Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Zapraszamy do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym ”Zaczytane Pomorze”. Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Autorów najciekawszych fotografii nagrodzimy atrakcyjnymi nagrodami! Regulamin konkursu – w Czytaj więcej.

 

REGULAMIN
 
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
81-384 GDYNIA ul. Władysława IV nr 58; tel./ fax: 620-75-29; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.xlogdynia.pl
„Książka i możliwość czytania,
to jeden z największych cudów
ludzkiej cywilizacji”
Maria Dąbrowska
„Do obiektywu trzeba podkraść się na palcach,
nawet w przypadku martwej natury.
Trzeba włożyć aksamitne rękawiczki i być czujnym.
Bez przepychania i tłoczenia się: wędkarz zawczasu
nie wzburza wody”
Henri Cartier-Bresson
REGULAMIN
I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
„ZACZYTANE POMORZE”
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „ZACZYTANE POMORZE”, zwanego dalej „Konkursem” jest Biblioteka X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wraz z Pomorskim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, zwanymi dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka konkursu
1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii, a także promocja i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Zdjęcia związane z czytaniem książek powinny być wkomponowane w scenerię województwa pomorskiego.
III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs „ZACZYTANE POMORZE” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego szczególnie zainteresowanych fotografią, których pasją jest czytanie książek.
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
81-384 GDYNIA ul. Władysława IV nr 58; tel./ fax: 620-75-29; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.xlogdynia.pl
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/-ów lub opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie znajduje się w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, który stanowi załącznik do regulaminu. Jednocześnie rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie, o którym mowa w punkcie nr 3.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Stosowne oświadczenie zawarte jest w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, który stanowi załącznik do regulaminu.
IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez nadesłanie drogą elektroniczną maksymalnie 3 fotografii w formacie JPG, o minimalnej rozdzielczości 2480 x 3508 pikseli na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wiadomości należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej organizatora w zakładce „Konkursy organizowane przez szkołę”.
2. Każde ze zdjęć powinno być w odpowiedni sposób opisane, zaś w nazwie pliku powinno się znaleźć nazwisko uczestnika oraz kolejny numer zdjęcia, np. Kowalski1, Kowalski2, Kowalski3.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
81-384 GDYNIA ul. Władysława IV nr 58; tel./ fax: 620-75-29; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.xlogdynia.pl
b)zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
6. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2017 r.
V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy, które zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione, zaś o ilości tych prac zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
7. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się w miesiącu grudniu, zaś o dokładnej dacie uroczystości Organizator poinformuje laureatów drogą elektroniczną i telefoniczną.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.xlogdynia.pl. oraz www.gdynia.tnbsp.pl.
2. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
81-384 GDYNIA ul. Władysława IV nr 58; tel./ fax: 620-75-29; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.xlogdynia.pl
Organizatorzy:
X Liceum Ogólnokształcące
im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
ul. Władysława IV 58
81-384 Gdynia
Nr.tel.: (58) 620-75-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :531-995-554
oraz poprzez kontakt drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
81-384 GDYNIA ul. Władysława IV nr 58; tel./ fax: 620-75-29; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.xlogdynia.pl
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
„ZACZYTANE POMORZE”
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1. Imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………………………………….
2. Imię i nazwisko opiekuna
………………………………………………………………………………………………….
3. Pieczęć szkoły
………………………………………………………………………………………………….
4. Telefon kontaktowy do uczestnika
………………………………………………………………………………………………….
5. Adres e-mail oraz numer telefonu nauczyciela/opiekuna
………………………………………………………………………………………………….
6. Zgłoszone fotografie:
1)…………………………………………………………………………………………
tytuł fotografii
…………………………………………………………………………………………...
data i miejsce wykonania fotografii
2)…………………………………………………………………………………………
tytuł fotografii
…………………………………………………………………………………………...
data i miejsce wykonania fotografii
3)………………………………………………………………………………................
tytuł fotografii
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
data i miejsce wykonania fotografii
X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej
81-384 GDYNIA ul. Władysława IV nr 58; tel./ fax: 620-75-29; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.xlogdynia.pl
OŚWIADCZENIE
1. Akceptuję Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Zaczytane Pomorze” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb edukacyjnych X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
2. Oświadczam, iż przesłane prace zostały wykonane przeze mnie osobiście oraz nie naruszają praw autorskich osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).
3. Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych materiałów przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, jak również zamieszczenie informacji związanych z Konkursem na stronie internetowej Organizatora, opublikowanie imion i nazwisk laureatów oraz zdjęć z uroczystości podsumowującej finał Konkursu.
………………………………………….
data i podpis uczestnika konkursu
Organizatorzy konkursu:
 
KLAUZULA ZGODY – KONKURS
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym imienia, nazwiska i klasy w celu przeprowadzenia I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Zaczytane Pomorze”. Administratorem Danych jest X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć mojego dziecka wykonanych w związku z organizacją I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Zaczytane Pomorze”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz w materiałach promujących X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.
------------------------------------------
Podpis rodzica lub opiekuna
 
© 2021 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie