Język angielski - Bożena Pobłocka - 1e

1. Przedmiot:

j. angielski

2. Nauczyciel:

Bożena Pobłocka

3. Klasa

I

4. Program bazowy (nr):

DKOS – 4015 – 117/02

5. Autor(zy):

J, Sosnowska, M. Wieruszewska

6. Wydawnictwo:

Oxford University Press

7. Podręcznik(i):

Matura Solutions

 

8. Program nauczania: (plan wynikowy)

 

Dział

Proponowane jednostki tematyczne

Wiadomości

Umiejętności

I

Przymiotniki opisujące osobowość

 

Negatywne przedrostki un-, im- / in- i dis-

 

Wyrażenia czasowe

 

Czasy present simple i present continuous

Czynności dnia codziennego

 

Rozrywka

 

Czasowniki nie występujące w czasie ciągłym

Zainteresowania i hobby

Formy bezokolicznikowe i imiesłowowe

Wygląd zewnętrzny

Wyrażanie opinii I like, I prefer, etc

Prezentacja osoby

 

Przysłówki stopnia

Przedstawianie się

 

Informacje osobowe

 

Odczuwanie/ dzielenie się uczuciami

 

 

Uczeń:

·    dopasowuje podane wyrazy do ich przeciwieństw

·    uzupełnia podane zdania odpowiednimi wyrazami

·   uzupełnia mapę wyrazów

.  poprawia błędy gramatyczne w                                 podanych zdaniach

·    uzupełnia podane zdania odpowiednimi formami czasowników

·   dopasowuje podane zdania do                       odpowiednich ilustracji

.  poprawia błędy gramatyczne w podanych zdaniach

·    uzupełnia tekst  podanymi wyrazami

·    dopasowuje odpowiednie wyrazy do podanych ilustracji na podstawie przeczytanego tekstu

.  wyszukuje w przeczytanym tekście odpowiednie wyrazy

·    podkreśla w tekście odpowiednie synonimy podanych zwrotów

·    dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich ilustracji/znaczeń

·    układa zdania z podanych wyrażeń

·    wybiera odpowiednie odpowiedzi do podanych zdań

.  układa dialog z podanych zdań

·    wyszukuje w przeczytanym tekście odpowiednie informacje

·    wybiera w podanych zdaniach odpowiednie zwroty

·    wstawia w zdania podane przysłówki

·    wstawia do tabeli podane zwroty

.  układa zdania z podanych zwrotów/wyrazów

·    ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego tekstu

 

Uczeń:

·    dopasowuje podane wyrazy do przedstawionych osób na podstawie wysłuchanego tekstu

·    charakteryzuje wybrane przez siebie osoby, podając uzasadnienie swojej opinii

·    opisuje przedstawioną ilustrację

·    odpowiada na podane pytanie na podstawie przeczytanego tekstu

·  przyporządkowuje podanym zdaniom odpowiednie funkcje

·    dopasowuje podane czynności do odpowiednich osób na podstawie wysłuchanego nagrania

·    przyporządkowuje podanym zdaniom odpowiednie imiona na podstawie wysłuchanego nagrania

·    ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego tekstu

·    dopasowuje przeczytane teksty do odpowiednich osób

·    odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu

odpowiada na podane pytania

·    wybiera odpowiedzi na pytania ankiety

·    uzupełnia tekst piosenki po jej wysłuchaniu

·    uzupełnia tekst  podanymi wyrazami

·    wybiera odpowiednie podsumowanie/przesłanie wysłuchanej piosenki

·    uzupełnia podaną tabelę odpowiednimi zwrotami na podstawie wysłuchanego tekstu

·    tworzy dialog na podstawie podanych informacji

·    prowadzi rozmowę na temat ulubionych czynności

·    układa podane zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanego tekstu

·    pisze wiadomość zawierającą informacje na temat swojej osoby

·    uzupełnia podaną tabelę odpowiednimi informacjami na podstawie wysłuchanego nagrania

·    dopasowuje podane tytuły do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu

·    ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego tekstu

·    udziela/uzyskuje informacje dotyczące imienia, wieku i narodowości

·    wypowiada się na temat dzielenia uczuć z innymi osobami

·    udziela/uzyskuje informacje na temat ulubionych sportowców

·    pisze ogłoszenie na temat  kursu tańca na obozie

II

Sport

 

Czasowniki play/go/do z dyscyplinami sportowymi

Czas przeszły prosty

Zawody wioślarskie

Wypadki w sporcie

Sport – niebezpieczna przygoda

Spędzanie weekendu

Wyrażanie zadowolenia/ współczucia

 

