I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Procedury maturalne od 2015 r.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

Zapraszamy do udziału w III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Pierwszy – szkolny etap – polega na wykonaniu pracy na jeden z podanych przez Organizatora Olimpiady na stronie internetowej tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie.Prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maks. 8000 znaków), filmu (maks. 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotocastu.

Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej. Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (zał. nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (zał. nr 3), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (zał. nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (zał. nr 5). Jury oceniać będzie poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy (zał. nr 6). Do 19 października 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia uczestników poprzez elektroniczny formularz; do 9 listopada 2018 r.  nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych; 23 listopada 2018 r. – ogłoszenie wyników I etapu; 7 grudnia 2018 r. – II etap Olimpiady w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zgłoszenia przyjmuje pani Natalia Cygert - nauczyciel przedsiębiorczości.

Tematy na I Etap Olimpiady:
1. Globalne, a regionalne instrumenty zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
2. Operacje pokojowe ONZ - zalety i  wady.
3.   Wpływ stosunków między USA, a Rosją na działalność Rady Bezpieczeństwa ONZ.
4. Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ  w latach 2018 - 2019 - szanse i wyzwania.
5. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.owobio.edu.pl

© 2019 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie