Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Pod hasłem „Wyższa klasa filmu” rusza kolejna, IV edycja Konkursu o Indeks, organizowanego przez Instytut Filmu Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do udziału zaproszeni są maturzyści z całego kraju – na zwycięzcę czeka indeks na poznańskie Filmoznawstwo. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest napisanie recenzji filmu i przesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 10 maja 2020 roku. Drugi etap, w którym pięciu finalistów zmierzy się z pytaniami komisji konkursowej, rozegra się w czerwcu w siedzibie Instytutu w Poznaniu. Wówczas wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma indeks na studia filmoznawcze I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. Regulamin konkursu – w Czytaj więcej.

Regulamin „Konkursu o Indeks Filmoznawstwa UAM”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs o Indeks
Filmoznawstwa UAM”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych recenzji filmowej (I etap)
oraz test wyboru i rozmowa z zakwalifikowanymi uczestnikami (II etap).
§ 2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody (gwarantowanego miejsca na studiach I stopnia
Filmoznawstwo i kultura mediów) jest Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM,
Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań (zwany dalej „Organizatorem Konkursu”).
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
www.facebook.com/IndeksFilmoznawstwaUAM oraz www.filmoznawstwo.com.
§ 4
Konkurs trwa od 01.02.2020 do 30.06.2020 r.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które przystąpią do egzaminu maturalnego w 2020 roku,
lub zdały egzamin maturalny w 2019 roku oraz, które wyślą do Organizatora Konkursu pracę
pisemną w formie klasycznej recenzji filmowej – do 2 stron znormalizowanego maszynopisu
(czcionka Times New Roman – 12) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Praca może
dotyczyć dowolnie wybranego tekstu filmowego. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany
wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
§ 6
Warunkiem rozpoczęcia studiów jest zdany egzamin maturalny.
§ 7
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w
innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
§ 8
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane
osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w
celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagrody.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 9
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora Konkursu.
1
2. Wybór najlepszych prac zostanie dokonany przez jury składające się z dwóch pracowników i
jednego doktoranta Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.
3. Jury w drodze głosowania wybierze pięć najlepszych prac – pięciu uczestników. Finaliści zostaną
zaproszeni do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu (test wyboru i rozmowa z komisją
konkursową).
4. Drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibie Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk
Audiowizualnych UAM, w Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań. Test i rozmowa odbędą
się tego samego dnia, w terminie pomiędzy 15.06.2020 r., a 30.06.2020 r. O dokładnym terminie
rozmowy finaliści zostaną poinformowani drogą mailową przez Osoby Odpowiedzialne.
§ 10
1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz wysłać pracę
konkursową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Recenzję należy przesłać w osobnym, edytowalnym pliku (rozszerzenie .doc, .docx lub .rtf).
3. Recenzja musi posiadać tytuł.
4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać maksymalnie dwie recenzje.
5. Wysyłając swoje zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu teksty
są jego własnością i zostały wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa
majątkowe i osobiste do tych prac, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
6. Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu nastąpi do 31.05.2020. Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu
(opublikowanie wyników) nastąpi do 30.06.2020.
7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie w formie notatki na fanpage'u
www.facebook.com/IndeksFilmoznawstwaUAM oraz www.filmoznawstwo.com.
8. O wynikach I etapu Konkursu laureaci zostaną poinformowani drogą e-mailową. II etap
Konkursu zostanie rozstrzygnięty tego samego dnia, w którym odbędzie się test wyboru oraz
rozmowa, a finaliści zostaną osobiście poinformowani o jego wyniku.
IV. NAGRODY
§ 11 W konkursie przewidziano jedną nagrodę: Indeks studenta pierwszego roku studiów
licencjackich na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów, na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich
zgłoszonych do Konkursu prac i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest
uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w ust.1.
2
2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez
uczestników oraz kosztów związanych z podróżą.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie
przesyłania materiałów konkursowych.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora
mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
niniejszym Regulaminie.
3
© 2021 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie