I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Klub Studencki "Pomorania" zaprasza do udziału w oryginalnym konkursie. Od 7 stycznia do 17 lutego trwa nabór prac do konkursu dubbingowego "Złoti Jigrzan". Konkurs polega na stworzeniu kaszubskojęzycznego dubbingu do fragmentu wybranego filmu (szczegóły w Czytaj więcej). Jigrzan był duchem rozrywki i dobrej zabawy. Stąd nazwa konkursu - ma nie tylko uczyć, ale i bawić. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Więcej informacji tutaj.

REGULAMIN KONKURSU DUBBBINGOWEGO “ZŁOTI JIGRZAN”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs “Złoti Jigrzan” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez Klub Studencki “Pomorania” działający przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 GDAŃSK, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
5. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a także wyłonienie zwycięzców w Konkursie.
6. Celem Konkursu jest promowanie języka kaszubskiego oraz rozbudzenie kreatywności młodych osób w dziedzinie tworzenia kaszubskojęzycznego dubbingu jak również udostępnienie najciekawszych prac uczestników szerokiej publiczności podczas projekcji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
§2
Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od 7 stycznia 2019 r. do 17 lutego 2019 r. do godziny 23:59:59 (jest to ostateczny termin wysłania prac - w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data dostarczenia, nie stempla pocztowego).
2. Finał konkursu odbędzie się 9 marca 2019 r. Wtedy też zostaną wręczone nagrody.
§ 3
1
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba bądź grupa osób uczęszczająca do szkoły średniej lub szkoły wyższej. Jest to jedna kategoria Konkursu.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie wyżej wskazane osoby, z wyłączeniem członków Organizatora. Uczestnicy do Konkursu zgłaszają się poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztę tradycyjną na adres: “ Klub Studencki “Pomorania”, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk ” z dopiskiem “ZŁOTI JIGRZAN” wraz z formularzem (osobnym dla każdego Uczestnika, również w grupie), zgodą na przetwarzanie danych związanych z RODO (osobną dla każdego Uczestnika, również w grupie; w przypadku osoby niepełnoletniej zgody podpisanej przez rodzica) oraz z załączonym plikiem z pracą konkursową.
3. W przypadku zgłoszenia mailowego praca konkursowa powinna być wysłana jako załącznik do wiadomości mailowej lub link do pracy konkursowej na jednej z platform do przechowywania danych/plików (z możliwością pobrania przez Organizatora) bądź na platformie youtube.com. W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną praca konkursowa powinna być przesłana na nośniku, takim jak płyta CD lub pendrive.
4. Grupa zgłaszająca się do konkursu może liczyc maksymalnie 5 osób.
5. Jedna osoba/grupa może zgłosić jedną pracę konkursową.
6. Przesłanie kompletnie wypełnionego formularza konkursowego wraz z pracą konkursową i zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowi zgłoszenie w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”). W Konkursie pod uwagę brane są wyłącznie Zgłoszenia kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające treści niezgodnych z prawem, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność, nienaruszające w jakikolwiek sposób godności ludzkiej, niepropagujące przemocy lub nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmów i spełniające wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.
7. Uczestnik/cy Konkursu, któr(z)y wygra(ją), otrzyma(ją) powiadomienie o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
§ 4
Zadanie konkursowe
2
1. Praca konkursowa polega na przygotowaniu kaszubskojęzycznego dubbingu do wybranej sceny z dowolnego filmu (przy czym z respektowaniem zapisów §3 pkt. 6.).
2. Przygotowany fragment może trwać maksymalnie 3 minuty.
3. Grupa przygotowująca pracę konkursową może liczyć od 1 do 5 osób.
4. Uczestnicy to uczniowie szkół średnich lub studenci.
5. Tłumaczenie wybranego fragmentu filmu musi być dosłowne, jednak dostosowane do specyfiki języka kaszubskiego, humoru sytuacyjnego oraz ewentualnych nawiązań kulturowych.
§ 5
Kryteria oceny
1. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
- kreatywność w przekładzie językowym (np. kreatywne tłumaczenie słów nieodpowiednich);
- poprawność językowa oraz jakość tłumaczenia;
- dobór filmu lub animacji;
- walory artystyczne dubbingu;
- modulowanie głosem;
- zaangażowanie Uczestnika/ków;
- ogólne wrażenie;
- przestrzeganie zapisów regulaminu.
2. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów nagrody główne Organizator przyznaje za I, II i III miejsce.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej: www.pomorania.com.
2. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie ws. danych osobowych funkcjonują jako załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszego regulaminu.
3
Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURSU DUBBINGOWEGO “ZŁOTI JIGRZAN”
1. Imię i nazwisko:
.........................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................
2. Nazwa szkoły/uczelni:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
3. Adres mailowy do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………..
4. Telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………..
5. Tytuł dubbingowanego filmu
- oryginalny: …………………………………………………………………...
- po kaszubsku: …………………………………………………………………
6. Właściciel praw do oryginalnego utworu (np. wytwórnia): ……………………………
……………………………….. …………………………………
(miejscowość i data) (czytelny podpis)
4
Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Ja, ………………………………………………, zgadzam się / nie zgadzam się1 na przetwarzanie poniższych danych osobowych moich / mojego dziecka2
....................................................... w ramach uczestnictwa w Konkursie Dubbingowym “Złoti Jigrzan” organizowanym przez Klub Studencki “Pomorania”
działający przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: imię, nazwisko, nazwa szkoły/uczelni, adres e-mail, numer telefonu.
2. Administratorem danych osobowych jest Klub Studencki „Pomorania”, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej lub w archiwum poczty elektronicznej Konkursu (w zależności od drogi wysłania Zgłoszenia).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
…………………………………. …………………………………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego)
1 niepotrzebne skreślić
2 niepotrzebne skreślić
 
© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie