

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy koordynacja działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły, a w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) rozpoznanie środowiska domowego ucznia i udzielanie pomocy potrzebującym jej uczniom, w tym działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
4) udzielanie uczniom, w tym szczególnie uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, określonych w „Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym”;
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
9) wspieranie wychowawców, pozostałych nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
10) inspirowanie nowych rozwiązań metodycznych w zakresie realizacji zadań wychowawczych;
11) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia;
12) zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie wyboru zawodu.
2. W celu realizacji powierzonych zadań pedagog i psycholog:
1) analizują wyniki nauczania i oceny zachowania uczniów;
2) uczestniczą w zajęciach godziny wychowawczej;
3) organizują zajęcia ze specjalistami instytucji wspierających działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły;
4) kierują pracą zespołu wychowawczego;
5) współpracują z Rzecznikiem Praw Ucznia w zakresie rozwiązywania konfliktów pomiędzy nauczycielem i uczniem;
6) współpracują z zespołami nauczycielskimi oraz poszczególnymi wychowawcami;
7) współpracują z instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
8) informują rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziała z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
9) współdziała z policją i sądami w przypadkach przestępstw i wykroczeń dokonanych przez uczniów;
10) prowadzą dokumentację w zakresie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dotyczącą uczniów;
11) inicjują i opracowują projekty zmian w „Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym”.

§ 102a.

Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a) rekomendowaniu Dyrektorowi Szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt. 1–5.

§ 103.

Przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa w szkole, powoływany przez Dyrektora Szkoły spośród nauczycieli, integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) oraz innych osób współpracujących ze szkołą w zakresie bezpieczeństwa, a w szczególności:
1) współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie realizacji „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”;
2) w każdym roku szkolnym przy pomocy podlegającego mu zespołu dokonuje diagnozy pojawiających się w szkole zagrożeń oraz przedstawia Radzie Pedagogicznej ocenę stanu bezpieczeństwa szkoły;
3) inicjuje i opracowuje projekty zmian w Statucie, zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w szkole;
4) wdraża i dostosowuje do specyfiki szkoły procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;
5) promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym;
6) zbiera i przedstawia nauczycielom, rodzicom i uczniom informacje dotyczące różnych form szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa, dostosowanych do potrzeb i problemów szkoły;
7) prowadzi dokumentację podjętych działań.

§ 104.

1. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz pracowników samorządowych.
2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę:
2) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
3) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły;
4) kulturę i poprawność języka;
5) pobudzanie inicjatywy uczniów;
6) zaangażowanie zawodowe nauczyciela;
7) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia,
z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;
8) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są:
1) obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela;
2) obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań;
3) analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej;
4) rozmowa z ocenianym nauczycielem;
5) wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela;
6) sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela;
7) arkusze samooceny.
4. Kryteria oceny pracy nauczyciela określa Regulamin oceny pracy nauczyciela wprowadzony przez Dyrektora Szkoły.

Pracownicy administracyjni i obsługi

§ 105.

W celu stwarzania i utrzymywania warunków dla pełnej realizacji ustawowych i statutowych funkcji szkoły, zwłaszcza dydaktycznych, Dyrektor Szkoły zatrudnia pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. Ich kompetencje w sposób szczegółowy określa Dyrektor Szkoły.

§ 106.

Do zadań sekretarza szkoły należy:
1) administrowanie i gospodarowanie majątkiem szkoły, prowadzenie inwentaryzacji i ewidencji majątku oraz nadzór nad właściwym jego zabezpieczeniem, eksploatacją i konserwacją;
2) opracowanie i realizowanie planów zakupów urządzeń biurowych i materiałów biurowych;
3) realizowanie zakupów odzieży ochronnej i środków sanitarnych oraz prowadzenie ewidencji tych przedmiotów;
4) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych;
5) organizowanie pracy pracowników obsługi;
6) przechowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników szkoły;
7) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
8) organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły;
10) koordynowanie prac w lokalnej bazie danych systemu informacji oświatowej (SIO).

§ 107.

Do zadań pracownika sekretariatu należy:
1) przyjmowanie, prowadzenie ewidencji oraz rozdzielanie korespondencji;
2) organizowanie wysyłki korespondencji;
3) prowadzenie dokumentacji szkoły w zakresie określonym przez Dyrektora Szkoły;
4) obsługa administracyjna pracowników szkoły i uczniów;
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

§ 108.

Do zadań pracowników obsługi należy:
1) dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń wykorzystywanych w szkole;
2) usuwanie usterek technicznych wyposażenia szkolnego;
3) dbanie o estetyczny wygląd otoczenia liceum;
4) dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń.

Dyscyplina pracy

§ 109.

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań szkoły, Dyrektor Szkoły może przyznać nagrody i wyróżnienia w formie:
1) nagrody pieniężnej;
2) pochwały pisemnej.

§ 110.

1. Wobec pracowników szkoły stosuje się następujące kary porządkowe:
1) upomnienia;
2) nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Dyrektor Szkoły może zastosować karę pieniężną w wysokości określonej w ustawie – Kodeks pracy.
3. O zastosowaniu kary Dyrektor Szkoły powiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia przez tego pracownika naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
4. Dyrektor Szkoły może zastosować kary porządkowe w stosunku do pracownika, który w sposób ciągły dopuszcza się nieprzestrzegania przepisów Statutu w zakresie swoich obowiązków, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
1) spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia;
2) stawia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
3) spożywa alkohol w czasie pracy;
4) niedbale wykonuje pracę i doraźne polecenia służbowe przełożonego;
5) wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych, współpracowników lub podwładnych;
6) przeszkadza innym w wykonywaniu pracy;
7) swoim działaniem powoduje stratę w mieniu szkoły.
5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 111.

1. Szczegółowy tryb udzielania kar porządkowych pracownikom oraz wnoszenia przez nich sprzeciwu określają przepisy ustawy – Kodeks pracy.
2. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub swoim obowiązkom. Szczegółowy tryb udzielania kar dyscyplinarnych określają przepisy ustawy – Karta Nauczyciela.

VII. Rodzice

§ 112.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

§ 113.

Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat postępów w nauce i zachowania swego dziecka;
4) uzyskania wsparcia w procesie wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka;
5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącego nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;
6) kontaktu z wychowawcą lub innym nauczycielem według zasad określonych w dokumencie „Procedury kontaktów nauczycieli z rodzicami”.

§ 114.

Obowiązkiem rodziców jest:
1) zapewnienie swojemu dziecku odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
2) dbałość o systematyczne uczęszczanie dziecka na zajęcia lekcyjne;
3) udzielanie rzetelnej informacji na temat sytuacji domowej ucznia w zakresie umożliwiającym szkole podjęcie właściwych działań wychowawczych i dydaktycznych;
4) udział w zebraniach organizowanych przez szkołę;
5) pisemne wyjaśnianie powodów nieobecności ucznia niepełnoletniego w szkole;
6) bieżąca kontrola zapisów w dzienniczku ucznia;
7) podejmowanie współpracy ze szkołą w sytuacji zaistnienia problemów edukacyjnych lub wychowawczych dotyczących dziecka;
8) nadzorowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez ucznia na rzecz szkoły, nałożonych przez Dyrektora Szkoły w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu.

§ 115.

1. Szkoła zapewnia rodzicom następujące formy kontaktu, zwłaszcza w zakresie przekazywania informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:
1) nie rzadziej niż raz na kwartał zebrania rodziców w szkole w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze;
2) indywidualne rozmowy z inicjatywy nauczyciela bądź rodzica w szkole;
3) konsultacje pedagoga szkolnego;
4) zapisy w dzienniczku ucznia;
5) dostęp do dziennika elektronicznego;
6) korespondencja, w tym za pomocą poczty elektronicznej, oraz rozmowy telefoniczne;
7) uczestnictwo przedstawicieli rodziców w Radzie Rodziców;
8) informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.
2. Na początku roku szkolnego rodzic składa pisemną deklarację dotyczącą preferowanych form kontaktu ze szkołą.

VIII. Uczniowie

§ 116.

Do liceum uczęszczają uczniowie po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej (i dotychczasowego gimnazjum), nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

§ 117.

Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 118.

Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym realizację programu nauczania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej.

§ 119.

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do wydania zgody na przerwanie nauki przez ucznia na okres nie dłuższy niż rok w przypadku:
1) długotrwałej choroby ucznia lub
7) uzasadnionej sytuacji losowej ucznia lub jego rodziny.
2. Po przerwie uczeń kontynuuje naukę od poziomu, w jakim nastąpiło jej przerwanie.

§ 120.

1. Uczeń ma prawo do:
1) zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i bezpiecznego pobytu w szkole;
3) obrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
4) ochrony i poszanowania godności osobistej;
5) pomocy materialnej zgodnie z aktualnymi możliwościami finansowymi liceum i obowiązującymi przepisami;
6) życzliwego i podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników liceum;
7) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
8) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach oraz imprezach szkolnych;
9) wyboru i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, o których mowa w § 74 ust. 1;
10) uzyskania sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowania zgodnie z kryteriami i procedurą oceniania zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
11) uzyskania informacji o swoich ocenach, zawartych w dzienniku elektronicznym;
12) pomocy ze strony nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza wtedy, gdy napotyka trudności w nauce;
13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej;
15) wiedzy z tygodniowym wyprzedzeniem o zakresie i terminie sprawdzianu lub pracy klasowej;
16) otrzymania poprawionych i ocenionych przez nauczyciela pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie do 10 dni zajęć edukacyjnych od daty ich napisania;
17) respektowania zasady o przeprowadzaniu w ciągu dnia co najwyżej jednego, zaś w ciągu tygodnia – nie więcej niż trzech sprawdzianów bądź prac klasowych;
18) wpływania na życie liceum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły;
19) przystąpienia do egzaminu maturalnego po ukończeniu liceum.
2. W przypadku łamania praw ucznia ma on prawo odwołania się do wychowawcy klasy, a w sytuacji niemożności rozwiązania problemu przez wychowawcę – do Rzecznika Praw Ucznia.
3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) uczeń, którego prawa zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy klasy;
2) skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora Szkoły;
3) skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego;
4) skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie;
5) skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata;
6) wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia;
7) z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8) wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy;
9) jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
10) za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę;
11) rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

§ 121.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:
1) przestrzegania zarządzeń Dyrektora Szkoły i postanowień Rady Pedagogicznej;
2) rzetelnego i sumiennego realizowania obowiązku szkolnego;
2a) uczestniczenia przy wykorzystaniu kamery internetowej i mikrofonu w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w trybie zdalnym;
3) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły;
4) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie oraz rozwój, w szczególności poprzez abstynencję od nikotyny, alkoholu i narkotyków;
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz jej estetyczny wygląd;
7) naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód materialnych w sposób określony przez Dyrektora Szkoły lub nauczyciela odpowiedzialnego za uszkodzony sprzęt;
8) wykonania prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły;
9) informowania nauczycieli o wszelkich przejawach nieodpowiedzialności i lekceważenia zasad bezpieczeństwa w szkole;
10) dbałości o kulturę wypowiedzi i poprawności językowej;
11) przybywania do budynku liceum najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i stawiania się przed właściwą pracownią przedmiotową po pierwszym dzwonku;
12) pozostawiania w szatni okryć wierzchnich i przebywania na terenie szkoły w stosownym stroju;
13) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru i fryzury;
14) przebywania na terenie liceum do zakończenia ostatniej lekcji wynikającej z planu lekcji klasy, do której uczeń uczęszcza;
15) uzyskania pisemnego zwolnienia wychowawcy i nauczyciela uczącego w danej klasie w przypadku, gdy istnieje uzasadniona potrzeba opuszczenia liceum przed zakończeniem lekcji;
16) przedstawienia Dyrektorowi Szkoły, wychowawcy lub innym nauczycielom pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych według zasad określonych w § 135;
17) posiadania przy sobie dzienniczka ucznia oraz zbliżeniowej karty elektronicznej;
18) szanowania legitymacji szkolnej, zbliżeniowej karty elektronicznej i dzienniczka ucznia;
19) bezwzględnego wyłączania przed rozpoczęciem każdej lekcji aparatów telefonicznych i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących i odtwarzających obraz i dźwięk;
20) sumiennego wypełniania obowiązków dyżurnego klasowego;
21) przestrzegania szczegółowych regulaminów dotyczących uczestnictwa we wszelkich imprezach szkolnych.

§ 122.

1. Uczniowie liceum mają prawo wyboru spośród nauczycieli pełnozatrudnionych Rzecznika Praw Ucznia.
2. Wyboru Rzecznika Praw Ucznia dokonuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając opinię Rady Samorządu.
3. Warunkiem wyboru nauczyciela na Rzecznika Praw Ucznia jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Samorządu Uczniowskiego.
4. Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest:
1) rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniem a nauczycielem;
2) interwencja w razie naruszenia praw ucznia;
3) dokonywanie analizy i oceny przestrzegania praw ucznia w szkole;
4) reprezentowanie interesów uczniów podczas posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie wyrażenia zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego oraz skreślenia z listy uczniów;
5) zwiększanie świadomości prawnej uczniów i rodziców;
6) współpraca z pedagogiem szkolnym.
5. W celu realizacji zadań określonych w ust. 4 Rzecznik Praw Ucznia:
1) udziela porad dotyczących sposobów ochrony praw ucznia;
2) zgłasza Dyrektorowi Szkoły przypadki łamania postanowień Statutu w zakresie praw uczniów i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
3) w przypadku konfliktu określonego w ust. 4 pkt 1 zapoznaje się z opinią stron konfliktu, podejmuje negocjacje ze stronami konfliktu we współpracy z wychowawcą i w razie konieczności zasięga opinii pedagoga szkolnego;
4) w przypadku niemożności rozwiązania konfliktu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, występuje do Dyrektora Szkoły o rozstrzygniecie sporu.

§ 123.

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.
3. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
5. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
6. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
7. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
8. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców lub opiekunów prawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje wychowawca, nauczyciel uczący w trakcie tych zajęć edukacyjnych lub Dyrektor Szkoły. Nieobecność tę uznaje się za usprawiedliwioną.
9. W szkole realizowany jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami.
10. Rejestr wyjść grupowych i indywidualnych w sytuacjach nagłych prowadzi sekretariat szkoły.

§ 124.

1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.
2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
3. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

IX. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 125.

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy ustala Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 126.

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 127.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę.
2. Wniosek o uzasadnienie oceny bieżącej, śródrocznej, rocznej lub końcowej składany jest w formie ustnej i w tej samej formie nauczyciel formułuje swoje uzasadnienie.
3. Osoby zainteresowane mają prawo złożyć w terminie do 3 dni od wystawienia oceny na ręce Dyrektora Szkoły pisemny wniosek o uzasadnienie pisemne oceny ze wskazaniem powodów wątpliwości co do słuszności wystawienia oceny przez nauczyciela. Dyrektor Szkoły po uznaniu zasadności prośby ucznia lub jego rodziców zobowiązuje nauczyciela do pisemnego uzasadnienia wystawionej oceny.

§ 128.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mają na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) wspieranie ucznia w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o jego postępach oraz wskazówek dotyczących dalszej nauki;
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w tym przedmiotowego systemu oceniania.

§ 129.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów związanych z klasyfikacją uczniów;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 130.

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące, które ustala się w procesie oceniania bieżącego, określającego aktualny poziom wiadomości i umiejętności ucznia;
2) klasyfikacyjne śródroczne, które określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia, przewidzianych w programie nauczania w półroczu pierwszym;
3) klasyfikacyjne roczne, które określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia, przewidzianych w programie nauczania w całym roku szkolnym;
4) końcowe, które określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia, przewidzianych w całym cyklu kształcenia w szkole.

§ 131.

1. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący – bardzo dobry – dobry – dostateczny – dopuszczający – niedostateczny.
2. W skali ocen z przedmiotów nauczania każdemu stopniowi odpowiada następujący skrót i oznaczenie cyfrowe:

Stopień

Skrót

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

3. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne zachowania oraz szczegółowe oceny zachowania, o których mowa w § 134 ust. 5, ustala się według następującej skali: wzorowe – bardzo dobre – dobre – poprawne – nieodpowiednie – naganne.
4. W skali ocen zachowania każdej ocenie zachowania odpowiada następujący skrót i oznaczenie cyfrowe:

Ocena zachowania

Skrót

Oznaczenie cyfrowe

wzorowe

wz

6

bardzo dobre

bdb

5

dobre

db

4

poprawne

popr

3

nieodpowiednie

nodp

2

naganne

nag

1

5. Skalę rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Formułowanie wymagań edukacyjnych

§ 132.

1. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły, nauczyciele określają Przedmiotowe Zasady Oceniania, które obejmują:
1) wymagania edukacyjne w odniesieniu do programu nauczania przedmiotu w danej klasie, niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych;
2) sposoby i formy sprawdzania wymagań edukacyjnych;
3) informacje na temat progów średniej umożliwiających uzyskanie wyższej oceny klasyfikacyjnej;
4) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, w tym informację o maksymalnej różnicy między średnią ocen bieżących uzyskanych do momentu propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej a dolnym progiem średniej niezbędnej dla uzyskania oceny wyższej, która umożliwia uczniowi ubieganie się o tę ocenę.
2. Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
3. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o Przedmiotowych Zasadach Oceniania w sposób określony w § 115, w tym szczególnie o wpływie na śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne następujących czynników:
1) poszczególnych ocen bieżących,
2) uchylania się uczniów od zaplanowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,
3) aktywności podczas zajęć lekcyjnych.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Uczniowie są w szczególności informowani o ustalonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych maksymalnej różnicy między średnią ocen bieżących uzyskanych do momentu propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej a dolnym progiem średniej niezbędnej dla uzyskania oceny wyższej, która umożliwia uczniowi ubieganie się o tę ocenę.
6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.
7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
8. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia ucznia, jego specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

§ 133.

1. Wymagania edukacyjne, ustalane w przedmiotowym programie nauczania, powinny odzwierciedlać stopień opanowania wiedzy, nabyte umiejętności oraz postawę wobec przedmiotu nauczania, według następujących kryteriów:

Kryteria wymagań edukacyjnych

Celujący

Bardzo dobry

Dobry

1

2

3

4

Stopień opanowania wiadomości

Uczeń opanował wszystkie wiadomości z zakresu programu nauczania lub dodatkowo posiada wiadomości wykraczające poza zakres programu nauczania.

Uczeń opanował wszystkie wiadomości z zakresu programu nauczania.

Uczeń przejawia niewielkie braki w opanowaniu materiału programowego.

Rozumienie materiału nauczania

Uczeń interpretuje zdobytą wiedzę w sposób samodzielny i oryginalny.

Uczeń samodzielnie interpretuje posiadane wiadomości.

Uczeń rozumie zdobytą wiedzę dzięki częściowej pomocy nauczyciela.

Stosowanie wiadomości

Uczeń samodzielnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych.

Uczeń samodzielnie stosuje nabyte wiadomości.

Uczeń stosuje zdobytą wiedzę przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

Prezentacja zdobytej wiedzy

Uczeń prezentuje wiedzę, posługując się precyzyjnym językiem i bogatym słownictwem.

Uczeń nie stosuje błędów językowych w swoich wypowiedziach.

Uczeń popełnia drobne usterki podczas wypowiedzi.

Postawa ucznia podczas zajęć lekcyjnych

Uczeń przejawia stałą aktywność podczas zajęć lekcyjnych i prezentuje oryginalne wypowiedzi.

Uczeń przejawia stałą aktywność podczas zajęć lekcyjnych.

Uczeń często samodzielnie wypowiada się na poruszane tematy.

Systematyczność

Uczeń wzorowo organizuje swoją pracę.

Uczeń pracuje w sposób systematyczny.

Uczeń przejawia w określonych okolicznościach sporadyczne odstępstwa od systematyczności w swojej pracy.

Trwałość zdobytej wiedzy

Uczeń swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł.

Uczeń w każdej sytuacji swobodnie operuje wiedzą z zakresu programu nauczania.

Uczeń w każdej sytuacji przejawia dobrą znajomość zdobytej wiedzy.

       
       
       

Kryteria wymagań edukacyjnych

Dostateczny

Dopuszczający

Niedostateczny

1

5

6

7

Stopień opanowania wiadomości

Uczeń posiada braki w podstawowej wiedzy z zakresu programu nauczania.

Uczeń posiada wyraźne braki z zakresu wiadomości objętych programem nauczania.

Uczeń nie posiada podstawowych wiadomości z zakresu programu nauczania, pozwalających na kontynuację nauki w klasie programowo wyższej.

Rozumienie materiału nauczania

Uczeń rozumie zdobytą wiedzę dzięki pomocy nauczyciela.

Uczeń nie rozumie części materiału programowego.

Uczeń całkowicie nie rozumie wiadomości z zakresu programu nauczania.

Stosowanie wiadomości

Uczeń stosuje zdobytą wiedzę przy pomocy nauczyciela.

Uczeń stosuje zdobytą wiedzę przy wydatnej pomocy nauczyciela.

Uczeń nie posiada umiejętności stosowania nabytej wiedzy.

Prezentacja zdobytej wiedzy

Uczeń popełnia błędy językowe podczas wypowiedzi.

Uczeń popełnia częste usterki językowe w swoich wypowiedziach.

Uczeń nie potrafi zaprezentować zdobytej wiedzy.

Postawa ucznia podczas zajęć lekcyjnych

Uczeń przejawia podczas zajęć sporadyczną aktywność.

Uczeń nie przejawia aktywności na zajęciach lekcyjnych.

Uczeń prezentuje bierność wobec działań podczas zajęć lekcyjnych.

Systematyczność

Uczeń przejawia częste odstępstwa od systematycznej pracy.

Uczeń przejawia bardzo częste odstępstwa od systematycznej pracy.

Uczeń nie pracuje systematycznie w zakresie przyswojenia wiedzy i zdobycia umiejętności określonych w programie nauczania.

Trwałość zdobytej wiedzy

Uczeń przejawia braki w trwałym opanowaniu materiału programowego.

Uczeń w niewielkim stopniu utrwala zdobytą wiedzę.

Uczeń nie utrwala zdobytej wiedzy.

2. Przy ustalaniu ocen bieżących i klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Kryteria ocen zachowania

§ 134.

1. Ocena zachowania wyraża opinię wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, jego kulturze osobistej oraz respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego, ogólnie przyjętych norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.
2. Śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala jego wychowawca, uwzględniając opinie nauczycieli, samoocenę ucznia oraz opinię innych uczniów klasy.
3. Wychowawca ustala śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania, uwzględniając następujące podstawowe kryteria:

Kategoria oceny zachowania ucznia

Zachowanie wzorowe

Zachowanie bardzo dobre

Zachowanie dobre

1

2

3

4

A) Frekwencja i punktualność

Uczeń:

1) nie opuszcza godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

2) dostarcza usprawiedliwienia terminowo;

3) nie spóźnia się.

Uczeń:

1) nie opuszcza godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

2) dostarcza usprawiedliwienia terminowo;

3) nie spóźnia się.

Uczeń:

1) nie opuszcza godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

2) sporadycznie (maksymalnie trzykrotnie w semestrze) spóźnia się na zajęcia.

B) Sumienność, wytrwałość i uczciwość w nauce i wykonywaniu obowiązków ucznia

Uczeń:

1) jest zawsze solidnie przygotowany do zajęć;

2) jest zawsze wytrwały i samodzielny;

3) prezentuje aktywną postawę, angażując się w rozwiązywanie problemów;

4) zawsze postępuje uczciwie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców i kolegów.

Uczeń:

1) systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych;

2) prezentuje aktywną postawę, angażując się w rozwiązywanie problemów;

3) postępuje uczciwie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców i kolegów.

Uczeń:

1) jest dobrze przygotowany do lekcji;

2) wyróżnia się w niektórych przedmiotach i obowiązkach;

3) stara się być wytrwałym i samodzielnym;

4) aktywnie pracuje w grupie pod kierunkiem nauczyciela;

5) postępuje uczciwie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców i kolegów;

6) nie otrzymuje negatywnych uwag.

C) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Uczeń:

1) pomaga w organizowaniu imprez szkolnych i uczestniczy w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych oraz różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych.

Uczeń:

1) włącza się w organizację imprez szkolnych i uczestniczy w różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych.

Uczeń:

1) uczestniczy w życiu szkoły;

2) wykazuje zainteresowania pozaszkolne.

D) Wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie oraz troska o mienie szkolne

Uczeń:

1) chętnie podejmuje funkcje i zadania i dobrze wywiązuje się z nich;

2) wykazuje wysoki stopień odpowiedzialności;

3) przejawia dużo inicjatywy i pomysłowości;

4) potrafi współpracować w grupie i wpływa mobilizująco na pracę zespołu;

5) dba o estetykę szkoły, przejawia troskę o mienie szkolne oraz dba, by nie niszczyli go inni.

6) przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa społeczności szkolnej.

Uczeń:

1) podejmuje funkcje i zadania i dobrze wywiązuje się z nich;

2) jest odpowiedzialny;

3) przejawia własną inicjatywę;

4) dba o estetykę szkoły, przejawia troskę o mienie szkolne;

5) dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

Uczeń:

1) przyjmuje zadania i dobrze wywiązuje się z nich;

2) przejawia troskę o mienie szkolne.

E) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz dbałość o honor i tradycję szkoły

Uczeń:

1) jest uprzejmy, taktowny, zdyscyplinowany i pracowity;

2) przestrzega zasad poprawności językowej;

3) dba o estetykę wyglądu zewnętrznego;

4) nigdy nie korzysta podczas lekcji z aparatu telefonicznego i innych urządzeń elektronicznych;

5) propaguje zdrowy styl życia.

6) świadomie i godnie reprezentuje szkołę;

7) włącza się w imprezy promujące wizerunek szkoły;

8) zna i upowszechnia tradycję szkoły.

Uczeń:

1) jest uprzejmy, kulturalny i zdyscyplinowany;

2) przestrzega zasad poprawności językowej;

3) dba o estetykę wyglądu zewnętrznego;

4) nigdy nie korzysta podczas lekcji z aparatu telefonicznego i innych urządzeń elektronicznych;

5) propaguje zdrowy styl życia.

6) włącza się w imprezy promujące szkołę;

7) zna tradycję szkoły.

Uczeń:

1) jest uprzejmy i kulturalny;

2) dba o estetykę wyglądu zewnętrznego;

3) nie korzysta podczas lekcji z aparatu telefonicznego i innych urządzeń elektronicznych;

4) propaguje zdrowy styl życia;

5) nie pali papierosów;

6) nie pije napojów alkoholowych;

7) nie używa środków odurzających;

8) nie otrzymał negatywnych uwag.

9) zachowuje się zawsze poprawnie;

10) nie szkodzi wizerunkowi szkoły.

Kategoria oceny zachowania ucznia

Zachowanie poprawne

Zachowanie nieodpowiednie

Zachowanie naganne

1

5

6

7

A) Frekwencja i punktualność

Uczeń:

1) opuszcza bez usprawiedliwienia od 10 do 29 godzin lekcyjnych, za co otrzymuje zgodnie z § 177 pisemną naganę wychowawcy klasy;

2) spóźnia się bez usprawiedliwienia.

Uczeń:

1) opuszcza bez usprawiedliwienia od 10 do 29 godzin lekcyjnych, za co otrzymuje zgodnie z § 177 pisemną naganę wychowawcy klasy;

2) spóźnia się bez usprawiedliwienia.

Uczeń:

1) ma 30 i więcej godzin nieusprawiedliwionych;

2)  ucieka  z zajęć szkolnych.

B) Sumienność, wytrwałość i uczciwość w nauce i wykonywaniu obowiązków ucznia

Uczeń:

1) jest przeważnie przygotowany do zajęć;

2) sporadycznie zaniedbuje nałożone obowiązki;

3) jest średnio wytrwały;

4) nie zawsze uczestniczy w procesie lekcyjnym;

5) stara się postępować uczciwie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców i kolegów;

6) otrzymał maksymalnie trzy negatywne uwagi.

Uczeń:

1) jest przeważnie nieprzygotowany do lekcji;

2) odmawia wykonywania obowiązków;

3) jest leniwy i niesamodzielny;

4) nie uczestniczy w procesie lekcyjnym;

5) współuczestniczy w propagowaniu niesamodzielności wśród uczniów, umożliwiając innym wykorzystywanie cudzego dorobku intelektualnego;

6) pisze sprawdziany, prace klasowe, kartkówki oraz wykonuje prace domowe w sposób nieuczciwy i niesamodzielny;

7) próbuje oszukiwać nauczyciela, przesyłając fałszywe usprawiedliwienia;

8) otrzymuje kilka negatywnych uwag.

Uczeń:

1) nagminnie lekceważy obowiązki szkolne;

2) nie podejmuje prób rozwiązywania pojawiających się problemów i trudności;

3) korzysta z cudzego dorobku intelektualnego, przedstawiając go do oceny jako własny;

4) pisze sprawdziany, prace klasowe, kartkówki oraz wykonuje prace domowe w sposób nieuczciwy i niesamodzielny;

5) oszukuje nauczyciela, przedstawiając fałszywe usprawiedliwienia;

6) fałszuje dokumentację szkolną, w tym dzienniczek ucznia.

C) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

Uczeń nie jest zainteresowany żadną formą zajęć lekcyjnych.

Uczeń:

1) nie jest zainteresowany żadną formą zajęć lekcyjnych;

2) dezorganizuje i przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

Uczeń nagminnie utrudnia prowadzenie zajęć.

D) Wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie oraz troska o mienie szkolne

Uczeń

1) nie angażuje się w życie szkoły;

2) nie zawsze umie podporządkować własne interesy grupie;

3) popada niekiedy w konflikty.

Uczeń:

1)  lekceważy bądź neguje uczniów aktywnych;

2) niszczy i dewastuje mienie szkolne;

3) unika współpracy;

4) wykazuje zachowania agresywne;

5) samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie zajęć.

Uczeń:

1) nie wykazuje zainteresowania realizacją jakichkolwiek zadań;

2) niszczy mienie szkolne;

3) nakłania innych do aktów wandalizmu;

4) nagminnie unika współpracy w grupie;

5) utrudnia innym realizację zadań.

E) Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz dbałość o honor i tradycję szkoły

Uczeń:

1) zachowuje się poprawnie, lecz sporadycznie niewłaściwie;

2) w sytuacjach konfliktowych operuje niecenzuralnym słownictwem;

3) nie przywiązuje wagi do estetyki wyglądu zewnętrznego;

4) sporadycznie korzysta podczas lekcji z telefonu i innych urządzeń elektronicznych;

5) nie angażuje się w reprezentowanie szkoły.

Uczeń:

1) prezentuje obraźliwy stosunek do otoczenia;

2) zachęca do niewłaściwej postawy;

3) operuje wulgarnym słownictwem;

4) korzysta podczas lekcji z aparatu telefonicznego i innych urządzeń elektronicznych;

5) nie dba o własne bezpieczeństwo i zdrowie (pali papierosy, e-papierosy, pije alkohol, zażywa środki odurzające);

6) nie dba o wizerunek szkoły, o czym świadczą docierające do szkoły informacje dotyczące negatywnej postawy ucznia, które naruszają dobry wizerunek szkoły i jej pracowników.

Uczeń:

1) wykazuje negatywną społecznie postawę (bójki, agresja, wulgaryzmy, kolizje z prawem, zjawisko tzw. fali, udział w subkulturach propagujących agresję, stosowanie cyberprzemocy);

2) mimo upomnień korzysta podczas lekcji  telefonu i innych urządzeń elektronicznych;

4) nagminnie nie dba o własne bezpieczeństwo i zdrowie (pali papierosy, e-papierosy, pije alkohol, zażywa środki odurzające);

5) uczestniczy i ułatwia dystrybucję środków zagrażających zdrowiu;

6) rozpowszechnia treści godzące w dobre imię szkoły, uczniów i pracowników.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania polega na ustaleniu ocen szczegółowych dla każdej, przyjętej w ust. 3 kategorii zachowania i zapisie śródrocznej lub rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia w dzienniku elektronicznym.
6. Ustalenie w jakiejkolwiek kategorii szczegółowej oceny zachowania „poprawne” lub niższej uniemożliwia ocenienie zachowania ucznia oceną klasyfikacyjną „wzorowe”.
7. Ustalenie w jakiejkolwiek kategorii szczegółowej oceny zachowania „nieodpowiednie” bądź „naganne” uniemożliwia ocenienie zachowania ucznia oceną klasyfikacyjną „bardzo dobre” lub wyższą.
8. Średnia arytmetyczna wszystkich szczegółowych ocen zachowania nie jest wyłącznym wskaźnikiem służącym ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
9. Na wniosek Dyrektora Szkoły wychowawca jest zobowiązany przedstawić pisemne uzasadnienie ustalonej śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 135.

1. Uczeń jest zobowiązany do przedstawienia wychowawcy pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w terminie 3 dni od dnia powrotu do szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2–4. W przypadku nieobecności w tych dniach wychowawcy usprawiedliwienie winno być dostarczone wychowawcy w pierwszym dniu jego obecności w szkole.
2. Uczeń nieobecny na zajęciach, na których przeprowadzono zapowiedziany wcześniej sprawdzian, pracę klasową lub inną formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności, ma dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności nauczycielowi danego przedmiotu na najbliższych zajęciach z tym nauczycielem. Uczeń ten jest zobowiązany do napisania zapowiedzianego sprawdzianu, pracy klasowej lub innej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności w terminie wskazanym przez nauczyciela.
3. Uczeń, który w dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych opuścił część lekcji z powodu szczególnych okoliczności, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nauczycielom tych przedmiotów, których zajęcia opuścił.
4. Usprawiedliwienie nieobecności w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń jest zobowiązany dostarczyć w terminie do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych

§ 136.

W zakresie oceniania bieżącego osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) praca klasowa – w przypadku języka polskiego i historii będąca pisemną formą dłuższej wypowiedzi ucznia na podany temat, zaś w przypadku matematyki polegająca na rozwiązaniu zestawu zadań w zakresie jednego zamkniętego tematycznie działu programowego, trwająca co najmniej jedną godzinę lekcyjną;
2) sprawdzian – polegający na pisemnej odpowiedzi na postawione pytania lub rozwiązaniu zestawu zadań w zakresie co najmniej 5 jednostek lekcyjnych;
3) poprawkowa praca klasowa – przeprowadzana w formie określonej w pkt. 1 i pisana przez uczniów, którzy z pracy klasowej:
a) otrzymali ocenę niedostateczną;
b) otrzymali oceną dopuszczającą lub wyższą i zostali dopuszczeni do jej poprawy na warunkach określonych przez nauczyciela;
4) sprawdzian poprawkowy – przeprowadzany w formie określonej w pkt. 2 i pisany przez uczniów, którzy ze sprawdzianu:
a) otrzymali ocenę niedostateczną;
b) otrzymali oceną dopuszczającą lub wyższą i zostali dopuszczeni do jej poprawy na warunkach określonych przez nauczyciela;
5) kartkówka – polegająca na pisemnej odpowiedzi na postawione pytania lub rozwiązaniu zestawu zadań z zakresu trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;
6) praca domowa – dłuższa wypowiedź pisemna na określony temat, wykonywana przez ucznia w domu w określonym terminie;
7) zadanie domowe – będące krótką wypowiedzią pisemną na określony temat lub polegające na rozwiązaniu zadania (zadań), wykonywane przez ucznia w domu w określonym terminie;
8) ćwiczenie – polegające na wykonaniu przez ucznia podczas zajęć lekcyjnych określonego polecenia związanego z realizacją programu nauczania, obejmujące również test diagnostyczny i próbny egzamin maturalny;
9) odpowiedź ustna – będąca odpowiedzią ucznia w formie ustnej na pytania nauczyciela z zakresu trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;
10) aktywność – rozumiana jako zaangażowanie ucznia w proces realizacji celów nauczania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, obejmująca również wyniki konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych;
11) inne wynikające z przedmiotowego programu nauczania.

§ 137.

1. W ramach oceniania bieżącego uczeń otrzymuje odpowiednie pozytywne oceny bieżące z przedmiotów nauczania po spełnieniu następujących wymagań:
1) wyróżniających – ocenę celującą oznaczoną cyfrą 6;
2) dopełniających – ocenę bardzo dobrą oznaczoną cyfrą 5;
3) rozszerzających – ocenę dobrą oznaczoną cyfrą 4;
4) podstawowych – ocenę dostateczną oznaczoną cyfrą 3;
5) koniecznych – ocenę dopuszczającą oznaczoną cyfrą 2.
2. W ramach oceniania bieżącego uczeń może otrzymać negatywną ocenę bieżącą z przedmiotów nauczania, wyrażoną oceną niedostateczną i oznaczoną cyfrą 1.
3. Poziom wymagań wyróżniających obejmuje wiadomości i umiejętności, które są twórcze naukowo, szczególnie złożone i oryginalne oraz dalekie od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej.
4. Poziom wymagań dopełniających obejmuje wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, złożone i nietypowe, wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki szkolnej oraz dalekie od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej.
5. Poziom wymagań rozszerzających obejmuje wiadomości i umiejętności, które są umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce oraz bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej. Ich opanowanie uzależnione jest od osiągnięcia przez ucznia wymagań podstawowych.
6. Poziom wymagań podstawowych obejmuje wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo, niezbędne w dalszej nauce oraz bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej. Poziom ten nie wyczerpuje osiągnięć związanych z celami i podstawowymi elementami materiału w programie nauczania.
7. Poziom wymagań koniecznych obejmuje wiadomości i umiejętności elementarne, których brak uniemożliwia dalszą naukę. Przyswojenie tych wiadomości i wykształcenie niezbędnych umiejętności niekoniecznie gwarantuje postępy w dalszej nauce.
8. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazał brak wiedzy i umiejętności elementarnych, pozwalających na kontynuację toku nauki.

§ 138.

1. W procesie oceniania z przedmiotów nauczania stosuje się pełną skalę ocen.
2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali określonej w ust. 4.
3. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+”, który zwiększa ich wartość o ½ stopnia, oraz znaku „-”, który obniża wartość oceny o ¼ stopnia. Znaku „-” nie stosuje się dla oceny dopuszczającej. Ocenę celującą zapisuje się bez znaków „+” i „-”.
4. W przypadku punktowego sposobu sprawdzania poziomu opanowania wiedzy i umiejętności oceny bieżące ustala się według następującego systemu:

Stopień opanowania wiedzy i umiejętności

w %

Ocena

w stopniach

Oznaczenie cyfrowe

0–39

niedostateczny

1

40–44

dopuszczający

2

45–49

dopuszczający +

2+

50–54

dostateczny -

3-

55–64

dostateczny

3

65–69

dostateczny +

3+

70–74

dobry -

4-

75–84

dobry

4

85–89

dobry +

4+

90–92

bardzo dobry -

5-

93–95

bardzo dobry

5

96–98

bardzo dobry +

5+

99–100

celujący

6

5. Ocenom bieżącym z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nadaje się następujące wagi:
1) z pracy klasowej – wagę 3 lub 4;
2) ze sprawdzianu – wagę 2 lub 3;
3) z poprawkowej pracy klasowej – wagę taką samą jak praca klasowa;
4) ze sprawdzianu poprawkowego – wagę taką samą jak sprawdzian;
5) z kartkówki – wagę 1 lub 2;
6) z pracy domowej – wagę 2 lub 3;
7) z zadania domowego – wagę 1 lub 2;
8) z ćwiczenia, w tym z testu diagnostycznego i próbnego egzaminu maturalnego – wagę 1 lub 2;
9) z odpowiedzi ustnej – wagę 1 lub 2;
10) z aktywności – wagę 1, 2, 3 lub 4.
5a. Oprócz ocen bieżących określonych w § 137 i 138 ust. 1-5 nauczyciel może rejestrować w dzienniku elektronicznym:
1) oceny opisowe w postaci krótkich komentarzy;
2) informacje o wynikach z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności określonych w § 136, wyrażone procentowo lub za pomocą sumy uzyskanych punktów;
3) różne formy działań uczniów mające wpływ na oceny bieżące i klasyfikacyjne wyrażone za pomocą oznaczeń „–” i „+”.
5b. Nieprzystąpienie ucznia do pisemnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności odnotowuje się w dzienniku elektronicznym za pomocą oznaczenia „np.”
6. Ocenianie bieżące uczniów jest systematyczne.

§ 139.

1. Oceny bieżące z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, określonych w § 136 pkt 1–4 i 6, wpisuje się w dzienniku elektronicznym kolorem czerwonym.
2. Dla poszczególnych przedmiotów nauczania każda kolumna ocen bieżących w dzienniku elektronicznym jest czytelnie opisana za pomocą kodu i krótkiego opisu. Przyjmuje się następujące kody: Pk – na ocenę pracy klasowej, S – na ocenę sprawdzianu, Ppk – na ocenę poprawkowej pracy klasowej, Sp – na ocenę sprawdzianu poprawkowego, K – na ocenę kartkówki, Pd – na ocenę pracy domowej, Zd – na ocenę zadania domowego, PZd – na ocenę poprawy zadania domowego, Ćw – na ocenę ćwiczenia, O – na ocenę odpowiedzi ustnej, A –na ocenę aktywności, Z – na ocenę prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Dla każdej kolumny ocen bieżących nauczyciel określa ponadto jej wagę oraz przypisuje odpowiednią kategorię.

§ 140.

W zakresie oceniania bieżącego nauczyciel ma obowiązek:
1) przedstawienia uczniowi punktacji lub czynników kształtujących ocenę pracy klasowej i sprawdzianu;
2) rejestrowania na bieżąco w dzienniku elektronicznym wszystkich ocen uczniów;
3) uzasadnienia oceny wypracowania i pracy klasowej w postaci punktowej oceny poszczególnych kryteriów lub recenzji, motywującej ucznia do dalszej pracy, zaś na sprawdzianach przeprowadzanych w formie testu − umieszczania informacji o liczbie zdobytych przez ucznia punktów;
4) podawania do wiadomości uczniów wyników wszelkich pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie do 10 dni zajęć edukacyjnych od daty ich przeprowadzenia;
5) uzasadnienia oceny odpowiedzi ustnej w formie komentarza słownego;
6) uzasadnienia ocen w formie przewidzianej w § 127, ust. 3;
7) udostępniania uczniom lub ich rodzicom pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w trybie określonym w § 143 ust. 1 pkt 4.

§ 141.

1. W zakresie oceniania bieżącego nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną:
1) za niewykonanie ćwiczenia na zajęciach lekcyjnych;
2) w przypadku stwierdzenia niesamodzielności w odpowiedzi na pytania albo w rozwiązywaniu zadań podczas pisania sprawdzianu, pracy klasowej albo innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
2. Nauczyciel nie wpisuje w dzienniku elektronicznym oceny niedostatecznej z poprawkowej pracy klasowej, sprawdzianu poprawkowego lub poprawy zadania domowego, jeśli przedmiotem poprawy była ocena niedostateczna. W takim przypadku umieszcza się w odpowiedniej kolumnie znak „–”. Nauczyciel może również wpisać informację o uzyskanym przez ucznia wyniku wyrażonym procentowo lub za pomocą sumy uzyskanych punktów.
3. Warunki poprawy ocen innych niż ocena niedostateczna określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.

§ 142.

1. Wyniki sprawdzianu bądź pracy klasowej, przekazane do wiadomości uczniów później niż na 14 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego na drugie półrocze.
2. W drugim półroczu nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić ostatni sprawdzian lub pracę klasową najpóźniej w takim terminie, aby o ocenie z poprawy tego sprawdzianu lub pracy klasowej uczeń został poinformowany najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

§ 143.

1. Nauczyciel przeprowadza pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności według określonej procedury a w szczególności:
1) co najmniej 7 dni przed pracą klasową lub sprawdzianem informuje uczniów o ich terminie;
2) zapisuje informację o planowanej pracy klasowej lub sprawdzianie w dzienniku elektronicznym;
3) przeprowadza lekcję powtórzeniową lub podaje szczegółowy zakres materiału przed pracą klasową bądź sprawdzianem obejmującym co najmniej 5 jednostek tematycznych;
4) ogłasza wyniki pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz udostępnia je uczniom i rodzicom w następujący sposób:
a) uczniowie otrzymują prace do wglądu w obecności nauczyciela i zobowiązani są zwrócić je po zapoznaniu z punktacją lub uzasadnieniem i oceną;
b) rodzice na swój własny wniosek otrzymują prace do wglądu w obecności nauczyciela podczas organizowanych przez szkołę spotkań nauczycieli z rodzicami lub w trakcie spotkania indywidualnego po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z nauczycielem;
5) przechowuje wszelkie pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów do ostatniego dnia roku szkolnego.
2. Nauczyciel może przeprowadzić kartkówkę bez wcześniejszego uprzedzenia o tym uczniów.
3. W tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w oddziale szkolnym maksymalnie: trzech sprawdzianów albo prac klasowych.
4. W jednym dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w oddziale szkolnym jednego sprawdzianu bądź pracy klasowej.

§ 144.

1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu. W tym celu nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala termin i formę poprawkowej pracy klasowej lub sprawdzianu poprawkowego.
2. Do poprawkowej pracy klasowej lub sprawdzianu poprawkowego w zakresie ustalonym wcześniej przez nauczyciela uczeń może przystąpić jednokrotnie.
3. Nauczyciel może ustalić termin i formę poprawy ocen wyższych niż stopień niedostateczny oraz dodatkowe terminy poprawy oceny niedostatecznej.
4. Uczeń nieobecny podczas zapowiedzianej pisemnej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest zobowiązany do przystąpienia do niej w innym terminie na warunkach określonych w ust. 5 i 6.
5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zgodnie z postanowieniami § 135 ust. 2 nauczyciel przy wyznaczaniu nowego terminu formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności bierze pod uwagę powód i czas trwania nieobecności. Przeprowadzony w ten sposób sprawdzian lub pracę klasową traktuje się jako odbyte w terminie pierwotnym.
6. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej zgodnie z postanowieniami § 135 ust. 2 uczeń przystępuje do sprawdzianu poprawkowego lub poprawkowej pracy klasowej. Określenie trybu, formy i terminu sprawdzenia wiedzy i umiejętności należy do wyłącznej decyzji nauczyciela danego przedmiotu.

Informowanie rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce

§ 145.

Rodzice mają prawo znać Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania oraz wiedzieć o postępach edukacyjnych swoich dzieci. Informowanie rodziców w tym zakresie w trakcie roku szkolnego odbywa się w formach określonych w § 115.

§ 146.

1. Najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania lub zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
2. Poinformowanie rodziców odbywa się przez wpisanie proponowanej oceny w miejscu do tego przeznaczonym w dzienniku elektronicznym. Propozycje te wpisywane są w dzienniczku ucznia lub na przygotowanych przez wychowawców dokumentach. Jednocześnie poinformowanie odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z propozycjami, składając podpis w dzienniczku ucznia, na przygotowanym dokumencie pod informacją o ocenach lub – w przypadku podanego adresu elektronicznego – wysyłając odpowiednie potwierdzenie na elektroniczny adres wychowawcy.
3. W uzasadnionych przypadkach poinformowanie rodziców odbywa się drogą telefoniczną lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres wskazany przez rodziców do kontaktu ze szkołą.
4. Za dokonane uznaje się poinformowanie rodziców za pomocą listu poleconego zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Klasyfikacja uczniów

§ 147.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów przeprowadzana jest w roku szkolnym odpowiednio w ciągu 2 tygodni przed terminem ferii zimowych i w ciągu 2 tygodni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się ostatecznie w przedostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej, w ciągu 2 tygodni przed zakończeniem zajęć lekcyjnych.
7. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub półroczu programowo najwyższym, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach lub półroczach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

§ 148.

1. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów nauczania przeprowadza się w oparciu o średnią ważoną wszystkich ocen bieżących w okresie klasyfikacyjnym, w tym tych, które były przedmiotem poprawy.
2. Na roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i z przedmiotów nauczania ma wpływ śródroczna ocena klasyfikacyjna.
3. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotów nauczania ustala się z minimum 3 ocen bieżących uzyskanych w półroczu z danego przedmiotu, a z przedmiotów nauczania o wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w drugim półroczu klasy programowo najwyższej – z minimum 2 ocen bieżących.
4. Przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele danego przedmiotu ustalają jednolite, dolne progi średniej ocen bieżących niezbędne dla uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej.
5. W przypadku realizacji przez ucznia programu w zakresie rozszerzonym na zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 2 nauczycieli roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala się w drodze porozumienia nauczycieli na podstawie wystawionych przez nich ocen bieżących.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 149.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 3, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne.
3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. W klasyfikacji końcowej uwzględnia się roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu „chór szkolny”, jedynie, gdy została uzyskana w klasie programowo najwyższej.
5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —”), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

§ 150.

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie odpowiedniej dokumentacji lekarskiej.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie odpowiedniej dokumentacji lekarskiej.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 151.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w półroczu programowo wyższym, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków
w formie zajęć pozalekcyjnych lub konsultacji. W tym celu nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły indywidualny plan pracy z uczniem.

§ 152.

1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 153–156 oraz § 157–160.
2. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 160.

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 153.

1. Warunkiem ubiegania się ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę z zajęć edukacyjnych jest:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nauczania nie mniejsza niż 85%, uwzględniająca cały rok szkolny do dnia, w którym nauczyciel przedstawił proponowane roczne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) brak nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach danego przedmiotu;
3) brak w dzienniku elektronicznym uwag świadczących o negatywnym stosunku do przedmiotu, dotyczących np. korzystania z aparatu telefonicznego podczas zajęć, rozmów, powtarzających się spóźnień;
4) brak negatywnych ocen bieżących z danego przedmiotu nauczania, uzyskanych za wykonanie zadań domowych, ćwiczeń lub prac domowych;
5) przystąpienie w trakcie okresu klasyfikacyjnego do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych, ewentualnie również do poprawkowych sprawdzianów i poprawkowych prac klasowych;
6) minimalna średnia ocen bieżących w półroczu określona w ust. 2.
2. Nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania maksymalną różnicę między średnią ocen bieżących uzyskanych do momentu propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej a dolnym progiem średniej niezbędnej dla uzyskania oceny wyższej, która umożliwia uczniowi ubieganie się o tę ocenę.
3. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych problemami zdrowotnymi lub losowymi o wyższą niż przewidywana ocenę z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który nie spełnia kryterium określonego w ust. 1 pkt 1.
4. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą o jeden stopień od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

§ 154.

1. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania podaje się do wiadomości ucznia w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, określonym w § 146 ust. 1.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny z zajęć edukacyjnych w ciągu 3 dni od terminu przedstawienia przez nauczyciela proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych.
3. Dyrektor Szkoły opiniuje wniosek na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela, dotyczących spełnienia kryteriów, o których mowa w § 153.
4. Jeżeli wniosek ucznia lub jego rodziców zostanie rozpatrzony pozytywnie, nauczyciel określa zakres wymagań i termin sprawdzianu, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w okresie 3 dni od uzyskania opinii Dyrektora Szkoły i poinformowania o niej ucznia.
5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się dla przedmiotów „informatyka”, „wychowanie fizyczne” i „chór szkolny” przede wszystkim w formie ćwiczeń praktycznych.
6. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 i 5, osiągnie co najmniej ocenę, o którą się ubiega.
7. Nieprzystąpienie przez ucznia do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela jest równoznaczne z utrzymaniem dotychczasowej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
8. Ocena ustalona w trybie określonym w ust. 1–7 jest ostateczna z zastrzeżeniem § 159 i § 160.

§ 155.

1. O wyższą niż przewidywana ocenę zachowania może ubiegać się każdy uczeń.
2. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą o jeden stopień od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania w ciągu 3 dni od terminu przedstawienia przez wychowawcę proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania, określonego w § 146 ust. 1.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera uzasadnienie. Wnioskodawca wykazuje w nim, że spełnione zostały kryteria wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. W terminie 3 dni od złożenia wniosku Dyrektor Szkoły powołuje komisję spośród nauczycieli tworzących zespół nauczycielski dla oddziału, do którego należy uczeń. Komisja formułuje opinię dotyczącą rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
6. Po zapoznaniu się z opinią zespołu nauczycielskiego wychowawca dokonuje powtórnego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
7. Ocena ustalona w trybie określonym w ust. 1–6 jest ostateczna.

§ 156.

Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji związanej z ustaleniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 5 dni od ostatecznego ustalenia ocen.

Egzaminy związane z klasyfikacją ucznia

§ 157.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.
4. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły.
5. W przypadku przejścia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej innego typu do liceum, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.
6. Uczeń szkoły niepublicznej, nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy liceum po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

§ 158.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 157 ust. 2 i 3, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 157 ust. 4–6, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
6. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa
w § 157 ust. 5 i 6, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 157 ust. 4–6, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 9, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
11a. Przebieg części ustnej egzaminu klasyfikacyjnego jest utrwalany w formie jednego pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie sprawdzianu. Po egzaminie plik audio zostaje zapisany na informatycznym nośniku danych i stanowi element dokumentacji egzaminu.
11b. Zarejestrowany przebieg egzaminu można odtwarzać wyłącznie w obecności Dyrektora Szkoły.
12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 159 i 160.

§ 159.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo;
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka kaszubskiego
- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W jej skład wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
8a. Przebieg części ustnej egzaminu poprawkowego jest utrwalany w formie jednego pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie sprawdzianu. Po egzaminie plik audio zostaje zapisany na informatycznym nośniku danych i stanowi element dokumentacji egzaminu.
8b. Zarejestrowany przebieg egzaminu można odtwarzać wyłącznie w obecności Dyrektora Szkoły.
9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 160 ust. 17.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
12. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka kaszubskiego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 160.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
11. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
12a. Przebieg części ustnej sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest utrwalany w formie jednego pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie sprawdzianu. Po egzaminie plik audio zostaje zapisany na informatycznym nośniku danych i stanowi element dokumentacji sprawdzianu.
12b. Zarejestrowany przebieg sprawdzianu można odtwarzać wyłącznie w obecności Dyrektora Szkoły.
13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 12, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
14. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
15. Protokoły, o których mowa w ust. 12 i 14, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
16. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 158 ust. 1.
17. Przepisy ust. 1–7, 9–10 oraz 16 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 161.

1. Rodzic lub uczeń pełnoletni otrzymuje kopię protokołu z egzaminu związanego z klasyfikacją.
2. Dokumentację dotyczącą egzaminów związanych z klasyfikacją ucznia udostępnia się do wglądu na terenie szkoły na pisemną prośbę rodzica za zgodą Dyrektora Szkoły.

X. Formy opieki i pomocy oraz doradztwa związanego z wyborem zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Formy opieki nad uczniem

§ 162.

Szkoła roztacza opiekę nad wszystkimi uczniami:
1) na terenie szkoły podczas zajęć edukacyjnych wynikających z planu zajęć – w zakresie określonym przepisami § 96–97;
2) podczas imprez szkolnych, organizowanych poza szkołą – w zakresie określonym przepisami § 189 pkt 3–5;
3) objętymi formą nauczania indywidualnego.

§ 162a.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trybie zdalnym Dyrektor Szkoły może zapewnić uczniom i nauczycielom dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcje między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności poprzez:
1) użyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a zwłaszcza komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu, lub
2) udostępnienie Internetu w salach lekcyjnych lub innych pomieszczeniach na terenie szkoły.

§ 163.

1. Szczególną opieką szkoła otacza uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu ponadwojewódzkiego, etapu okręgowego lub finału olimpiady przedmiotowej. W tym zakresie nauczyciele zespołu nauczycielskiego oddziału, do którego uczęszcza uczeń:
1) najpóźniej 21 dni przed terminem finału ustalają zakres obowiązków edukacyjnych ucznia z przedmiotów nie realizowanych na poziomie rozszerzonym, który umożliwi właściwe przygotowanie do finału, a w szczególności zwalniają ucznia z wszelkich nie zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności;
2) udostępniają uczniowi potrzebne opracowania naukowe;
3) udzielają uczniowi indywidualnych konsultacji .
1a. W okresie przygotowań do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych uczniowie współpracują z nauczycielami pełniącymi rolę ich opiekunów merytorycznych.
2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, ma prawo wypożyczyć w bibliotece szkolnej w okresie przygotowań do finału konkursu ponadwojewódzkiego lub olimpiady przedmiotowej do 15 pozycji książkowych.
2a. Na wniosek opiekuna merytorycznego, w celu przygotowania do olimpiady przedmiotowej, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia, o którym mowa w ust. 1, z uczestnictwa we wszystkich lub wybranych zajęciach edukacyjnych:
a) na okres tygodnia przed terminem etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej oraz
b) na okres dwóch tygodni przed terminem finału olimpiady przedmiotowej.
W tym czasie uczniowi temu odnotowuje się w dzienniku w zestawieniu frekwencji nieobecność z przyczyn szkolnych oznaczoną symbolem „ns”.
3. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do przystąpienia do wszystkich pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, z których został zwolniony w okresie przygotowań do finału konkursu ponadwojewódzkiego lub olimpiady przedmiotowej, na warunkach określonych przez nauczycieli według ust. 1 pkt 1.

§ 164.

1. Przy Liceum działa Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego, którego celem jest:
1) tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się;
2) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych;
3) wspieranie harmonijnego rozwoju uczniów uzdolnionych.
2. Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego realizuje swe cele między innymi poprzez:
1) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
2) organizowanie letnich obozów naukowych oraz wycieczek dydaktycznych;
3) budowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów uzdolnionych;
4) przyznawanie uzdolnionym uczniom pomocy materialnej i finansowej w formie nagród i stypendiów;
5) upowszechnianie informacji o wynikach i efektach pracy z uczniami uzdolnionymi;
6) realizację programów i projektów edukacyjnych, w tym Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”;
7) współpracę z uczelniami, pracodawcami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie.
3. Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego roztacza opiekę nad uczniami uzdolnionymi ośmioletniej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, mieszkającymi na terenie powiatu kościerskiego oraz innych powiatów i kontynuującymi naukę w szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

§ 165.

Liceum organizuje na terenie szkoły pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli, polegającą w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia i rozpoznawaniu jego potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb;
2) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
3) wspierania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami;
4) udzielania uczniom i nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom realizowanego w szkole programu;
5) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) podejmowaniu działań profilaktycznych wynikających ze „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”;
7) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia;
8) podejmowaniu działań negocjacyjnych w sytuacjach konfliktu w relacjach między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

§ 166.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna realizowana jest w szkole w formie:
1) organizowania zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów;
2) indywidualnej opieki i porad pedagoga szkolnego;
3) objęcia uczniów szczególnie uzdolnionych indywidualnym tokiem lub programem nauczania;
4) organizowania indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
5) porad i konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

§ 167.

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:
4) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia;
5) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
6) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
7) na podstawie orzeczeń poradni Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;
8) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów
i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych
i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła nawiązuje współpracę z:
1) inspektorem do spraw nieletnich;
2) kuratorem sądowym;
3) Policyjną Izbą Dziecka;
4) Pogotowiem Opiekuńczym;
5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

Współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

§ 167a.

1. Jeśli szkoła stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji ucznia, w szczególności dopuszczenie się czynu zabronionego, naruszanie zasad współżycia społecznego, uchylanie się od obowiązku nauki, spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich prekursorów, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, uprawianie nierządu, zawiadamia o tym rodziców, sąd rodzinny, Policję lub inny właściwy organ.
2. Jeśli szkoła dowie się o dopuszczeniu się przez ucznia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia o tym sąd rodzinny lub Policję.
3. Działań określonych w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku zastosowania przez Dyrektora Szkoły środków oddziaływania wychowawczego wymienionych w § 177 ust. 7.
4. Jeśli w związku ze swoją działalnością szkoła dowie się o dopuszczeniu się przez nieletniego czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego, niezwłocznie zawiadamia o tym sąd rodzinny lub Policję oraz wykona niezbędne czynności, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu zabronionego.
5. W zakresie swojego działania szkoła udziela na żądanie sądu rodzinnego informacji niezbędnych w toku postępowania.
6. Szkoła, a także Dyrektor Szkoły, nauczyciele i inni jej pracownicy udzielają pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne wobec uczniów w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym.

Pomoc materialna

§ 168.

1. Liceum, w ramach otrzymanych środków, zapewnia pomoc materialną uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
2. Fundusze na pomoc materialną dla uczniów pochodzą ze środków przekazywanych przez:
1) organ prowadzący szkołę;
2) Radę Rodziców;
3) inne instytucje zajmujące się pomocą materialną dla uczniów.

§ 169.

1. Formami pomocy materialnej świadczonej z budżetu państwa lub budżetu gminy są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny;
3) stypendium za wyniki w nauce;
4) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
5) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
6) inne formy określone w odrębnych przepisach.
2. Szczegółowy sposób uzyskiwania form pomocy materialnej, określonych w ust. 1 pkt 1–5, reguluje ustawa o systemie oświaty oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Szczegółowy sposób uzyskiwania form pomocy materialnej, określonych w ust. 1 pkt 6, regulują odrębne przepisy.

§ 170.

1. Wysokość i formę pomocy materialnej ze środków Rady Rodziców określa Zarząd Rady Rodziców.
2. Uczeń lub jego rodzice ubiegają się o pomoc materialną, o której mowa w ust. 1, składa wniosek do Rady Rodziców udokumentowany zaświadczeniami o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny.

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

§ 171.

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
2. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Informację o liczbie godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć.
5. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Program, o którym mowa w ust. 5, określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym – w przypadku ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym;
3) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
4) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.
7. Program, o którym mowa w ust. 5, opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem.
8. Program, o którym mowa w ust. 5, opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
9. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.
10. Zespoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji IPET.

Szkolny system doradztwa zawodowego

§ 172.

1. Szkolny system doradztwa zawodowego jest integralną częścią szkolnego systemu wychowawczego.
2. Działania edukacyjne, związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia, prowadzą pedagog, wychowawcy oraz inni nauczyciele zgodnie ze specyfiką przedmiotu.

§ 173.

1. System doradztwa zawodowego obejmuje:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) dostarczanie uczniom informacji na temat czynników mających istotny wpływ na proces racjonalnego podejmowania decyzji związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i w konsekwencji zawodu;
3) ukazywanie wpływu posiadanych umiejętności na wybory związane z przyszłą pracą;
4) zapoznanie uczniów ze światem współczesnych zawodów;
5) włączenie absolwentów szkoły i rodziców do działań w zakresie doradztwa zawodowego;
6) dostarczenie uczniom informacji na temat aktualnych i przewidywanych zmian na rynku pracy;
7) dostarczanie uczniom informacji na temat sieci szkół wyższych oraz wskazywanie źródeł informacji na ten temat;
8) uświadamianie uczniom znaczenia zainteresowań i osiągnięć szkolnych dla wyboru kierunku dalszego kształcenia;
9) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy;
10) przygotowanie do samodzielności w sytuacji poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu i bezrobocia;
11) dostosowywanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb rynku pracy.
2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
2) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
3) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zajęciach z wychowawcą.
3. Doradztwo zawodowe przeprowadza się w następujących formach:
1) uwzględniania analizy rynku pracy podczas zajęć podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie;
2) zajęć godziny wychowawczej;
3) wyjazdów na targi edukacyjne uczelni wyższych;
4) wykładów pracowników uczelni wyższych;
5) zajęć warsztatowych kształtujących umiejętności przydatne w zdobywaniu pracy, zwłaszcza redagowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, współdziałania w zespole;
6) gromadzenia i udostępniania wszelkiego rodzaju informatorów o uczelniach wyższych;
7) zajęć przeprowadzanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie;
8) indywidualnych konsultacji ucznia z nauczycielami i pedagogiem szkolnym;
9) pracy uczniów-wolontariuszy w różnych instytucjach opieki.
4. Szczegółowy harmonogram działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego zawiera „Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny”.
5. Doradca zawodowy lub inni nauczyciele, wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły, odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, opracowują program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
6. Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
7. Program realizacji doradztwa zawodowego zawiera:
1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
a) tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe,
b) oddziały, których dotyczą działania,
c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
d) terminy realizacji działań,
e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.
8. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych
z doradztwem zawodowym.
9. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z:
1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
2) biblioteką pedagogiczną;
3) organem prowadzącym;
4) urzędem pracy;
5) placówkami kształcenia ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
6) szkołami wyższymi.

XI. Nagrody, kary i środki oddziaływania wychowawczego

§ 174.

Uczeń otrzymuje dyplom:
1) za bardzo dobre wyniki w nauce – w przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz w mijającym roku szkolnym nie opuścił godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
2) za dobre wyniki w nauce – w przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen w granicach 4,25–4,74, co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz w mijającym roku szkolnym nie opuścił godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
3) w przypadku, gdy odniósł sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach lub wyróżnił się szczególnie w działalności społecznej.

§ 175.

1. Szkoła przyznaje uczniom nagrody rzeczowe. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, decyduje o przyznaniu środków finansowych na zakup nagród rzeczowych.
2. Nagrodę rzeczową otrzymuje uczeń, który:
3) ukończył szkołę z wyróżnieniem lub
4) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub
5) wyróżnił się wzorową działalnością w chórze szkolnym w całym cyklu kształcenia lub
6) wyróżnił się wzorowym wypełnianiem funkcji w poczcie sztandarowym szkoły w całym cyklu kształcenia lub
7) odniósł wybitne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i konkursach lub
8) wyróżnił się szczególnie w działalności społecznej lub
9) wyróżnił się wzorową frekwencją.

§ 176.

1. O przyznanie nagród mają prawo wnioskować: wychowawca, inni nauczyciele i Samorząd Uczniowski, zaś decyzję o ich przyznaniu podejmuje Rada Pedagogiczna.
2. Nagrody wręcza się uczniom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
3. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
1) Uczeń, rodzic lub pracownik szkoły mogą złożyć do Dyrektora Szkoły umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej uczniowi nagrody. Wnoszący winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny.
2) Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.
3) Dyrektor Szkoły rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżenia zostały dostarczone do sekretariatu Szkoły.
4) Przed zajęciem stanowiska Dyrektor Szkoły występuje do organu, który przyznał nagrodę, z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.
5) W przypadku, gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor Szkoły albo szkoła, Dyrektor Szkoły występuje do Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne.

§ 177.

1. Uczeń, który nie przestrzega postanowień Statutu, może być ukarany w zależności od stopnia przewinienia w następujący sposób:
1) indywidualnym upomnieniem przez wychowawcę klasy w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym;
2) upomnieniem przez wychowawcę w obecności klasy w formie pisemnej i w dzienniku elektronicznym;
3) indywidualnym upomnieniem przez Dyrektora Szkoły w formie pisemnej i w dzienniku elektronicznym;
4) naganą pisemną wychowawcy klasy;
5) naganą pisemną Dyrektora Szkoły;
6) skreśleniem z listy uczniów z jednoczesnym wskazaniem dalszych możliwości spełniania obowiązku nauki.
2. Uczeń otrzymuje indywidualne upomnienie przez wychowawcę klasy w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym za naruszenia przepisów Statutu, a w szczególności za:
1) nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora Szkoły i postanowień Rady Pedagogicznej;
2) nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
3) lekceważenie zasad bezpieczeństwa w szkole;
4) nieprzestrzeganie szczegółowych regulaminów dotyczących uczestnictwa we wszelkich imprezach szkolnych;
5) nagminne spóźnianie się na zajęcia lekcyjne;
6) opuszczenie liceum przed zakończeniem lekcji bez pisemnego zwolnienia wychowawcy i nauczyciela uczącego w danej klasie;
7) brak dzienniczka ucznia oraz zbliżeniowej karty elektronicznej podczas zajęć edukacyjnych w szkole.
3. Uczeń otrzymuje upomnienie przez wychowawcę w obecności klasy w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym lub indywidualne upomnienie przez Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym za brak poprawy zachowania po uzyskaniu kary, o której mowa w ust. 2.
4. Uczeń otrzymuje naganę pisemną wychowawcy klasy za naruszenia przepisów Statutu, a w szczególności za:
1) brak poprawy zachowania po uzyskaniu indywidualnego upomnienia przez Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym;
2) opuszczenie w roku szkolnym co najmniej 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;
3) opuszczenie terenu szkoły w trakcie przerwy bez zgody nauczyciela;
4) oszustwa podczas pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności;
5) częste nieprzygotowanie się do zajęć;
6) stosowanie wulgarnego języka;
7) świadome wprowadzanie nauczyciela w błąd;
8) korzystanie z aparatów telefonicznych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych;
9) przekazanie zbliżeniowej karty elektronicznej osobom nieupoważnionym.
5. Uczeń otrzymuje naganę pisemną Dyrektora Szkoły za naruszenia przepisów Statutu, a w szczególności za:
1) brak poprawy zachowania po uzyskaniu nagany pisemnej wychowawcy klasy;
2) opuszczenie w roku szkolnym co najmniej 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych;
3) palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych, używanie wszelkich elektronicznych urządzeń do podawania nikotyny lub substancji pozbawionych nikotyny, spożywanie alkoholu i środków odurzających;
4) okazywanie braku szacunku wobec innych uczniów i nauczycieli;
5) naruszanie godności osobistej uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację;
6) rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów przedstawiających zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne;
7) umyślne uszkodzenie wyposażenia szkoły.
6. Skreślenia ucznia z listy uczniów można dokonać na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Skreślenia z listy uczniów dokonuje się w przypadku, gdy:
1) uczeń mimo ustnych i pisemnych upomnień kierowanych do rodziców opuścił nie mniej niż 40 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w roku szkolnym;
2) udowodniono uczniowi kradzież mienia szkoły lub własności prywatnej;
3) udowodniono uczniowi zniszczenie mienia szkoły lub własności prywatnej;
4) udowodniono uczniowi wniesienie, spożywanie lub rozprowadzanie na terenie szkoły alkoholu lub innych środków odurzających;
5) udowodniono uczniowi przebywanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły lub w czasie trwania zajęć szkolnych;
6) udowodniono uczniowi znęcanie się nad innymi uczniami lub wymuszanie korzyści materialnej;
7) udowodniono uczniowi włamanie na teren szkoły lub jego próbę;
8) udowodniono uczniowi umyślne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia lub życia;
9) korzystał z aparatu telefonicznego lub innych urządzeń elektronicznych i upublicznił treści zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
10) po wyczerpaniu kar wymienionych w ust. 1 uczeń nadal łamie postanowienia Statutu.
7. W przypadku gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku nauki, Dyrektor Szkoły może, za zgodą rodziców, jeśli jest to wystarczające, zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kar określonych w ust. 1 pkt. 1–6. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy uczeń dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego.

§ 178.

1. Szkoła jest zobowiązania do poinformowania rodziców o zastosowaniu wobec ucznia kary. W tym celu uczeń otrzymuje oryginał pisemnej kary i okazuje ją rodzicom. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z karą zastosowaną wobec ucznia, składając podpis w odpowiednim miejscu. Uczeń okazuje oryginał pisemnej kary z podpisami rodziców wychowawcy.
2. W przypadku nagany Dyrektora Szkoły lub skreślenia z listy uczniów poinformowanie odbywa się w formie pisemnej po wezwaniu rodziców do szkoły. W przypadku niestawienia się rodziców w ustalonym terminie poinformowanie odbywa się poprzez wysłanie listu poleconego na ich adres domowy zapisany w dzienniku elektronicznym.
3. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo do odwołania się w terminie 7 dni od kary, o której mowa w ust. 2. Za początek biegu terminu odwołania uważa się dzień wezwania rodziców do szkoły albo dzień trzeci po dacie nadania listu poleconego. W przypadku nagany Dyrektora Szkoły pisemne odwołanie od decyzji składa się do Dyrektora Szkoły, a w przypadku skreślenia z listy uczniów – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni.
4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego.

XII. Krajoznawstwo i turystyka, imprezy szkolne o charakterze kulturalno-sportowym

§ 179.

1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów;
2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;
3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych
– zwanych dalej „wycieczkami”.
2. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

§ 180.

Za imprezę szkolną o charakterze kulturalno-sportowym uważa się koncerty, wyjazdy do kina i teatru, przedstawienia kabaretu bądź teatru szkolnego, dyskoteki szkolne, zawody sportowe, które odbywają się na terenie szkoły lub poza nią, zaś ich uczestnikami są uczniowie liceum.

§ 181.

1. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
2. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym.
3. W zależności od celu i programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym opiekunem może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
4. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik i opiekunowie wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające jej bezpieczną realizację.

§ 182.

1. Dokumentacja wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym, która wymaga wyjścia lub wyjazdu poza teren szkoły, obejmuje:
1) kartę wycieczki według wzoru zawartego w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
2) regulamin;
3) formularz kalkulacji kosztów;
4) listę uczestników;
5) sprawozdanie z realizacji programu.
2. Nauczyciel będący kierownikiem wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym wypełnia w dzienniku elektronicznym dokumentację, o której mowa w ust. 1, a następnie w odpowiednim terminie przedstawia ją do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.
3. Formularz kalkulacji kosztów oraz sprawozdanie z wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym wypełnia nauczyciel będący jej kierownikiem, a następnie przedstawia Dyrektorowi Szkoły w terminie 14 dni od jej zakończenia.

§ 183.

Zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych o charakterze kulturalno-sportowym obejmują zadania Dyrektora Szkoły, uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

§ 184.

Procedura organizowania wycieczek i imprez szkolnych o charakterze kulturalno-sportowym obejmuje w szczególności następujące po sobie działania:
1) określenie terminu i ramowego programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym oraz jego zgłoszenie Dyrektorowi Szkoły;
2) ustalanie szczegółowego programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym w porozumieniu z uczniami i rodzicami;
3) sformułowanie regulaminu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
4) zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentacją wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
5) zgoda na zorganizowanie wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
6) realizacja programu i celów wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
7) sprawozdanie z przebiegu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
8) zapoznanie rodziców z przebiegiem wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym.

§ 185.

1. Dyrektor Szkoły uczestniczy w procedurze organizowania wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym, a w szczególności:
1) po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w § 184 pkt 1–4, i złożeniu kompletnej dokumentacji wyraża zgodę na jej zorganizowanie poprzez zatwierdzenie karty wycieczki oraz listy uczestników;
2) wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym według zasad określonych w § 181;
3) w przypadku wycieczki organizowanej za granicą powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki;
4) przyjmuje oraz przechowuje dokumentację wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym, zaś po jej zakończeniu – formularz kalkulacji kosztów i sprawozdanie z jej przebiegu.
2. W przypadku nieprzestrzegania procedury organizowania wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym Dyrektor Szkoły może ukarać nauczyciela będącego jej organizatorem upomnieniem.

§ 186.

Uczniowie, będący uczestnikami wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym, są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w procedurze jej organizowania, a w szczególności:
1) w porozumieniu z nauczycielem ustalają termin i szczegółowy program wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
2) w odpowiednim czasie na zajęciach godziny wychowawczej biorą udział w tworzeniu regulaminu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
3) mają obowiązek zapoznania się ze szczegółowym programem oraz dokumentacją wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
4) aktywnie uczestniczą w realizacji programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
5) są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa stosowanych w miejscach realizacji wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
6) zapoznają się z rozliczeniem finansowym wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym.

§ 187.

Rodzice wspomagają organizatorów wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym, a zwłaszcza:
1) uczestniczą w ustaleniu terminu i szczegółowego programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
2) zapoznają się z dokumentacją wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
3) wyrażają zgodę na udział ucznia niepełnoletniego w wycieczce lub imprezie szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
4) zapoznają się z rozliczeniem finansowym wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym.

§ 188.

Kierownik wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym:
1) opracowuje program i regulamin wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów z programem i regulaminem oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5) określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym według zasad określonych w § 182 ust. 3.

§ 189.

Opiekunowie wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym wspomagają kierownika w realizacji programu, a w szczególności:
1) zapoznają się z celami, regulaminem i programem wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym;
2) współdziałają z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym i przestrzegania jej regulaminu;
3) podczas trwania wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym wykonują inne zadania zlecone przez jej kierownika;
4) sprawują opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
5) dbają o bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w wycieczce oraz odpowiadają za realizację programu wycieczki sprawują nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów regulaminu wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
6) nadzorują wykonywanie zadań przydzielonych uczniom.

§ 190.

1. Uczestnictwo organizatorów, w tym kierownika i opiekunów, w wycieczce lub imprezie szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym w zakresie jej programu finansowane jest z odpłatności uczniów biorących w niej udział.
2. Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników ustala organizator wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym.
3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej uczeń bądź w jego imieniu nauczyciel ma prawo wystąpić do Rady Rodziców z wnioskiem o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w wycieczce lub imprezie szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym ze środków będących do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców według przepisu § 44 ust. 2.
4. Rada Rodziców ma prawo dofinansować udział w wycieczce lub imprezie szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym co najwyżej 3 uczniom.
5. Koszty wycieczki lub imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym mogą być pokrywane ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.
6. Uczniowie mają prawo do organizowania na terenie szkoły i poza nią imprez szkolnych o charakterze kulturalno-sportowym, z których dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie innych form działalności edukacyjno-wychowawczej szkoły.
7. Uczeń, który dokonał opłaty na rzecz uczestnictwa w wycieczce lub imprezie szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym, lecz ze względu na szczególne przypadki losowe nie mógł wziąć w niej udziału, ma prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.

Wycieczki krajoznawczo-turystyczne

§ 191.

1. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, o których mowa w § 179 ust. 1 pkt. 2 i 3, uczestniczą uczniowie jednej klasy. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników dopuszcza się możliwość zorganizowania wycieczki dwuklasowej złożonej z uczniów klas z tego samego poziomu edukacji.
2. Minimalna liczba uczniów biorących udział w wycieczce krajoznawczo-turystycznej uzależniona jest od liczebności klasy i wynosi odpowiednio:
1) 29 – w przypadku oddziału liczącego 33–34 uczniów;
2) 28 – w przypadku oddziału liczącego 31–32 uczniów;
3) 27 – w przypadku oddziału liczącego 29–30 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących poniżej 29 uczniów dopuszcza się możliwość rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce najwyżej 2 osób.
4. Minimalna liczba uczniów biorących udział w dwuklasowej wycieczce krajoznawczo-turystycznej wynosi 35.
5. W okresie trwania wycieczki krajoznawczo-turystycznej uczniowie nie biorący w niej udziału mają na podstawie polecenia wicedyrektora obowiązek uczestnictwa w zajęciach szkolnych według planu zajęć innej, równoległej klasy.
6. W okresie trwania dwuklasowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej uczniowie nie biorący udziału w wycieczce uczestniczą w zajęciach szkolnych według planu odpowiedniego dla każdej klasy.
7. W toku edukacji szkolnej każda klasa ma prawo do uczestnictwa w jednej wycieczce krajoznawczo-turystycznej bądź wielodniowej wycieczce przedmiotowej.
8. Jednocześnie odbywać się może nie więcej niż jedna wycieczka krajoznawczo-turystyczna bądź wielodniowa wycieczka przedmiotowa.
9. Wymogów dotyczących czasu trwania oraz uczestnictwa w wycieczce, określonych w ust. 1–3 nie stosuje się w przypadku organizowania wycieczki krajoznawczo-turystycznej chóru szkolnego oraz szkolnych reprezentacji sportowych.

§ 192.

Warunkiem zorganizowania wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o których mowa w § 179 ust. 1 pkt. 2 i 3, jest frekwencja na zajęciach lekcyjnych wynosząca powyżej 90% w okresie czterech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym planowana jest wycieczka.

§ 193.

Nauczyciel będący organizatorem wycieczki krajoznawczo-turystycznej koordynuje działania związane z jej zaplanowaniem, zorganizowaniem oraz przebiegiem a w szczególności:
1) w porozumieniu z uczniami i rodzicami ustala termin i ramowy program wycieczki;
2) najpóźniej 9 miesięcy przed wycieczką powiadamia Dyrektora Szkoły o rozpoczęciu procedury organizowania wycieczki, określając jej termin i ramowy program;
3) wraz z uczniami, rodzicami i innymi osobami uczestniczącymi w procedurze organizowania wycieczki ustala jej szczegółowy program oraz koszt;
4) w porozumieniu z uczniami opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;
5) umożliwia uczniom i rodzicom zapoznanie się z dokumentacją wycieczki;
6) najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki szkolnej dostarcza Dyrektorowi Szkoły jej pełną dokumentację określoną w § 182 ust. 1;
7) dba o bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w wycieczce oraz odpowiada za realizację programu wycieczki;
8) określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
9) w uzasadnionych przypadkach spowodowanych względami bezpieczeństwa decyduje o zmianie programu wycieczki;
10) po zakończeniu wycieczki dokonuje wobec uczestników i ich rodziców rozliczenia kosztów, następnie składa na ręce Dyrektora Szkoły formularz rozliczenia kosztów i sprawozdanie z wycieczki w terminie określonym w § 182 ust. 3.

Wycieczki przedmiotowe

§ 194.

1. W wycieczce przedmiotowej uczestniczyć mogą wyłącznie uczniowie jednej klasy.
2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce najwyżej 3 osób.

§ 195.

Nauczyciel będący organizatorem wycieczki przedmiotowej koordynuje działania związane z jej zaplanowaniem, zorganizowaniem oraz przebiegiem, a w szczególności:
1) ustala termin i szczegółowy program wycieczki;
2) najpóźniej 3 miesiące przed wielodniową i 14 dni przed jednodniową wycieczką przedmiotową powiadamia Dyrektora Szkoły o rozpoczęciu procedury organizowania wycieczki, określając jej termin i program;
3) w porozumieniu z uczniami opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;
4) umożliwia uczniom i rodzicom zapoznanie się z dokumentacją wycieczki;
5) najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki wielodniowej i 3 dni przed terminem wycieczki jednodniowej dostarcza Dyrektorowi Szkoły jej pełną dokumentację określoną w § 182 ust. 1;
6) dba o bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w wycieczce oraz odpowiada za realizację programu wycieczki;
7) określa zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki;
8) w uzasadnionych przypadkach spowodowanych względami bezpieczeństwa decyduje o zmianie programu wycieczki;
9) po zakończeniu wycieczki dokonuje wobec uczestników i ich rodziców rozliczenia kosztów, następnie składa na ręce Dyrektora Szkoły formularz rozliczenia kosztów i sprawozdanie z wycieczki w terminie określonym w § 184 ust. 3.

Biwaki

§ 196.

Za biwak uważa się formę wycieczki krajoznawczo-turystycznej polegającą na pobycie w ośrodku wczasowym bądź obozowaniu w namiotach w specjalnie do tego przystosowanych miejscach, organizowaną w celach rekreacyjno-zdrowotnych oraz mającą za zadanie poznanie walorów przyrodniczych, geograficznych i historycznych terenu.

§ 197.

1. Biwak odbywać się może wyłącznie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w biwaku uczniów dwóch klas.
3. Minimalna liczba uczniów biorących udział w biwaku wynosi odpowiednio:
1) 20 – w przypadku biwaku, w którym uczestniczą uczniowie jednej klasy;
2) 30 – w przypadku biwaku, w którym uczestniczą uczniowie dwóch klas.

§ 198.

1. Organizatorem biwaku jest nauczyciel bądź nauczyciele będący wychowawcami klas, których uczniowie uczestniczą w biwaku.
2. Nauczyciele będący organizatorami biwaku koordynują działania związane z jego zaplanowaniem, zorganizowaniem oraz przebiegiem, a w szczególności:
1) w porozumieniu z uczniami i rodzicami ustalają termin i szczegółowy program biwaku;
2) w porozumieniu z uczniami opracowują regulamin i zapoznają z nim wszystkich uczestników biwaku;
3) umożliwiają uczniom i rodzicom zapoznanie się z dokumentacją biwaku;
4) najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia biwaku dostarczają Dyrektorowi Szkoły jego pełną dokumentację określoną w § 182 ust. 1;
5) dbają o bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w biwaku oraz odpowiadają za realizację jego programu;
6) określają zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom biwaku;
7) w uzasadnionych przypadkach spowodowanych względami bezpieczeństwa decydują o zmianie programu biwaku;
8) po zakończeniu biwaku dokonują wobec uczestników i ich rodziców rozliczenia kosztów, następnie składają na ręce Dyrektora Szkoły formularz rozliczenia kosztów i sprawozdanie z wycieczki w terminie określonym w § 182 ust. 3.

Imprezy szkolne o charakterze kulturalno-sportowym

§ 199.

1. Miejscem koncertów i przedstawień kabaretu, teatru szkolnego oraz zawodów sportowych jest teren szkoły bądź pomieszczenie poza terenem szkoły odpowiednio przystosowane do organizacji tej formy imprez.
2. Miejscem dyskoteki szkolnej jest wyłącznie teren szkoły.

§ 200.

1. Dopuszcza się możliwość organizowania koncertów, przedstawień kabaretu, teatru szkolnego i zawodów sportowych zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak też w czasie wolnym od zajęć.
2. Wyjazdy do kina bądź teatru odbywają się w dniu zajęć szkolnych w godzinach popołudniowych.
3. Dyskoteka szkolna odbywa się wyłącznie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

§ 201.

1. W wyjeździe do kina bądź teatru poza Kościerzyną uczestniczą uczniowie jednej klasy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wyjazdu do kina lub teatru poza Kościerzyną dopuszcza się możliwość udziału uczniów innych klas.

§ 202.

1. W przypadku uczniów będących członkami chóru, kabaretu, teatru szkolnego i zespołu sportowego, uczestniczących jako wykonawcy w koncercie, przedstawieniu bądź zawodach sportowych poza terenem szkoły zwolnienia z zajęć szkolnych udziela wyłącznie Dyrektor Szkoły. Warunkiem zwolnienia jest zgoda Dyrektora Szkoły.
2. Jeżeli zaplanowana projekcja filmowa lub spektakl teatralny ma miejsce w kinie lub teatrze poza Kościerzyną oraz rozpoczyna się do godziny 16.30, dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów biorących udział w wyjeździe z ostatnich godzin lekcyjnych wynikających z planu zajęć.
3. Uprawnień określonych w ust. 2 nie stosuje się wobec uczniów, o których mowa w § 201 ust. 2.

§ 203.

W przypadku koncertów oraz przedstawień kabaretu, teatru szkolnego, w których jako widzowie uczestniczą uczniowie więcej niż jednej klasy liceum, opiekunów wyznacza Dyrektor Szkoły.

§ 204.

1. Za organizatora imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym uważa się osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły.
2. Nauczyciele będący organizatorami imprezy szkolnej o charakterze kulturalno-sportowym koordynują działania związane z jej zaplanowaniem, zorganizowaniem oraz przebiegiem, a w szczególności:
1) w porozumieniu z uczniami ustalają termin i szczegółowy program imprezy;
2) w porozumieniu z uczniami opracowują regulamin i zapoznają z nim wszystkich uczestników imprezy;
3) umożliwiają uczniom i rodzicom zapoznanie się z dokumentacją imprezy;
4) najpóźniej 7 dni przed terminem koncertu chóru szkolnego i przedstawienia kabaretu szkolnego oraz 3 dni przed terminem wyjazdu do kina lub teatru dostarczają Dyrektorowi Szkoły pełną dokumentację imprezy, określoną w § 182 ust. 1;
5) dbają o bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w imprezie oraz odpowiadają za realizację jej programu;
6) określają zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy;
7) po zakończeniu odpowiadają za porządek w miejscu imprezy.

XIII. Rekrutacja

§ 205.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do liceum oraz sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminów, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do liceum określa w każdym roku szkolnym Pomorski Kurator Oświaty.

§ 206.

Szczegółowy regulamin rekrutacji do liceum określa w każdym roku szkolnym organ prowadzący szkołę.

XIV. Ceremoniał szkolny

§ 207.

Świętem szkoły jest Dzień Patrona Szkoły (29 września) – rocznica urodzin patrona szkoły Józefa Wybickiego.

§ 208.

1. W swojej działalności liceum wykorzystuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej i symbole szkoły. Otaczanie ich czcią i szacunkiem należy do praw i obowiązków Dyrektora Szkoły, pracowników szkoły oraz uczniów.
2. Symbolami Rzeczypospolitej Polskiej są: godło Rzeczypospolitej Polskiej, barwy biało-czerwone oraz hymn państwowy.
3. Do symboli szkoły należą sztandar z symboliką państwową i regionalną, godło szkoły oraz logotypy według wzorów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

§ 209.

1. W salach lekcyjnych umieszcza się godło Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Flagę państwową podnosi się na budynku szkoły z okazji następujących świąt i uroczystości:
1) świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym i lokalnym,
2) święta szkoły,
3) Dnia Edukacji Narodowej (14 października).
3. Na znak żałoby, w tym żałoby narodowej na budynku szkoły podnosi się flagę państwową przepasaną kirem.
4. Do podniesienia flagi państwowej w czasie uroczystości szkolnych wyznacza się poczet flagowy.

§ 210.

1. Hymn państwowy wykonuje się publicznie podczas następujących uroczystości:
1) świąt i rocznic państwowych obchodzonych przez szkołę;
2) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
3) ślubowania klas pierwszych.
2. Podczas uroczystości szkolnych hymn państwowy wykonuje się z zachowaniem powagi i spokoju. W tym czasie poczet sztandarowy oddaje honory przez pochylenie sztandaru.

§ 211.

1. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie, odznaczający się wysoką kulturą osobistą.
2. Poczet sztandarowy tworzą chorąży oraz asysta złożona z dwóch uczennic.
3. Do zadań pocztu sztandarowego należy prezentowanie sztandaru szkoły podczas uroczystości państwowych, regionalnych i szkolnych oraz innych związanych z życiem szkoły.
4. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, mają obowiązek występować w stroju galowym.
5. Insygniami pocztu sztandarowego są:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, oraz
2) białe rękawiczki.
6. Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel liceum zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.
7. Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach szkolnych, o których mowa w § 210 ust. 1, pkt. 1 i 2, obchodach świąt państwowych na szczeblu lokalnym i innych uroczystościach lokalnych o charakterze kościelnym i żałobnym.

XIV. Postanowienia końcowe

§ 212.

Liceum używa pieczęci okrągłej i stempla podłużnego według ustalonego wzoru.

§ 213.

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez liceum działalności gospodarczej, finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 214.

Szkoła gromadzi i przetwarza dane osobowe pracowników szkoły, uczniów, ich rodziców i innych osób, znajdujące się w systemie informatycznym, lokalnej bazie danych systemu informacji oświatowej (SIO), dziennikach lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych, dzienniku elektronicznym, kartotekach (w tym bibliotecznych), protokolarzach Rady Pedagogicznej i komisji, arkuszach ocen, arkuszach organizacji roku szkolnego, ewidencji wydawanych świadectw, legitymacji i zaświadczeń, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.

§ 215.

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone na wniosek organów szkoły, a także poprzez przepisy ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wnioski organów liceum wymagają zatwierdzenia i uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.