Składanie gratulacji

Uczeń:

·    dopasowuje podane nazwy do odpowiednich ilustracji

·    uzupełnia podane wyrazy odpowiednimi literami

·    wpisuje podane nazwy w odpowiednie miejsca w tabeli

·

uzupełnia podane zdania odpowiednią formą czasowników

·    podkreśla odpowiednie wyrazy w podanych zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu

·    uzupełnia podany tekst odpowiednimi formami czasowników

.  układa zdania z podanych wyrazów

·    uzupełnia podane zdania odpowiednimi wyrazami

·    uzupełnia podany tekst odpowiednimi formami czasowników

·    wybiera odpowiednie formy czasowników w podanym tekście

.  układa z podanych wyrazów i zwrotów zdania opisujące przedstawioną na ilustracjach historyjkę

·    wyszukuje w tekście odpowiednie formy podanych czasowników

·    oznacza elementy podanej ilustracji odpowiednimi nazwami

·   uzupełnia podany tekst odpowiednimi wyrazami

·    uzupełnia podaną tabelę odpowiednimi czasownikami

·    wybiera najlepszą odpowiedź z podanych

·    dopasowuje do siebie podane wyrażenia i zdania

.  uzupełnia podany dialog wyrażeniami z ramki

.  układa dialog, wykorzystując podane wyrażenia

·    wyszukuje w przeczytanym tekście odpowiednie wyrażenia

·    uzupełnia podane wyrażenia odpowiednimi wyrazami

·    uzupełnia podane teksty/zdania odpowiednimi wyrażeniami

układa zdania z podanych wyrażeń

·    identyfikuje rodzaje dyscyplin sportowych na podstawie wysłuchanego nagrania

·    prowadzi rozmowę na temat ulubionych dyscyplin sportowych

układa zdania z podanych wyrazów

·    uzupełnia podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu

·    zapisuje prawdziwe zdania o sobie

● uzupełnia podane zdania odpowiednią formą czasowników

·    układa podane wydarzenia w odpowiedniej kolejności na podstawie wysłuchanego nagrania

·    zapisuje odpowiednie daty na podstawie wysłuchanego nagrania

·    udziela odpowiedzi na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu

·    opisuje swojego ulubionego sportowca

·    ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego tekstu

·    opisuje wydarzenie przedstawione na ilustracjach

·    układa podane wydarzenia w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanego tekstu

·    ocenia prawdziwość podanych zdań na

·    dopasowuje wyróżnione w przeczytanym tekście wyrazy do ich definicji

·    odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu

·    przeprowadza/udziela wywiadu na temat wydarzenia przedstawionego w przeczytanym tekście

·    pisze wiadomość z gratulacjami/wyrazami współczucia

 

III

Krajobraz miejski i wiejski

 

Przysłówki ruchu

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 

Przysłówki ilościowe

Walia

 

Szkocja

 

Miejsca zamieszkania

Przedimki a, an, the

Udzielanie wskazówek dotyczących drogi

 

Przysłówki miejsca

Pocztówka z wakacji

Relacjonowanie wydarzeń

 

Uczeń:

·    przyporządkowuje podanym ilustracjom odpowiednie wyrazy/wyrażenia

·    wpisuje odpowiednie wyrazy do krzyżówki na podstawie podanych ilustracji (WB)

● uzupełnia podane zdania/tekst odpowiednimi wyrazami

·    do odpowiednich fragmentów tekstu

·    uzupełnia podany dialog/tekst/zdania odpowiednimi wyrazami/wyrażeniami

·    wybiera w podanym tekście odpowiednie przysłówki

● wybiera odpowiednie zakończenia podanych zdań

● uzupełnia podany tekst odpowiednimi wyrazami

·    dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich zasad

·    wybiera odpowiednie wyrazy w podanych zdaniach

·    uzupełnia podane zdania/tekst odpowiednimi wyrazami (WB)

● ocenia funkcje podanych zdań

·    dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich definicji

·    dopasowuje podane przymiotniki do ich przeciwieństw

·    dopasowuje podane zdania do odpowiednich ilustracji

·    uzupełnia podane zdania/dialog odpowiednimi wyrazami/zwrotami (WB)

·    układa zdania z podanych wyrazów

·    dopasowuje podane wyrazy/wyrażenia do odpowiednich definicji

·

 

Uczeń:

·    zaznacza na mapie odpowiednią marszrutę na podstawie wysłuchanego nagrania

·    udziela wskazówek i postępuje według wskazówek dotyczących wybranej trasy

● układa zdania opisujące swoje miejsce zamieszkania

·    opisuje wymyślone przez siebie miasto

·    ocenia prawdziwość podanych zdań na podstawie przeczytanego tekstu

·    uzupełnia podany tekst odpowiednimi wyrazami (WB)

·    dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów tekstu (WB)

·    rozwiązuje quiz na temat Walii

·    odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanego nagrania

·    tworzy zdania przedstawiające wady i zalety mieszkania w swojej miejscowości

·    wypowiada się na temat zalet i wad mieszkania w mieście i na wsi

·    zadaje pytania/udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnych wiadomości kulturowych

·    dopasowuje podane podtytuły do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu

·    dopasowuje do siebie podane pytania i odpowiedzi

·    ocenia prawdziwość podanych zdań i poprawia je na podstawie przeczytanego tekstu

·    wypowiada się na temat swego miejsca zamieszkania

·    wyszukuje na mapie odpowiednie miejsca na podstawie podanego dialogu

● odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanego nagrania

·    udziela informacji/uzyskuje informacje dotyczące drogi do wybranych miejsc

·    pisze pocztówkę z wakacji

·    przyporządkowuje podane śródtytuły odpowiednim akapitom przeczytanego tekstu

·

 

IV

Rodzaje filmów

 

Przymiotniki opisujące film

Stopniowanie przymiotników

 

Porównywanie than

Filmy z Jamesem Bondem

Porównania

Postaci świata filmu

Kupowanie biletów na imprezy kulturalne

Programy telewizyjne

·    przyporządkowuje podanym zdjęciom odpowiednie nazwy

·    uzupełnia podane definicje odpowiednimi wyrazami

·    przyporządkowuje podanym definicjom odpowiednie nazwy

● uzupełnia podane zdania odpowiednimi przymiotnikami

● uzupełnia podany tekst odpowiednimi wyrazami

·    uzupełnia podane zdania odpowiednimi zwrotami

·    uzupełnia podany dialog odpowiednimi wyrażeniami

·    dopasowuje wyróżnione w tekście wyrażenia do odpowiednich definicji

·    układa zdania z podanych wyrazów

·    uzupełnia podany dialog własnymi informacjami

·    uzupełnia podaną ankietę odpowiednimi wyrazami

·    dopasowuje podane pytania do właściwych odpowiedzi

·    układa zdania z podanych wyrazów

·    uzupełnia mapę wyrazów (WB)

·    dopasowuje do siebie podane fragmenty zdań (WB)

·    uzupełnia podane pytania własnymi pomysłami (WB)

 

·    określa rodzaje filmów omówionych w wysłuchanym nagraniu

·    wypowiada się na temat ulubionych/nie lubianych filmów

·    poprawia błędne informacje w podanych zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu

● uzupełnia podane zdania, wykorzystując własne pomysły

● tworzy zdania porównujące podane filmy

·    wypowiada się na temat ulubionych aktorów / filmów / reżyserów

·    dopasowuje podane śródtytuły do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu

·    uzupełnia odpowiednimi wyrazami tekst wysłuchanej piosenki

·    uzupełnia podane zdania na podstawie przeczytanego tekstu

● układa podane wydarzenia w odpowiednim porządku

● uzupełnia podaną tabelę własnymi informacjami

● odpowiada na podane pytania na podstawie przeczytanego tekstu

·    odpowiada na podane pytania na podstawie dialogu

·    układa własne zdania, wykorzystując podane przymiotniki

·    podaje powody, dla których nie może skorzystać z przedstawionych propozycji

·    przyporządkowuje podane zdania odpowiednim akapitom przeczytanego tekstu (WB)

·    przyporządkowuje podanym datom odpowiednie wydarzenia na podstawie przeczytanego tekstu

·    zaznacza na podanej tablicy odpowiednie informacje na podstawie dialogu

·    zaznacza na podanym planie odpowiednie miejsca na podstawie wysłuchanego nagrania

·    odpowiada na podane pytania na podstawie wysłuchanego nagrania

·    zamawia telefonicznie bilety na koncert

·    układa własną ankietę dotyczącą filmu

·    wypowiada się na temat filmu

 

 

Będzie się działo

15-08-2014 piątek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

17-09-2014 środa
Rocznica inwazji ZSRR na Polskę

22-09-2014 poniedziałek
Początek astronomicznej jesieni

30-09-2014 wtorek
Dzień chłopaka

01-10-2014 środa
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych