I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu "Kaszëbë sztótã zatrzimóné / Kaszuby chwilą zatrzymane". Na prace uczniów czekamy do końca marca 2019 roku. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji w Czytaj więcej.

 

REGULAMIN

IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach.

CELE KONKURSU

 • zachęcenie uczniów do twórczej pracy z aparatem fotograficznym;
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;
 • umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swojego dorobku;
 • rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznej;
 • upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
 • kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata;
 • promocja swojej małej ojczyzny;
 • rozwijanie spostrzegawczości i dostrzegania uroków najbliższego środowiska.

PATRONAT HONOROWY

Marek Szczepański – Starosta Chojnicki

Janina Kosiedowska – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach

PATRONAT MEDIALNY

 • miesięcznik „Pomerania”
 • tygodnik „Czas Chojnic”

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do zainteresowanej fotografią młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

TEMAT KONKURSU

„Kaszëbë sztótã zatrzimóné” / „Kaszuby chwilą zatrzymane” w kategoriach:

1) Życie codzienne

2) Portret

3) Kultura

4) Przyroda

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Wydrukowaną fotografię w wielkości formatu A4 lub 20 cm x 30 cm należy przesłać na adres szkoły: Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami, ul. Sukienników 13, 89-600 Chojnice z dopiskiem „konkurs fotograficzny” lub      w wersji elektronicznej na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 zdjęcie i wziąć udział tylko            w jednej kategorii konkursowej.

3. Prace należy podpisać z tyłu tylko godłem słownym.

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kartę uczestnika (tj. zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu).

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zgłaszane fotografie nie mogą być modyfikowane w programach graficznych. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika konkursu na stronie organizatora (http://www.tech3chojnice.pl).

10. Zgłoszenie prac/zdjęć na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów promocyjnych konkursu oraz osoba nadsyłająca pracę przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu,

11. Zgłoszenie prac/zdjęć na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883), a także wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów konkursu nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

13. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły: http://www.tech3chojnice.pl.

14. Dodatkowych informacji o konkursie udzieli Katarzyna Główczewska (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 889625391)

TERMINARZ

 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 29 marca 2019 r.
 2. Podsumowanie wyników konkursu odbędzie się w połowie kwietnia 2018 r.         O dokładnym terminie powiadomimy uczestników mailowo i telefonicznie, a także na stronie internetowej organizatora.

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie jury powołanego przez organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz przedstawienie tematu.

3. W każdej kategorii konkursowej jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

6. Po zakończeniu konkursu werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA

NA IV KONKURS FOTOGRAFICZNY

 1. Imię i nazwisko uczestnika.....................................................................................

2. Wiek uczestnika....................................................................................................

3. Godło utworu i kategoria fotografii ..............................................................................................................................................................................................................

4. Nazwa, telefon i e-mail szkoły: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) .............................................................

6. Kontakt do opiekuna (telefon lub adres e-mail ........................................................................................................................................

                  

KARTA UCZESTNIKA

IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem IV Konkursu Fotograficznego „Kaszëbë sztótã zatrzimóné” organizowanego przez Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przez Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach z siedzibą przy ul. Sukienników 13 w celu realizacji i rozliczenia konkursu.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video przez Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach przedstawiających mój wizerunek/ wizerunek mojego dziecka. Rozpowszechnianie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów i środków masowego przekazu.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach z siedzibą przy ul. Sukienników 13, reprezentowanym przez dyrektora.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

3. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.

4.Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

6. Dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje się przekazania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkursu.

8. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatycznie, a dane nie będą podlegać profilowaniu.

Miejscowość i data:                                                                                        Czytelny podpis:

………………………………………                                                                                             …………………………………………

*niepotrzebne skreślić.

W przypadku, gdy uczestnik konkursu jest osobą nieletnią, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez rodzica/opiekuna prawnego.

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie