I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Starosta Powiatu Kościerskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród Starosty Kościerskiego dla uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie powiatu kościerskiego za rok szkolny 2016/2017. Bliższe informacje - w Czytaj więcej.

  Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium/nagrodę Starosty Kościerskiego jest złożenie wniosku spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów oraz nagród Starosty Kościerskiego (Załącznik nr 2 do uchwały  nr XLI/49/2017 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościerskiego pn. „Równaj w górę” oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach”). 

Stypendium Starosty Kościerskiego może być przyznane uczniowi, który spełnił co najmniej jeden z niżej określonych warunków:

 1. w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20,
 2. w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 3. w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 oraz indywidualnie tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie artystycznej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 4. w minionym roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 oraz indywidualnie tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie sportowej na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Nagroda Starosty Kościerskiego może być przyznana absolwentowi, który w minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20.

Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród Starosty Kościerskiego kończy się w dniu 30 listopada  2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Miejsce składania wniosków:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9c.

 Informacji na temat naboru wniosków udziela:

 • Barbara Piepióra, Naczelnik Wydziału Edukacji tel. 605 – 847 -701

Uchwała wraz w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościerskiego pn. „Równaj w górę” oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach, wraz z wzorami wniosków znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie (zakładka: Organizacja działania samorządu terytorialnego – Organy Powiatu – Rada Powiatu – Uchwały Rady Powiatu):

http://koscierzyna.bip-24.pl/upload/pliki/Uchwala_Nr_XLI.49.2017.PDF

Załącznik Nr 1 do Regulaminu stypendiów i nagród Starosty Kościerskiego

                                                                                                          

……………………………                                                 ………………………………

(oznaczenie Wnioskodawcy)                                                                        (miejscowość i data)

Wniosek o przyznanie stypendium

Starosty Kościerskiego

 1. Dane dotyczące ucznia

 1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………….

 1. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………….

 1. Adres domowy …………………………………………………………………..

 1. Typ szkoły ………………………………………………………………………..

 1. Klasa ………………………………………………………………………………

 1. Średnia ocen na koniec roku szkolnego ……../…...  ………………………..

 1. Uzasadnienie osiągnięć, dorobku ucznia ……………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………….

                                                                                              …………………………..

                                                                                  (czytelny podpis osoby składającej wniosek)

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku danych osobowych, w tym danych wrażliwych w celach związanych z przyznaniem stypendium Starosty Kościerskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )

                                                                                  ………………………………………..

                                                                                  (czytelny podpis ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego
(w przypadku niepełnoletniego ucznia))

Oświadczam, że stale zamieszkuję/uczeń stale zamieszkuje* na terenie powiatu kościerskiego.

………………………………………..

(czytelny podpis ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego
(w przypadku niepełnoletniego ucznia))

*odpowiednie podkreślić

Załączniki:

 1. kserokopia dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia ucznia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 2. kserokopia świadectwa szkolnego promocyjnego potwierdzającego uzyskanie przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej.

 1. Opinia Komisji ds. stypendiów i nagród

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Podpisy członków Komisji ds. stypendiów i nagród:

 1. ………………………………………

 1. ………………………………………

 1. ………………………………………

Kościerzyna dnia ...................... r.

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu stypendiów i nagródStarosty Kościerskiego                

                                                                  

……………………………                                                 ………………………………

(oznaczenie Wnioskodawcy)                                                                           (miejscowość i data)

           

Wniosek o przyznanie nagrody

Starosty Kościerskiego

 1. Dane dotyczące absolwenta

 1. Imię i nazwisko absolwenta ………………………………………………………….

 1. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………..

 1. Adres domowy ………………………………………………………………………..

 1. Typ szkoły …………………………………………………………………………….

 1. Klasa ……………………………………………………………………………….…

 1. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły ……../…...  ……………….….

 1. Uzasadnienie osiągnięć, dorobku absolwenta ……………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………….

                                                                                              …………………………..

                                                                                   (czytelny podpis osoby składającej wniosek)

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku danych osobowych, w tym danych wrażliwych w celach związanych z przyznaniem stypendium Starosty Kościerskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )

                                                                       ……………………………………………..

(czytelny podpis absolwenta, rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego absolwenta))

Oświadczam, że stale zamieszkuję/absolwent stale zamieszkuje* na terenie powiatu kościerskiego.

                                                               …………..………………………………………..

(czytelny podpis absolwenta, rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego absolwenta))

*odpowiednie podkreślić

Załącznik:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej
  lub ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

 1. Opinia Komisji ds. stypendiów i nagród.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Podpisy członków Komisji ds. stypendiów i nagród:

 1. ………………………………………

 1. ………………………………………

 1. ………………………………………

Kościerzyna dnia ...................... r.

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie