Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (o/Sierakowice), wójt Gminy Sierakowice i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zapraszają do udziału w konkursach organizowanych  w związku z planowanym odsłonięciem pomnika ks. Bernarda Sychty:

KONKURS FOTOGRAFICZNY Szlakiem ks. dr. Bernarda Sychty po Kaszubach i Kociewiu

REGIONALNY KONKURS MULTIMEDIALNY Ksiądz Bernard Sychta – „Piastun Słowa”

KONKURS PLASTYCZNY Ksiądz Bernard Sychta - „Piastun słowa"

- KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI BERNARDA SYCHTY Ksiądz Bernard Sychta - „Piastun słowa"

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się w załączonych regulaminach w Czytaj więcej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"Szlakiem ks. dr. Bernarda Sychty po Kaszubach i Kociewiu"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorzy konkursu: Wójt Gminy Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Zespół Szkół w Tuchlinie, Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach oraz Szkoła Podstawowa w Jelonku.

2. Celem konkursu jest przypomnienie postaci ks. B. Sychty, a w szczególności miejsc związanych z życiem i twórczością tego wybitnego Kaszuby oraz popularyzacja fotografii dokumentalnej wśród młodzieży i dorosłych.

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu otwartego. 

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od 20 lutego 2015 r. do 22 maja 2015 r.

2. Konkurs jest konkursem otwartym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zainteresowanych dorosłych, którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez nadesłanie albumu z własnoręcznie wykonanymi fotografiami.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b) nie narusza praw autorskich innych osób,

c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

5. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli.

6. Każdy uczestnik wykonuje indywidualnie album fotograficzny zawierający:

Gimnazjum: 15 własnych zdjęć

Szkoła ponadgimnazjalna: 20 własnych zdjęć

Dorośli: 25 własnych zdjęć

Pod każdą fotografią należy umieścić pełną informację na temat tego, co ona przedstawia i w jaki sposób jest związana z postacią ks. B. Sychty.

7. Określenie wymogów dotyczących prac:

   a) odbitki kolorowe, czarno-białe lub sepia;

   b) rozmiar 10 x 15 cm;

   c) oryginalne fotografie zapisane na płycie CD/DWD (dwie kopie).

8. Na odwrocie albumu należy umieścić (w zamkniętej kopercie):

   a) imię i nazwisko autora, 

   b) szkołę i klasę,

   c) adres - w przypadku osób dorosłych, 

   d) numer telefonu.

9. Każda szkoła może dostarczyć 2 albumy fotograficzne, jedna osoba dorosła – jeden album.

10. Przyjmujemy tylko albumy wykonane indywidualnie.

11. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (patrz załącznik) należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Tuchlinie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół w Tuchlinie, Tuchlino 16B 83-340 Sierakowice z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY "Szlakiem ks. dr. Bernarda Sychty po Kaszubach i Kociewiu" .

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator p. Martyna Bronk pod numerem telefonu: 695701393

12. Termin składania prac (wraz z załączoną kartą zgłoszenia) upływa 22 maja 2015 r.

13. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach ul. Kartuska 27 oraz zostaną zaprezentowane w formie skanów na stronie internetowej zstuchlino.edupage.org po dniu 6 czerwca 2015 r.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją gminy, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

15. Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatorów.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów.

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

3. Laureaci otrzymają znaczące nagrody pieniężne. Obecność podczas rozdania nagród dnia 6 czerwca 2015 r. jest obowiązkowa.

Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu (6 czerwca 2015 r.) przepadają. Organizatorzy przeznaczą je dla laureatów innych konkursów.

4. Podanie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 6 czerwca 2015 r. podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ks. B. Sychty w Sierakowicach. Początek uroczystości o godz. 16.00 przy Ołtarzu Papieskim.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół w Tuchlinie zstuchlino.edupage.org i Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach www.gok.sierakowice.pl 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Szlakiem ks. dr. Bernarda Sychty po Kaszubach i Kociewiu"

Karta zgłoszenia

Kategoria wiekowa:….…………………………………………………………..

Pełna nazwa szkoły:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………….

Oświadczenie

         Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu Fotograficznego „Szlakiem ks. dr. Bernarda Sychty po Kaszubach i Kociewiu” moich danych/danych osobowych mojego dziecka wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia go zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

         Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści dobrowolnie podanych danych osobowych moich/mojego dziecka oraz ich poprawiania i usuwania.

……………………………………

Podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica w przypadku uczestnika niepełnoletniego

REGULAMIN KONKURSU

WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI BERNARDA SYCHTY

„Ks. Bernard Sychta – Piastun słowa”

1. Organizatorzy konkursu: Wójt Gminy Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy w Sierakowicach, Zespół Szkół w Gowidlinie, Szkoła Podstawowa w Mojuszu.

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o wybitnym działaczu i twórcy kaszubskim Bernardzie Sychcie.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół: podstawowej (klasy IV-VI), gimnazjum i ponadgimnazjalnej (dla każdej kategorii wiekowej odrębnie).

4. Tematyka Konkursu obejmuje:

- wiadomości o życiu i działalności B. Sychty;

- wiedzę o twórczości B. Sychty.

5. Konkurs odbędzie się w formie testu indywidualnego (w klasyfikacji zespołowej liczona będzie suma punktów zdobytych przez 2 uczniów należących do zespołu).

6. Warunki uczestnictwa:

- każda szkoła ma prawo zgłosić jeden dwuosobowy zespół;

- jeśli szkoła jest zespołem szkół, to zgłasza tyle grup, ile typów szkół wchodzi w jej skład;

- zgłoszenia (załączona Karta zgłoszenia) powinny wpłynąć do dnia 30 kwietnia 2015 r. na adres Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy, ul. Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice, z dopiskiem na kopercie Konkurs wiedzy o życiu i twórczości B. Sychty.

7. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która przygotuje pytania oraz przeprowadzi Konkurs.

8. Konkurs odbędzie się 13 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej im. F. Ceynowy w Sierakowicach, ul. Kubusia Puchatka 7. Konkurs rozpocznie się o godzinie 11.00. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

9. Literatura obowiązująca uczestników:

Dla uczniów klas IV- VI:

- Jan Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta, Gdańsk Pelplin 1997,
   s. 5-160;

- T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, hasło Sychta Bernard;

- R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, hasło Sychta.

Dla uczniów gimnazjów szkól ponadgimnazjalnych:

- Jan Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta, Gdańsk Pelplin 1997;

- T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, hasło Sychta Bernard;

- R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, hasło Sychta.

10. Testy pisemne zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów.

11. Decyzja jury jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

12. Laureaci 3 pierwszych miejsc (dwuosobowe zespoły) otrzymają nagrody pieniężne. Obecność podczas rozdania nagród dnia 6 czerwca 2015 r. jest obowiązkowa.

Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu (6 czerwca 2015 r.) przepadają. Organizatorzy przeznaczą je dla laureatów innych konkursów.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2015 r. (sobota) podczas oficjalnych uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika ks. Bernarda Sychty w Sierakowicach. Początek uroczystości przy Ołtarzu Papieskim o godz. 16.00.

14. W sytuacjach wyjątkowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający mają organizatorzy.

15. Ewentualne pytania dotyczące regulaminu prosimy kierować do Marzeny Cyperskiej e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 607284545.

16. Regulamin Konkursu dostępny na stronach internetowych:

     Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach – www.gok.sierakowice.pl  

     Szkoła Podstawowa w Sierakowicach – www.spsierakow.webd.pl

     Zespół Szkół w Gowidlinie - www.gowidlino.edu.pl

     Szkoła Podstawowa w Mojuszu – www.spmojusz.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

KARTA ZGŁOSZENIA

pełna nazwa i adres szkoły

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zgłasza uczniów do udziału

w Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Bernarda Sychty

który odbędzie się dnia 13 maja 2015 r. o godz. 11°° w Szkole Podstawowej im. F. Ceynowy w Sierakowicach

UCZNIOWIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE:

Lp. Imię   i nazwisko Data   urodzenia klasa
1.
2.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu wiedzy o życiu i twórczości Bernarda Sychty (Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy, 83 -340 Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka 7) moich danych osobowych/ danych osobowych moich podopiecznych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.)

Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich dobrowolnie podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

……………………………………………............................................................................................

                                 (czytelne własnoręczne podpisy uczestników pełnoletnich

lub podpisy opiekunów w przypadku uczestników niepełnoletnich)

REGULAMIN

REGIONALNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO

Ksiądz Bernard Sychta – „Piastun Słowa”.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Wójt Gminy Sierakowice
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. Sierakowice

Gminy Ośrodek Kultury Sierakowice

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej

CELE KONKURSU:

 • poznanie życia, twórczości i działalności ks. Bernarda Sychty oraz miejsc z nim związanych;
 • rozwijanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego i regionalnego;
  • rozbudzanie zainteresowań historią Kaszub i Kociewia;
  • wykorzystanie i rozwijanie umiejętności uczniów związanych z nowoczesną technologią multimedialną;
  • kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, programy komputerowe, encyklopedie multimedialne);
  • motywowanie do twórczej pracy.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów
  i szkół ponadgimnazjalnych;
 • uczniowie indywidualnie przygotowują prezentację multimedialną w programie Power Point na temat: Ksiądz Bernard Sychta – „Piastun Słowa”;
 • w pracy powinny znaleźć się wiadomości o życiu, twórczości ks. Bernarda Sychty i miejscach z nim związanych;
 • pracę konkursową stanowi multimedialna prezentacja (max 20 MB) złożona z 15 – 20 slajdów, wykonana w programie Power Point z pakietu Microsoft Office i przekazana organizatorowi na 2 opisanych płytach CD (imię, nazwisko, klasa, szkoła) na adres:

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego

ul. Spacerowa 14

83 – 340 Sierakowice

           z dopiskiem: Konkurs multimedialny Ksiądz Bernard Sychta – „Piastun Słowa”.

 • Płyty CD, na których będzie zapisana prezentacja, wraz z kartą zgłoszeniowąi oświadczeniem należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2015 r. Ważna data stempla pocztowego.
 • Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 uczestników.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2015 r. (sobota) podczas oficjalnych uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika ks. Bernarda Sychty w Sierakowicach Początek uroczystości przy Ołtarzu Papieskim, o godz. 16.00.
 • Laureaci I – III miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrody pieniężne.
 • Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
 • Nagrodzone prezentacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl (po ogłoszeniu wyników w dniu 6 czerwca 2015 r.).
 • W przypadku nieodebrania nagród organizator ich nie wysyła. Zostaną one przeznaczone do obsługi innych konkursów.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

A. OD STRONY MERYTORYCZNEJ:

 • zgodność z tematem;
 • oryginalne opracowanie      tematu;
 • spójność, przejrzystość, poprawność      merytoryczna;
 • poprawność pisowni;
 • podanie informacji      dotyczących materiałów źródłowych wykorzystanych w prezentacji.

B. OD STRONY TECHNICZNEJ:

 • czytelność;
 • estetyka pracy – ilustracje, animacje, kolorystyka;
 • innowacyjność zastosowanych technik informatycznych;
 • atrakcyjność prezentacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Komisja konkursowa nie udziela wcześniejszych informacji dotyczących wyników konkursu. Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę na publiczną prezentację pracy multimedialnej oraz na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów konkursowych i zastrzegają sobie prawo do archiwizowania prac w bibliotece multimedialnej Gimnazjum w Sierakowicach oraz ewentualnego wykorzystywania dla potrzeb dydaktycznych.

W sytuacjach nieujętych niniejszym regulaminem organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych:

Gimnazjum w Sierakowicach – www.gimnazjum-sierakowice.webd.pl

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej – www.zskamienicakrolewska.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowice – www.gok.sierakowice.pl

Kontakt w przypadku wątpliwości:

Małgorzata Kostuch tel. 662-194-815

 

Konkurs multimedialny: Ksiądz Bernard Sychta – „Piastun Słowa”

                                        Formularz zgłoszeniowy

 1. Imię i nazwisko autora .................................................................................
 1. Adres ............................................................................................................
 1. Kategoria:

     a) szkoła podstawowa 

     b) gimnazjum   

     c) szkoła ponadgimnazjalna   

4. Numer telefonu ..............................................................................................

 1. E–mail.........................................................................................................
 1. Nazwa i adres szkoły ...........................................................................................................
 1. Opiekun ........................................................................................................

                                 OŚWIADCZENIE

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów   konkursu multimedialnego Ksiądz Bernard Sychta – „Piastun Słowa” (Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach, 83 -340 Sierakowice, ul. Spacerowa 14) moich   danych osobowych/ danych osobowych mojego podopiecznego wyłącznie na potrzeby   konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie

               z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

                         (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.)

      Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich dobrowolnie podanych                          danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.”

Data ..................................          ............................................................................................

                                                                      (czytelny własnoręczny podpis uczestnika pełnoletniego lub podpis opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Ks. Bernard Sychta – „Piastun słowa”

1. ORGANIZATORZY

a) Wójt Gminy Sierakowice;
b) Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie o. Sierakowice;

c) Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach;

d) Szkoła Podstawowa w Łyśniewie, Szkoła Podstawowa w Załakowie, Szkoła Podstawowa w Puzdrowie.

2. CELE KONKURSU

a) popularyzacja życia i twórczości wybitnego Kaszuby Bernarda Sychty;
b) poszerzanie wiedzy o Małej Ojczyźnie i jej historii;

c) doskonalenie i rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży;

d) integracja dzieci i młodzieży interesującej się regionem.

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

a) w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III, IV-VI SP, I-III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
b) szkoła może zgłosić po 1 pracy z każdej kategorii wiekowej;

c) technika pracy plastycznej dowolna, format nie mniejszy niż A4.

d) tematyka prac:

Klasy I-III SP – praca zainspirowana bajkami, powiastkami ks. Sychty zamieszczonymi w Słowniku Gwar Kaszubskich (dostępne także [w:] Grzegorz Schramke, W świetle dnia, Gdynia-Pelplin 2006; i [w:] Grzegorz Schramke,
W wieczornej mgle, Gdynia 2008);

Klasy IV-VI SP
– ks. Bernard Sychta przy pracy;

Gimnazja
– karykatury znanych osobistości z Kaszub;

Szkoły ponadgimnazjalne
– prace zainspirowane dramatami ks. Sychty;

e) każda praca powinna być opatrzona umieszczoną na odwrocie kartką
z następującymi danymi (w zamkniętej kopercie):

Imię i nazwisko ucznia

Temat pracy
Klasa
Kategoria wiekowa

Nazwa, adres i telefon szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

Telefon kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych   osobowych mojego dziecka przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o   ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.)

....………………………………

   Podpis rodziców lub pełnoletniego uczestnika

Prace podpisane z przodu nie będą oceniane.
f) prace należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa w Łyśniewie, Łyśniewo Sierakowickie 17, 83-340 Sierakowice ( z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny „Ks. B. Sychta”) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły;

g) termin składania prac upływa 15 maja 2015 r.

4 . ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

a) prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów;
b) decyzja jury jest ostateczna i nie można się od niej odwołać;

c) laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Obecność podczas rozdania nagród dnia 6 czerwca 2015 r. jest obowiązkowa. Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu przepadają; organizatorzy przeznaczą je dla laureatów innych konkursów;

d)
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2015 r. (sobota) podczas oficjalnych uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika ks. Bernarda Sychty w Sierakowicach Początek uroczystości przy Ołtarzu Papieskim o godz. 16.00.

e) nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska 27 oraz zostaną zaprezentowane w formie skanów na stronie internetowejsplysniewo.edupage.orgpo dniu 6 czerwca 2015r;

f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją gminy, z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora;

g) zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora (o czym mowa w art. 50 ustaw z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, a także w Internecie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
b) uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

c) organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu;

d) niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;

e) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łyśniewie www.splysniewo.edupage.org i Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach www.gok.sierakowice.pl

6. INFORMACJE DODATKOWE

Kontakt w razie wątpliwości związanych z Regulaminem: Aleksandra Klasa,
tel. 607 607 361

© 2020 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie