I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ, ŚWIADECTWA SZKOLNEGO ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA TE CZYNNOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.  JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNIE
/obowiązują od 01.12.2016 roku/


Podstawa prawna:

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624; z 2012 r. , poz. 205; z 2013 r., poz. 384).

*Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

I Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej  uczeń lub rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. (Wniosek do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły)

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie  (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz dowód opłaty za duplikat.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,-zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni od daty złożenia wniosku.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych:

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy, dojrzałości – do 2004 r., /o duplikat świadectwa dojrzałości wydanego od 2005 r. należy się zwrócić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku/,
- roku ukończenia szkoły /klasy, egzaminu dojrzałości/. (Wniosek do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły)

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za duplikat.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od  legalizacji dokumentu tj. 26,-zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.

III. Powyższe opłaty należy uregulować na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie,

Nr rachunku: 73 8328 0007 2001 0014 7082 0003 – z dopiskiem:

opłata za duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia, I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie