Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Kościerzynie "Razem z Wybickim" jak co roku organizuje imprezę, promującą aktywność fizyczną. Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, uczniów i absolwentów Liceum do udziału w II Przygodzie z Wybickim w dniu 11 czerwca 2016 r. Jest to kolejna okazja do poznania się i wspólnego spędzenia wolnego czasu, a także obcowania z pięknem przyrody. Wcześniejsze postulaty sprawiły, że w tym roku uczestnicy mogą wybierać pomiędzy spływem kajakowym a wycieczką rowerową. Amatorzy kajaków zbierają się o godz. 9.30 w Lipuszu (przystań "U Szeryfa"), zaś miłośnicy dwóch kółek - przy AQUA-CENTRUM w Kościerzynie o godz. 11.00. Obie grupy spotkają się ok. godz. 13.00 na wspólnym ognisku na polu namiotowym przy jeziorze Schodno. Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa (w tym opłat) zawarte zostały w Karcie zgłoszeniowej oraz regulaminach, które pojawią się wkrótce w Czytaj więcej. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 6 czerwca (spływ kajakowy) lub 9 czerwca 2016 r. (wycieczka rowerowa).

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie o udziale ucznia (pełnoletniego/niepełnoletniego*) I Liceum Ogólnokształcącego w II edycji imprezy Przygoda z Wybickim.
 
Ja niżej podpisany(-na)  ................................................................................................................                                                                                      (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego),  
legitymujący(-ca) się dowodem tożsamości nr …………………………………………………
wydanym przez   ……………………………………………………………………………
zamieszkały(-ła) w  ........................................................................................................................................................ 
oświadczam niniejszym, że jestem opiekunem ustawowym  ...................................................... (syna/córki/wychowanka/wychowanki) ........................................................................ ......... 
 (imię i nazwisko osoby pełnoletniej/niepełnoletniej*), urodzonego(-ej) dnia ………………………………….... roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w II spływie kajakowym PŁYNIEMY Z WYBICKIM w dniu 11 czerwca 2016 r.  na rzece Wdzie (odcinek Lipusz- jez. Schodno)  / wycieczce rowerowej na trasie Kościerzyna – Szarlota – Loryniec – jez. Schodno (początek wycieczki o godz. 11 przy „Aqua-Centrum” w Kościerzynie.* Oświadczam także, że mój/moja syn/córka, podopieczny(-na) posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w imprezie. Jednocześnie oświadczam, że pełnoletni/niepełnoletni bierze udział w imprezie na moją odpowiedzialność oraz że zapoznałem(-am) się z regulaminem spływu i zaakceptowałem(-am) jego postanowienia.
 
.....................................................................................................................................................   
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienionego nieletniego i oświadczam, że mam ukończone 18 lat**.   
imię (imiona) i nazwisko   
seria i nr dowodu osobistego
 Podpis
*Niepotrzebne skreślić.
**Dolną część oświadczenia wypełnia się w przypadku udziału osoby niepełnoletniej pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun prawny. W czasie  spływu kajakowego jeden opiekun może wziąć odpowiedzialność za 1 osobę.
 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy uczestnika pełnoletniego niebędącego uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w II edycji imprezy Przygoda z Wybickim.
 
 
 
Ja niżej podpisany(-a) ………………………………………
(imię i nazwisko)
legitymujący(-ca) się dowodem tożsamości nr………………………………………………………………
wydanym przez………………………………………………
deklaruję udział w II spływie kajakowym PŁYNIEMY Z WYBICKIM w dniu 11 czerwca 2016 r.  na rzece Wdzie (odcinek Lipusz- jez. Schodno)  / wycieczce rowerowej na trasie Kościerzyna – Szarlota – Loryniec – jez. Schodno (początek wycieczki o godz. 11 przy „Aqua-Centrum” w Kościerzynie * zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Kościerzynie Razem z Wybickim. Oświadczam także, że posiadam dobry stan zdrowia i nie mam przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w imprezie Deklaruję, że zapoznałem(-am) się z regulaminem imprezy i zaakceptowałem(-am) jego postanowienia.
 
 
……………………………………………………………...
Data i czytelny podpis uczestnika spływu
 
*Niepotrzebne skreślić.
 

Informacje dodatkowe

Koszty uczestnictwa w II Przygodzie z Wybickim:

  1. spływ kajakowy - nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni, uczniowie i absolwenci - 45 zł, dzieci do 12 lat - 40 zł;

  2. wycieczka rowerowa – wszyscy uczestnicy 20 zł.

Organizatorzy zapewniają: kajaki i sprzęt asekuracyjny, opiekę ratowników i pierwszą pomoc, poczęstunek przy ognisku na polu namiotowym nad jez. Schodno.

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół I LO w Kościerzynie „Razem z Wybickim” - Numer konta: Bank BGŻ 82 2030 0045 1110 0000 0392 1600.

W tytule przelewu należy wpisać: II Przygoda z Wybickim – (rodzaj wycieczki) – imię i nazwisko.

Przykład: II Przygoda z Wybickim – spływ kajakowy (ew. wycieczka rowerowa) – JAN KOWALSKI

Potwierdzenie przelewu oraz wypełnioną deklarację udziału w spływie prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do sekretariatu I LO w Kościerzynie w terminie do 6 czerwca 2016 r. (spływ kajakowy) albo 9 czerwca 2016 r. (wycieczka rowerowa).

Program wycieczki

  1. Zbiórka uczestników spływu kajakowego w sobotę 11 czerwca 2016 r. o godz. 9.30 w Lipuszu na przystani „U Szeryfa”.

  2. Zbiórka uczestników wycieczki rowerowej w sobotę 11 czerwca 2016 r. o godz. 11 w Kościerzynie przy „Aqua-Centrum”.

  3. Spływ kajakowy na Wdzie na trasie Lipusz – jez. Schodno (10.00 – ok. 13.00).

  4. Wycieczka rowerowa na trasie Kościerzyna – Szarlota – Loryniec – jez. Schodno (11.00 – ok. 13.00).

  5. Wspólny posiłek przy ognisku na polu namiotowym przy jez. Schodno (od godz. ok. 13.00).

  6. Rozwiązanie imprezy (ok. 16.00) – powrót uczestników wycieczki rowerowej we własnym zakresie; przewiezienie kierowców uczestniczących w spływie do Lipusza transportem z kajakami.

Regulamin wycieczki rowerowej

1. W trakcie wycieczki uczestnicy wypełniają polecenia organizatora wycieczki.

2. Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

3. Termin zgłoszenia uczestników poprzez wypełnienie Karty zgłoszeniowej oraz wpłatę opłaty na konto Stowarzyszenia Przyjaciół I LO w Kościerzynie „Razem z Wybickim” upływa w czwartek 9 czerwca 2016 r.

4. Wycieczka rowerowa będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym i zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

5. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:

a) technicznego przygotowania roweru, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego ciśnienia w kołach, czystości i naoliwienia łańcucha,

b) przestrzegania Regulaminu wycieczki,

c) posiadania przy sobie dokumentu tożsamości,

d) zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,

e) zachowania porządku i czystości na trasie wycieczki,

f) posiadania odzieży dostosowanej do pogody panującej podczas wycieczki.

6. Uczestnicy wycieczki poruszają się maksymalnie w 15-osobowych grupach.

7. Tempo wycieczki narzucają osoby niewytrenowane. Pozostałym uczestnikom zabrania się ich wyprzedzania.

8. Odstępy miedzy poszczególnymi grupami wynoszą nie mniej niż 200 m.

9. Zaleca się jazdę w kasku rowerowym.

10. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie i ciągłe zmiany pozycji.

11. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po uprzednim upewnieniu się o możliwości jego bezpiecznego wykonania oraz musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

12. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny uczestnik zgłasza się do opiekunów wycieczki.

13. Zabrania się oddalania lub opuszczania wycieczki bez uprzedniego powiadomienia jednego z opiekunów swojej grupy.

14. Uczestnicy wycieczki biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,

15. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce rowerowej.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wycieczki.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z miejsca zakończenia wycieczki do swoich domów.

Regulamin spływu kajakowego

1. Cele:

a) upowszechnianie walorów rekreacyjnych i turystycznych oraz dziedzictwa przyrodniczego regionu,

b) popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej,

c) kształtowanie postaw społecznych zmierzających do ochrony środowiska i dbałości o zdrowie,

d) pozyskanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia,

e) integracja nauczycieli, rodziców i uczniów tworzących społeczność I LO im. J. Wybickiego w Kościerzynie.

2. W spływie mogą brać udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletniej i na ich wyłączną odpowiedzialność, rodzice, opiekunowie prawni i nauczyciele oraz absolwenci I LO w Kościerzynie.

3. Każdy uczestnik płynie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczniów Liceum na odpowiedzialność przypisanego opiekuna).

4. Dopuszcza się do udziału w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w spływie. Ten fakt uczestnik potwierdzi na formularzu przygotowanym przez organizatora.

5. W przypadku uczniów Liceum potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w spływie potwierdza na formularzu rodzic lub opiekun prawny.

6. Zasady bezpieczeństwa:

a) uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej),

b) obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się zarządzeniom kierownika spływu,

c) kierownik spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi imprezy,

d) uczniowie Liceum mogą wziąć udział w spływie pod opieką osoby dorosłej za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,

e) uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego, asekuracyjnego i ratunkowego,

f) uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i stosowania środków odurzających,

g) płynąc kajakiem, uczestnicy imprezy zawsze siedzą w kokpicie. Zabrania się siedzenia na pokładzie lub kładzenia się na nim; nogi również zawsze powinny być trzymane w kokpicie,

h) uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasady płynięcia w szyku, czyli wszystkie osady znajdują się pomiędzy wyznaczonym uprzednio kajakiem prowadzącego a kajakiem zamykającego,

i) osady prowadzącej nie można wyprzedzać, a za osadą zamykająca nikt nie może zostawać,

j) wyznaczona zostaje także osada, która będzie poprzedzała osadę zamykającą, by w razie awarii sprzętu czy innego zdarzenia osada ta nie została sama,

k) każda osada utrzymuje kontakt wzrokowy z osadą znajdującą się przed nią oraz płynącą za nią,

l) w miejscach, gdzie występuje konieczność przepychania, przesuwania, przeciągania lub spławiania kajaka, obowiązuje reguła wzajemnego wskazywania metody postępowania; prowadzący pokazuje płynącej za nim osadzie prawidłowy manewr wraz z istotnymi uwagami; druga osada instruuje następną i, podobnie jak prowadzący, pokonuje przeszkodę; trzecia osada demonstruje przejście czwartej itd.,

ł) każdy uczestnik ma obowiązek płynąć w kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej,

m) kąpiel dozwolona jest tylko w miejscach strzeżonych,

n) uczestnicy imprezy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty,

o) dłuższa przerwa lądowa (30 minut) planowana jest na trasie w zależności od kondycji uczestników.

7. Informacje dodatkowe:

a) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestnika na spływ i podczas powrotu z niego,

b) uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC),

c) każdy uczestnik pełnoletni bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność,

d) opiekun ucznia Liceum bierze odpowiedzialność za osobę pozostającą pod jego opieką,

e) uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom spływu oraz osobom trzecim,

f) organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją spływu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie,

g) uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie oraz osób postronnych,

h) nieznajomość regulaminu imprezy i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich; podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym

potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu,

i) wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich uczestników spływu.

 

© 2021 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie